TERMÍNY A PODMÍNKY

TERMÍNY A PODMÍNKY

Dohoda mezi uživatelem a společností Barilla G. e R. Fratelli S.p.A.

Webovou stránku Barilla („Webová stránka Barilla“) vlastní, provozuje a spravuje společnost Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., společnost 43122 Parma, via Mantova 166., Itálie („Barilla“).

Přijetí podmínek

Webová stránka Barilla a její související služby vám budou nabídnuty, pokud bezvýhradně souhlasíte s přijetím doložek, podmínek a upozornění obsažených v tomto dokumentu. Vaše užívání webových stránek Barilla, včetně zadávání zakázek na nákup výrobků společnosti Barilla dle dostupnosti, je založeno na vašem souhlasu se všemi těmito doložkami, podmínkami a upozorněními. Vaše užívání konkrétní části webové stránky Barilla může také podléhat dalším podmínkám uvedeným v této části („Dodatečné doložky“).

V případě, že jsou některé z podmínek a upozornění obsažených v tomto dokumentu v rozporu s dodatečnými podmínkami nebo jinými smluvními podmínkami obsaženými v libovolné části webové stránky Barilla, nebo s libovolnými podmínkami obsaženými ve výrobku zakoupeném od společnosti Barilla, budou mít tyto podmínky rozhodující váhu.

Licence a přístup k webové stránce

Společnost Barilla vám uděluje omezené oprávnění k přístupu a osobnímu využití této webové stránky, a nikoliv ke stahování (s výjimkou souborů mezipaměti na stránce „page caching“) nebo úpravě stránky či jakékoli její části, s výjimkou výslovného písemného souhlasu společnosti Barilla. Tato licence nezahrnuje žádné odvozené použití této webové stránky nebo jejího obsahu, ani žádné využití vytěžování dat, robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a získávání dat.

Bez výslovného písemného souhlasu společnosti Barilla a/nebo jejích přidružených společností je zakázáno vytvářet snímky a používat techniky „framingu“ pro získání ochranné známky, loga nebo jiných důvěrných informací (včetně obrázků, textů, rozvržení stránek nebo formulářů). Není povoleno používat jakékoli meta značky ani žádné jiné „skryté texty“ jménem společnosti Barilla nebo její ochranné známky bez výslovného písemného souhlasu společnosti Barilla. Každé neoprávněné použití povede k ukončení povolení nebo licence udělené společností Barilla.


Je zakázáno vytvářet odkaz na webovou stránku Barilla bez výslovného písemného souhlasu společnosti Barilla. Pokud bude takové oprávnění uděleno, bude obsahovat omezené, odvolatelné a nevýlučné právo vytvářet hypertextový odkaz na domovskou stránku webu Barilla (www.barilla.cz), pokud odkaz nebude zobrazovat společnost Barilla, její přidružené společnosti, nebo jejich obsah, výrobky nebo služby v chybné, zavádějící, hanlivé nebo jinak urážlivé záležitosti. Je zakázáno použít logo Barilla nebo jinou grafiku nebo obchodní značku vlastníka jako součást odkazu bez výslovného písemného souhlasu společnosti Barilla.

Nezákonné nebo zakázané použití

Podmínkou vašeho užívání webové stránky Barilla je, že nebudete používat webovou stránku Barilla pro jakýkoli účel, který je nezákonný nebo zakázaný těmito doložkami, podmínkami a upozorněním. Webovou stránku Barilla nesmíte používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, přetížit, ovlivnit nebo narušit provoz webové stránky Barilla (nebo sítě či sítí připojených k této stránce) ani zasahovat do užívání a využívání webové stránky Barilla jakoukoli jinou stranou. Je zakázáno pokusit se o získání neoprávněného přístupu na webovou stránku Barilla, na jiné účty, počítačové systémy nebo sítě propojené s webovou stránkou Barilla prostřednictvím nezákonného přístupu („hacking“) na stránku, vytěžování hesel nebo jinými způsoby. Není povoleno získávat ani se pokusit o získání materiálů nebo informací prostřednictvím jakýchkoli prostředků, které nejsou úmyslně zpřístupněny prostřednictvím webové stránky Barilla.

Omezení osobního a nekomerčního užívání

Pokud není uvedeno jinak, webová stránka Barilla je určena pro vaše osobní a nekomerční použití. Je zakázáno modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, výrobky nebo služby získané z webové stránky Barilla. Pokud je toto ustanovení (a pouze toto ustanovení, pokud není v tomto ustanovení uvedeno jinak) v rozporu se smlouvou mezi obchodními partnery a zákazníky společnosti Barilla a společností Barilla (dále jen („Obchodní smlouva“), obchodní smlouva má rozhodující váhu.

Změna těchto podmínek použití

Barilla si vyhrazuje právo změnit podmínky a upozornění týkající se používání webové stránky Barilla bez upozornění. Jste zodpovědní za pravidelné seznámení s těmito podmínkami i dalšími podmínkami zveřejněnými na jiných částech webové stránky Barilla. Vaše další používání webové stránky Barilla je potvrzením vašeho souhlasu se všemi těmito doložkami, podmínkami a upozorněním.

Zrušení/omezení přístupu

Společnost Barilla si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení ukončit nebo omezit přístup ke všem webovým stránkám společnosti Barilla nebo k jakékoli z jejich částí kdykoliv bez předchozího upozornění.


Provádět obchodní transakce se společností Barilla nebo poskytovat jakékoli osobní údaje může pouze osoba starší 18 let. Tudíž, pokud provádíte nebo se snažíte provádět obchodní transakce se společností Barilla, nebo poskytujete nebo se pokoušíte poskytnout jakékoliv osobní údaje společnosti Barilla, POTVRZUJETE A ZARUČUJETE SE, ŽE JSTE VE VĚKU ALESPOŇ 18 LET (NEBO VĚKU PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI V DANÉ JURISDIKCI, V PŘÍPADĚ, ŽE JE V NÍ TENTO VĚK ODLIŠNÝ), A ŽE MÁTE ZÁKONNÉ OPRÁVNĚNÍ K POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA V SOULADU SE STANOVENÝMI TERMÍNY A  PODMÍNKAMI POUŽITÍ. Tímto souhlasíte se získáním přístupu k webové stránce Barilla a přebíráte zodpovědnosti za jednání všech nezletilých, kteří používají váš počítač a/nebo účty pro přihlášení k této stránce.

Materiály poskytnuté společnosti Barilla

Pokud poskytnete jakoukoli zpětnou vazbu, návrhy, recepty nebo jiné sdělení (každé „Podání“ a společné „Podání“) na webovou stránku Barilla nebo společnosti Barilla, udělujete tím společnosti Barilla, jejím přidruženým společnostem a jejich pověřeným a sublicenčním společnostem oprávnění používat vaše podání v souvislosti s provozováním jejich podnikání, včetně například práv ke: kopírování, distribuci, přenosu, veřejnému zobrazování, veřejnému provedení, reprodukci, úpravě, překladu a přeformátování vašeho podání; a zveřejnit vaše jméno v souvislosti s vaším podáním. V souvislosti s používáním vašeho podání za uvedených podmínek se nevyplácí žádná náhrada. Společnost Barilla nemá žádnou povinnost uveřejňovat nebo používat jakékoli podání, které můžete poskytnout, a může kdykoliv podle svého vlastního uvážení odstranit jakékoli takové podání.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky a jejich vizuální podoba, které se objevují na webové stránce Barilla („ochranné známky“), jsou registrované ochranné známky společnosti Barilla.

Ochranné známky jsou cennými aktivy společnosti Barilla a jsou značný obchodní fond s vysokou úrovní přijatelnosti spotřebitelů pro výrobky a služby prodávaných pod ochrannými známkami. Tento obchodní fond způsobil, že ochranná známka je pro Barillu charakteristická a jako taková může být použita pouze společností Barilla nebo jinými oprávněnými osobami nebo subjekty ve prospěch společnosti Barilla a pouze v souvislosti s výrobky a službami povolenými společností Barilla. Jakékoli neoprávněné použití ochranných známek a/nebo jakékoli použití značky nebo symbolu, které by mohlo způsobit záměnu u spotřebitelů nebo jakýmkoli způsobem, který znevažuje nebo diskredituje společnost Barilla, její přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo mateřské společnosti, je přísně zakázáno.


Je zakázáno používat jakoukoli z obchodních značek jakýmkoli způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti Barilla. Každé neoprávněné použití je zákonem výslovně zakázáno a porušení bude následováno trestním stíháním v maximální možné míře podle platných zákonů bez upozornění.

Autorská práva

Veškerý obsah, který je k dispozici pro zobrazení a/nebo stažení v souvislosti s webovou stránkou Barilla, včetně (ale bez omezení na ně) textu, grafiky, log, ikon tlačítek, obrázků, zvukových klipů, digitálního stahování, kompilace dat („Obsah“) a softwaru („Software“) je majetkem společnosti Barilla a/nebo jejich dodavatelů a je chráněn zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv. Kompilace veškerého obsahu na webové stránce Barilla je výhradním vlastnictvím společnosti Barilla a je chráněna zákony o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv. Veškerý software používaný na této stránce je majetkem společnosti Barilla a/nebo jejích dodavatelů softwaru a je chráněn zákony České republiky o autorských právech a ustanoveními mezinárodních smluv.


Jakákoli reprodukce nebo další distribuce obsahu a/nebo softwaru je zákonem výslovně zakázána a může vést k závažným trestním a občanskoprávním sankcím. Porušení bude stíháno v maximální možné míře. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO VYJÁDŘENÍ JE KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE OBSAHU NEBO SOFTWARU NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO UMÍSTĚNÍ PRO DALŠÍ REPRODUKCI NEBO DISTRIBUCI VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO.

Oznámení a postup pro uplatnění nároku na porušení autorských práv

Informace o autorských právech nebo porušení předpisů naleznete v našich Zásadách porušování autorských práv.

Členský účet, heslo a zabezpečení

Někteří zákazníci a partneři společnosti Barilla mohou od společnosti Barilla obdržet heslo k přístupu k určitým informacím na webové stránce Barilla. Máte plnou odpovědnost za zachování důvěrnosti vašeho hesla a účtu. Navíc máte plnou odpovědnost za veškeré aktivity, ke kterým dojde na vašem účtu. Souhlasíte s tím, že budete společnost Barilla okamžitě informovat o neoprávněném použití vašeho účtu nebo o jakémkoli dalším narušení bezpečnosti. Společnost Barilla nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, kterou byste mohli utrpět v důsledku toho, že někdo jiný použil vaše heslo nebo účet, a to buď s vaším vědomím, nebo bez vašeho vědomí. Mohli byste však být zodpovědní za ztráty vzniklé společnosti Barilla nebo jiné straně kvůli někomu jinému, kdo používá váš účet nebo heslo. Je proto zakázáno používat účet jiného uživatele bez souhlasu majitele účtu a společnosti Barilla.

Odkazy na weby třetích osob

Webová stránka společnosti Barilla může obsahovat odkazy na webové stránky třetích osob („Propojené weby“). Propojené weby nejsou pod kontrolou společnosti Barilla a společnost Barilla není zodpovědná za obsah jakéhokoli propojeného webu, mimo jiné včetně jakéhokoli odkazu obsaženého na propojeném webu nebo změn či aktualizací takového webu. Společnost Barilla není zodpovědná za webové vysílání nebo jinou formu přenosu přijatou z jakéhokoli propojeného webu, ani pokud propojený web nefunguje správně. Společnost Barilla vám poskytuje tyto odkazy pouze jako výhodu a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost Barilla souhlasí s danou stránkou nebo jakýmkoli sdružením a jejími provozovateli. Jste si vědomi, že jejich prohlížením berete zodpovědnost za dodržování prohlášení o ochraně osobních údajů a podmínek použití zveřejněných na propojených webech.


Jakékoli jednání mezi vámi a třetími stranami (včetně inzerentů) na webové stránce Barilla nebo prostřednictvím účasti na propagačních akcích, včetně dodání a platby za zboží a služby a jakýchkoli dalších podmínek, záruk nebo prohlášení spojených s těmito transakcemi nebo propagacemi, je výlučně mezi vámi a inzerentem nebo jinou třetí stranou. Barilla nenese odpovědnost ani neodpovídá za žádnou část takového jednání či propagace.

Riziko ztráty při nákupu

Všechny propagační předměty zakoupené od společnosti Barilla, ať už prostřednictvím webové stránky Barilla nebo jinými způsoby, jsou realizovány na základě smlouvy o přepravě. Za dodání zboží odpovídají dopravci vybraní společností Barilla. V případě, že by došlo k poškození nebo ztrátě zboží, vám společnost Barilla okamžitě uhradí náklady na veškeré poškozené nebo ztracené zboží. Závazek společnosti Barilla je omezen na množství poškozeného nebo ztraceného objednaného zboží, a proto se nevztahuje na žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody vyplývající ze škody nebo ztráty zboží. Více informací naleznete níže v části ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Všechny dotazy týkající se poškození nebo ztráty zboží by měly být směrovány na naše oddělení služeb zákazníkům.

Informace o záruce produktu

Některé výrobky nabízené na webových stránkách společnosti Barilla vyrábějí strany jiné než Barilla. Výrobky vyráběné třetími stranami často poskytují záruky od svého výrobce. Konzultujte prosím s výrobcem výrobku úplné informace o záruce, která se na výrobek může vztahovat. Více informací naleznete níže v části ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Soukromí a ochrana osobních údajů

V prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete informace týkající se shromažďování a používání vašich osobních údajů.

Odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti

INFORMACE, SOFTWARE A VÝROBKY ZAHRNUTÉ NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI NEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. NA WEBOVÉ STRÁNCE BARILLA JSOU PRAVIDELNĚ PROVÁDĚNY ZMĚNY A ZMĚNY SE PROVÁDĚJÍ I U INFORMACÍ O SPOLEČNOSTI BARILLA. SPOLEČNOST BARILLA A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU KDYKOLI POSKYTNOUT VYLEPŠENÍ A/NEBO ZMĚNY NA WEBOVÉ STRÁNCE BARILLA.

SPOLEČNOST BARILLA A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI, ODSTRANĚNÍ VIRU NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, VÝROBKŮ A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE BARILLA ZA JAKÝMKOLIV ÚČELEM. VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. SPOLEČNOST BARILLA A/NEBO JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ SE ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK S OHLEDEM NA TYTO INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU, VČETNĚ VŠECH DOMNĚLÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ODBORNOU SNAHU, NÁZEV A NEPORUŠENÍ.

ZVLÁŠTĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST BARILLA NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT, JAKÝCHKOLI MATERIÁLŮ NEBO ÚDAJŮ ODESLANÝCH NEBO PŘIJATÝCH, NEBO NEODESLANÝCH NEBO NEPŘIJATÝCH, ANI JAKÝCHKOLIV TRANSAKCÍ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST BARILLA NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI VÝHRUŽNÝ, HANLIVÝ, OBSCÉNNÍ NEBO NELEGÁLNÍ OBSAH NEBO KONÁNÍ JAKÉKOLI JINÉ OSOBY, NEBO JAKÉKOLI PORUŠENÍ JINÝCH PRÁV, VČETNĚ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST BARILLA NENÍ ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÝKOLI OBSAH ODESLANÝ PROSTŘEDNICTVÍM A/NEBO ZAHRNUTÝ NA WEBOVÉ STRÁNCE BARILLA JAKOUKOLIV TŘETÍ STRANOU.

SPOLEČNOST BARILLA ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLI ŠKODY, VČETNĚ, (BEZ OMEZENÍ NA NĚ) ŠKOD ZA ZTRÁTU POUŽITÍ, ÚDAJŮ NEBO ZISKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z NEBO SPOJENÝCH S JAKÝMKOLI POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA, S OPOŽDĚNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA NEBO SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY NEBO ZA JAKÉKOLI INFORMACE, SOFTWARE, VÝROBKY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA NEBO JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, PŘESTUPKU, NEDBALOSTI, STRIKTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I POKUD BARILLA NEBO JAKÝKOLIV Z JEJÍCH DODAVATELŮ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST ŠKOD. PROTOŽE NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEPOVOLUJÍ ODMÍTNUTÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA PŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ NEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI BARILLA VŮČI VÁM NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU VÁMI ZAPLACENOU SPOLEČNOSTI BARILLA PRO PŘÍSTUP NA WEBOVOU STRÁNKU BARILLA VE LHŮTĚ DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ PŘED VZNIKEM VAŠEHO NÁROKU VŮČI SPOLEČNOSTI BARILLA. POKUD NEJSTE SPOKOJENI S JAKOUKOLIV ČÁSTÍ WEBOVÉ STRÁNKY BARILLA NEBO S JAKOUKOLIV Z TĚCHTO PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ, JEDINÝM A VÝHRADNÍM ŘEŠENÍM JE NADÁLE NEVYUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU BARILLA.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte společnost Barilla, její mateřské a dceřiné společnosti, přidružené společnosti, představitele a zaměstnance, kteří nejsou zodpovědní za jakýkoli nárok, požadavek nebo škodu, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení uplatňovaných jakoukoli třetí osobou v důsledku nebo z důvodu vašeho užívání webové stránky Barilla a/nebo jakékoliv informace (textové nebo grafické), softwaru nebo výrobků získaných prostřednictvím webové stránky Barilla a/nebo společnosti Barilla.

Rozhodné právo

Právní vztahy vzniklé z těchto podmínek se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. Všechny spory vzniklé z těchto podmínek a v souvislosti s nimi, mimo jiné včetně sporů týkajících udělených licencí, omezení přístupu k webové stránce a/nebo jeho ukončení, ochranné známky společnosti Barilla, autorských práv, patentů, obchodního tajemství společnosti Barilla,  jakož i další spory týkající se ochrany duševního vlastnictví, členských účtů, ochrany osobních údajů či odmítnutí záruk budou rozhodovány místně a věcně příslušnými obecnými soudy.

Oddělitelnost ustanovení

Pokud je některá část této smlouvy považována za neplatnou nebo nevymahatelnou podle platných právních předpisů, včetně, ale bez omezení, výše uvedených záruk a omezení odpovědnosti, pak se neplatné nebo nevymahatelné ustanovení považuje za nahrazené platným, vynutitelným ustanovením, které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení, a zbývající část dohody zůstane v platnosti.

Jazyk

Z výslovné vůle obou stran byly tento souhlas a všechny související dokumenty vypracovány v českém jazyce.

Plný souhlas

Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi uživatelem a společností Barilla ve vztahu k webové stránce Barilla a nahrazuje veškeré předcházející nebo současné komunikace a návrhy, ať už elektronické, ústní nebo písemné, mezi uživatelem a společností Barilla ohledně webové stránky Barilla.

Elektronické záznamy a komunikace

Tisková verze této smlouvy a veškeré oznámení v elektronické podobě jsou přípustné v soudním nebo správním řízení založeném na této dohodě nebo ve vztahu k této dohodě ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a vedené v tištěné podobě.

Služby zákazníkům

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky nebo obavy, kontaktujte prosím oddělení služby zákazníkům bezplatně od pondělí do pátku prostřednictvím stránky Kontaktujte nás nebo telefonicky na čísle +420277004 751.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Barilla G. e R. Fratelli S.p.A. („Barilla“) uznává důležitost ochrany vašich osobních údajů a bere tuto povinnost vážně splněním obecně závazných právních předpisů (nebo nad rámec těchto předpisů) o ochraně osobních údajů. Společnost Barilla si uvědomuje, že vám záleží na tom, jak jsou vaše uživatelské údaje včetně jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a informací o kreditní kartě („Osobní údaje“) používány a/nebo sdíleny. Jediným záměrem společnosti Barilla při shromažďování osobních údajů je vyvažovat své oprávněné obchodní zájmy s rozumným očekáváním ochrany soukromí svých zákazníků. Tudíž, kromě případů POUŽITÍ, které jsou uvedeny níže, společnost BARILLA NEPRODÁ, NEPRONAJME, NEVYMĚNÍ ANI JINAK NEPOSKYTNE ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM OSOBÁM, KTERÉ NEJSOU ZAMĚSTNANÉ SPOLEČNOSTÍ BARILLA NEBO PŘIDRUŽENÉ K SPOLEČNOSTI BARILLA. V důsledku toho společnost Barilla přijala následující Prohlášení o ochraně soukromí, aby mohla informovat uživatele webové stránky Barilla („Webová stránka Barilla“) o tom, jak shromažďuje, uchovává a používá osobní údaje.

Shromažďování osobních údajů

Aby vám společnost Barilla mohla poskytnout požadované informace a zpracovávat objednávky, shromažďuje vaše osobní údaje na různých částech webové stránky Barilla. Kromě toho společnost Barilla shromažďuje osobní údaje, když se zaregistrujete na webové stránce Barilla nebo ke službám, speciálním nabídkám nebo soutěžím dostupným na webové stránce Barilla. Barilla může rovněž shromažďovat obecné statistické informace o používání webové stránky Barilla (například IP adresa, typ prohlížeče, původní názvy domén, přístupové časy a odkazující webové adresy). Tyto informace jsou využívány tak, jak je uvedeno níže v části POUŽITÍ.

Zásady ochrany osobních údajů webových stránek třetích stran

Webová stránka Barilla může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, a i když společnost Barilla vynakládá veškeré přiměřené úsilí na to, aby hypertextové odkazy na webové stránky sdílely naše vysoké standardy a dodržování soukromí, společnost Barilla neodpovídá za obsah nebo postupy týkající se ochrany osobních údajů na webových stránkách třetích stran. Tudíž společnost Barilla doporučuje, abyste si prohlédli prohlášení o ochraně osobních údajů webových stránek, na které se rozhodnete propojit z webové stránky Barilla, abyste porozuměli tomu, jak tyto webové stránky shromažďují, používají a sdílejí vaše údaje.

Soubory cookies, reklamní sítě třetích stran

Když vstoupíte na webovou stránku Barilla, můžeme na váš počítač ukládat některé informace ve formě souboru „cookie“ nebo podobného souboru. Cookies jsou malé informace uložené na vašem pevném disku, nikoliv na webové stránce Barilla. Soubory cookies vás nebudou sledovat ani jinak omezovat vaše soukromí a nemohou napadnout váš pevný disk a odcizit z něj informace. Webová stránka Barilla spíše používá soubory cookies, které vám během návštěvy webové stránky Barilla poskytnou větší kontinuitu a pomohou vám s co nejjednodušší navigací na webové stránce Barilla.

Společnostem třetích stran, které používají technologie sledování, jako jsou soubory cookie nebo pixely, můžeme povolit zaznamenávání informací o uživatelích, kteří navštěvují nebo jinak komunikují s naší webovou stránkou. Naše webová stránka těmto třetím osobám neposkytuje žádné osobní údaje. Tyto údaje jim umožňují poskytovat cílené reklamy a měřit jejich efektivitu. Některé z těchto reklamních firem třetích stran mohou být reklamními sítěmi, které jsou členy iniciativy Network Advertising Initiative, která je jediným místem, kde je možné zrušit zacílení reklamy ze strany členských společností.

Použití

Společnost Barilla používá osobní údaje pro účely zpracování objednávek; pro marketingové a propagační účely (například nabízejí uživatelům webové stránky Barilla možnost přijímat informace, účastnit se zvláštních propagačních akcí a získávat propagační výrobky společnosti Barilla, propagace e-mailem a marketingu ze strany společnosti Barilla nebo jejích obchodních partnerů a nezávislých dodavatelů); vyvíjení vylepšení webové stránky Barilla; a vyhodnocení využívání webové stránky společnosti Barilla analýzou údajů o využití v souhrnu, nikoliv však s ohledem na každého jednotlivého uživatele webové stránky Barilla.

Společnost Barilla navíc využívá osobní údaje k tomu, aby adresovala e-maily uživatelům webové stránky Barilla, kteří se zaregistrují na webové stránce Barilla nebo jiným způsobem a poskytnou svou e-mailovou adresu společnosti Barilla pro účely konkrétních propagačních akcí, aktualizací a vylepšení služeb a zasílání dalších vhodných nebo nezbytných sdělení. POSKYTOVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI BARILLA VÝSLOVNĚ SOUHLASÍTE S POUŽÍVÁNÍM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ BARILLA KE VŠEM ÚČELŮM UVEDENÝM V TĚCHTO ZÁSADÁCH NA OCHRANU ÚDAJŮ A K JAKÝMKOLI DALŠÍM DODATEČNÝM ÚČELŮM, KTERÉ MOHOU BÝT NASTAVENY NA WEBOVÉ STRÁNCE BARILLA.

Zveřejnění

Společnost Barilla může sdílet a zveřejňovat vaše osobní údaje, nebo je shromažďovat a používat, se svými mateřskými společnostmi, přidruženými společnostmi, spolupracovníky, zástupci, dodavateli a jinými třetími osobami, které Barilla může rozumně považovat za nezbytné pro splnění stanovených cílů, nebo pokud to zákon dovoluje jinak. Využíváním služeb společnosti Barilla souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou zveřejněny třetí osobě za daných okolností nebo za účelem stanoveným v těchto Zásadách ochrany soukromí a pro jakékoli další účely, které mohou být uvedeny na webové stránce Barilla nebo obsaženy v dodatečných podmínkách, které se vztahují na konkrétní nebo označené zboží nebo služby.

Barilla si rovněž vyhrazuje právo zveřejnit jakékoliv osobní údaje o vás nebo vašem používání webové stránky Barilla, včetně obsahu stránky, bez vašeho předchozího svolení, pokud se tak stane v dobré víře, že takový krok je nezbytný pro: (1) splnění zákonných požadavků nebo dodržení právního postupu; (2) ochrany a obhajoby práva nebo majetku společnosti Barilla nebo jejích přidružených společností; (3) prosazování podmínek použití; nebo (4) jednání za účelem ochrany zájmů svých uživatelů a zákazníků. Plnění této dohody ze strany společnosti Barilla podléhá stávajícím zákonům a právním postupům a nic, co je obsaženo v této smlouvě, není v rozporu s právem společnosti Barilla vyhovět žádostem nebo požadavkům vládních, soudních a donucovacích orgánů týkajících se vašeho používání webové stránky Barilla nebo informací poskytnutých nebo shromážděných společností Barilla s ohledem na toto použití. Společnost Barilla může navíc prodat vaše osobní údaje při prodeji veškerých nebo většiny aktiv společnosti Barilla.

Bezpečnost osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou chráněny nejmodernějšími a důsledně aktualizovanými bezpečnostními technologiemi v úsilí chránit vaše osobní údaje. Společnost Barilla nicméně není zodpovědná za jakékoli porušení své bezpečnosti nebo za jednání třetích osob, které mohou získat jakékoli osobní údaje. Viz též naše Podmínky používání a upozornění.

Odstranění, přezkoumání a oprava

Uživatelé webových stránek společnosti Barilla mohou odebrat své osobní údaje z distribučních seznamů společnosti Barilla kontaktováním oddělení služeb zákazníkům.

Ochrana online soukromí a nezletilých

Společnost Barilla  Prohlašuje, že vědomě nezískáváme ani nepoužíváme žádné osobní informace od uživatelů mladších 18 let. Ze strany návštěvníků této stránky do 18 let věku by neměla být poskytnuta žádná informace a návštěvníci mladší 18 let věku se nesmí registrovat do našich soutěží, k přijímání newsletteru, do klubů ani jiných aktivit. Abyste mohli využívat naše služby, musíte být starší 18 let. Pokud jste nezletilí, můžete využívat naše služby pouze ve spojení se svým rodičem nebo opatrovníkem, a tudíž tímto souhlasíte a potvrzujete, že jste dosáhli alespoň 18 let věku nebo že váš rodič nebo opatrovník dohlíží na používání a zodpovídá za činnost jakékoli nezletilé osoby či osob, které používají váš počítač a/nebo účet či účty k přístupu na webovou stránku Barilla.

Změny

Společnost Barilla si vyhrazuje právo kdykoli změnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů tím, že oznámí uživatelům webové stránky Barilla existenci nových zásad ochrany osobních údajů nebo jakýchkoli aktualizací zveřejněním oznámení na tomto místě nebo e-mailem či jiným vhodným způsobem.

Kontaktní informace

Barilla vítá vaše připomínky k tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud si myslíte, že Barilla nedodržuje prohlášení o ochraně osobních údajů, navštivte prosím stránku Kontaktujte nás.