JURIDISK INFORMATION

Tilbage til forsiden

Kære bruger,
først og fremmest tak, fordi du besøger os.
Vi sætter stor pris på, at du stoler på os, og derfor vil vi gerne på denne side oplyse dig om formål og metode vedrørende behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores webside (herefter ”side”) og benytter dig af vores serviceydelser, som præciseres herunder.
Behandlingen af dine personoplysninger er altid baseret på principper om lovlighed og korrekthed i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser.
I det følgende kan du læse alt om behandlingen af dine personoplysninger. Vi står til rådighed, hvis du har spørgsmål. På dette link finder du alle vores kontaktoplysninger: Kontakt os

Sidst opdateret 22/05/2018

INFORMATIONSMEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Denne informationsmeddelelse oplyser dig om - også inden du besøger de forskellige områder på siden - hvordan Barilla behandler dine personoplysninger, både dem der gives direkte af dig (såsom navn, efternavn, postadresse og elektronisk adresse, alder, fødselsdato, køn osv.) og dem der på anden måde indsamles af Barilla, som beskrevet i området ”Hvilke personoplysninger behandles og hvordan indsamles de” (herefter samlet benævnt ”Personoplysninger”). Du skal læse teksten igennem, inden du giver samtykke til behandling af dine personoplysninger.

Den dataansvarlige identitet og kontaktoplysninger

Den dataansvarlige er BARILLA DANMARK A/S (herefter “Barilla” eller “Dataansvarlig”) med hjemsted i [email protected] med følgende kontaktoplysninger https://www.barilla.com/da-dk/contact-form.

Barilla behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med Rådets forordning (EU) 2016/679 og den nationale lov om beskyttelse af personoplysninger (herefter ”Loven om beskyttelse af personoplysninger”).

Hvilke personoplysninger behandles og hvordan indsamles de

Når du navigerer på siden og/eller tager adgang til nogle områder af siden, kan det medføre indsamling og efterfølgende behandling af dine personoplysninger udført af Barilla. Når du forbinder til siden, vil IT-systemer og software-procedurer til funktion heraf administrere og/eller automatisk og indirekte indhente visse oplysninger (såsom eksempelvis) de såkaldte “cookie”, som specificeret i “Informationsmeddelelsen om beskyttelse af personoplysninger – Cookie”, som findes i slutningen af denne informationsmeddelelse, “IP”-adresser, domænenavne fra den tilsluttede brugers computer, ”Url”-sider på de anmodede ressourcer, tidspunkt for anmodning til serveren).

Også eventuelle forespørgsler om informationer eller serviceydelser fra din side kan medføre indsamling og efterfølgende yderligere behandling af dine personoplysninger (såsom navn, efternavn, postadresse og elektronisk postadresse, alder, fødselsdato, køn osv.).

Navnlig kan indsamlingen af dine personoplysninger ske:
     - hvis du har udfyldt et skema online, og
     - igennem din offentliggørelse af opslag (som herunder angivet), hvor indholdet kan omfatte dine personoplysninger givet direkte af dig på sociale netværk, som selvstændigt administreres af tredjepart, såsom eksempelvis og ikke udtømmende Facebook, Twitter, ecc. (herefter “Sociale netværk”). Med opslag menes billeder, kommentarer, tekst tilknyttet sidens formål, indhold og enhver anden information, som du har offentliggjort på de Sociale netværk-sider, som omhandler de forskellige varemærker fra Barilla-koncernen, også billeder, som eventuelt deles.

Hvis du vælger at sende en forespørgsel via sektionen ”Kontakt os” på siden, er det nødvendigt at overføre visse personoplysninger, så Barilla kan opfylde dine behov, og derfor er nogle felter i registreringsskemaet mærket med en stjerne eller som felter, der skal udfyldes. Overførslen af personoplysninger, som ikke er mærket med en stjerne eller som felter, der skal udfyldes, er valgfrit, og manglende, ufuldstændige eller ukorrekte af disse personoplysninger har ingen betydning. Derimod medfører manglende, ufuldstændige eller ukorrekte personoplysninger i felter mærket med en stjerne eller som felter, der skal udfyldes, at det ikke er muligt at opfylde den anmodede serviceydelse. Hvis du har udeladt at videregive en eller flere obligatoriske personoplysninger, vises en fejlmeddelelse fra Barilla med listen over de manglende obligatoriske personoplysninger.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger og dine juridiske rettigheder

Afhængigt af dine forespørgsler fra gang til gang, når du besøger de forskellige områder på siden (undtagen enkelte salgsfremstød, som medfører overførsel af specifikke personoplysninger, hvor der løbende offentliggøres specifikke informationsmeddelelser på siden), listes herunder formålet med behandlingen af dine personoplysninger og dine juridiske rettigheder.

Dine personoplysninger behandles til følgende formål og udelukkende med dit samtykke til behandling, som til enhver tid kan tilbagekaldes ved at sende en forespørgsel til den dataansvarlige i sektionen “Kontakt os” på siden:

     a) Administration af og svar på dine forespørgsler
Du kan beslutte at give samtykke til behandling af dine personoplysninger med henblik på administration og svar udført af Barilla i forbindelse med dine forespørgsler om produkter og salgsfremstød for de forskellige varemærker i Barilla-koncernen, reklame eller siden (sektionen ”kontakt os” på siden). I forbindelse med det formål kræves dit samtykke, når du sender forespørgsler. Hvis du beslutter dig ikke at give samtykke til behandling af dine personoplysninger til ovenfor nævnte formål, vil det ikke være muligt at sende din forespørgsel.
Også i tilfælde af manglende samtykke kan Barilla behandle. dine personoplysninger til følgende formål     
      I. administration af aktiviteterne forbundet med din brug af siden, herunder dine opslag på Sociale netværk vedrørende produkter af forskellige varemærker fra Barilla-koncernen (eftersom det er en nødvendig behandling med henblik på gennemførelse af aftale eller foranstaltninger inden indgåelse af aftale)     
     II. administration og gennemførelse i henhold til opfyldelse af loven (regnskab, administration, skat osv.)
     III. Administration af indsigelser og eventuelle tvister (da det er i den dataansvarliges lovmæssige interesse).

Hvordan behandler vi dine personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger kan omfatte enhver type handling, blandt andet indsamling, registrering, organisering, opbevaring, konsultation, udarbejdelse, ændring, udvælgelse, udtrækning, sammenligning, brug, sammenkøring, blokering, oplysning, sletning og destruktion af oplysningerne.
Dine personoplysninger bliver primært behandlet med automatiserede midler, men også i papirformat med logikker, der er tæt forbundet med de pågældende formål, ved hjælp af databaser, elektroniske platforme, som administreres af Barilla eller tredjepart udpeget til ekstern databehandling og/eller integrerede IT-systemer hos Barilla og førnævnte tredjepart og/eller websider, som Barilla er ansvarlige for eller bruger.
Den dataansvarlige har vurderet sikkerhedsniveauet passende, idet der er taget højde for risici, som kan opstå som følge af tab, destruktion, ændring, ikke-autoriseret udbredelse, utilsigtet eller ulovlig adgang, misbrug eller forfalskning af dine personoplysninger. Navnlig:
     - der er truffet passende sikkerhedsforanstaltninger i forhold til risici
     - dine personoplysninger opbevares på servere inden for Europa, som er beskyttet af et avanceret system og daglig back-up.

Hvor behandler vi dine personoplysninger

Dine personoplysninger behandles primært hos den dataansvarliges hjemsteder og steder, hvor databehandlerne befinder sig. For yderligere oplysninger kan du kontakte den dataansvarlige som angivet i sektionen ”Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige”.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

For at sikre overholdelse af de nødvendige principper og proportionaliteten af behandlingen har den dataansvarlige fastsat forskellige opbevaringstider af personoplysningerne i forhold til de enkelte formål:

     (i) med henblik på administration og svar på dine forespørgsler om produkter og salgsfremstød for de forskellige varemærker i Barilla-koncernen, reklame eller siden (sektionen ”kontakt os” på siden) opbevares dine personoplysninger kun i det tidsrum, der er strengt nødvendigt tid til at behandle din forespørgsel

     (ii) med henblik på administration af aktiviteterne forbundet med din brug af siden, herunder dine opslag på Sociale netværk vedrørende produkter af forskellige varemærker fra Barilla-koncernen, opbevares dine personoplysninger kun i det tidsrum, der er strengt nødvendigt til at yde den forespurgte serviceydelse

     (iii) med henblik på administration og gennemførelse i henhold til opfyldelse af loven (regnskab, administration, skat osv.) opbevares dine personoplysninger kun i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at følge disse formål

     (iv) med henblik på administration af eventuelle retssager og tvister opbevares dine personoplysninger kun i det tidsrum, der er strengt nødvendigt for at følge dette formål, og under alle omstændigheder ikke længere end gældende forskrifter.

Hvem er modtagerne af dine personoplysninger

Dine personoplysninger kan blive videregivet og behandlet af:

(i) juridiske eller fysiske personer, som har virke som eksterne databehandlere i forbindelse med outsourcing, som er udpeget af Barilla eller eksterne dataansvarlige hos Barilla (blandt andet personer, som udfører assistance, kommunikation, markedsføring, reklame, promotioner og salg af produkter og/eller serviceydelser, samt annoncevirksomhed, reklamesælgere, leverandører af IT-service, webside-administratorer, administratorer af elektroniske platforme, partnere, kreditinstitutter, advokatfirmaer)
(ii) den dataansvarliges ansatte og/eller samarbejdspartnere (herunder systemadministratorer), som arbejder under sidstnævntes direkte autoritet og dermed er autoriserede til at behandle dine personoplysninger, og
(iii) eksterne databehandleres ansatte og/eller samarbejdspartnere (herunder systemadministratorer), som arbejder under de eksterne databehandleres direkte autoritet og dermed er autoriserede til at behandle dine personoplysninger, og

Dine personoplysninger bliver ikke videregivet til tredjepart, undtagen i tilfælde hvor dine personoplysninger videregives af Barilla til konsulenter for at beskytte egne rettigheder.

Mindreårige

Personer under 16 år må ikke give informationer eller personoplysninger til Barilla, medmindre de har tilladelse fra deres forældre. Hvis der ikke er givet tilladelse, er det ikke muligt for den mindreårige at sende en forespørgsel igennem siden. Barilla opfordrer alle forældre til at informere de mindreårige om sikker og ansvarlig brug af Internettet og Websiden.

Databehandlernes identitet og kontaktoplysninger

Den komplette liste over databehandlerne af personoplysninger kan oplyses ved at kontakte den dataansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne angivet i sektionen ”Identitet og kontaktoplysninger for den dataansvarlige”.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige (Data Protection Officer eller “DPO”)

Den dataansvarlige udpeget af Barilla har følgende kontaktoplysninger: [email protected]

Dine rettigheder i forhold til behandlingen er dine personoplysninger

Loven om beskyttelse af personoplysninger giver dig en række rettigheder: Du har ret til:

     1. fra den dataansvarlige at få bekræftelse på, om dine personoplysninger eksisterer eller ej, også selv om de stadig ikke er registreret, og oplysning herom i forståelig format, samt adgang til dine personoplysninger (ved at få en kopi) og til de tilhørende informationer (blandt andet formålet med behandlingen, kategorier og oprindelsen af personoplysningerne, kategorier af modtagere, som de er eller kan blive videregivet til, opbevaringsperioden (hvis muligt), de mulige rettigheder)
     2. fra den dataansvarlige at få berigtigelse af dine personoplysninger og integrering af dine ufuldstændige personoplysninger
     3. fra den dataansvarlige at få mulighed for at slette dine personoplysninger uden uretmæssig forsinkelse, blandt andet når personoplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til formålet, som de blev behandlet til eller når der ikke længere er juridisk begrundelse til deres behandling
     4. fra den dataansvarlige at få ændret i anonym form eller blokeret dine personoplysninger, som er i modstrid med loven, herunder dem, som ikke er nødvendige at opbevare i forbindelse med formålene, som personoplysningerne blev indsamlet til eller efterfølgende blev behandlet til
     5. fra den dataansvarlige at opnå en begrænsning i behandlingen af dine personoplysninger, blandt andet når du bestrider deres korrekthed eller behandlingen i den nødvendige kontrolperiode      6. at modtage, i struktureret format, til normal og læselig brug fra automatisk anordning, dine personoplysninger, samt overføre, eller hvis det er teknisk muligt, at få en direkte overførsel af dine personoplysninger til andre dataansvarlige uden forhindringer, hvis det er tilfældet, at behandlingen er udført med automatiserede midler og er baseret på dit samtykke eller er nødvendig for udførelsen af den kontrakt, som du er en del af
     7. tilbagekalde samtykket til behandling af dine personoplysninger til enhver af de formål, som de er givet til.

Du kan udøve dine rettigheder over for Barilla i sektionen “Kontakt os” på siden eller ved at skrive til følgende elektroniske postadresse [email protected] eller ved at sende Barilla et postbrev til adressen angivet i sektionen ”Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige”.

Herudover, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger er i modstrid med persondataforordningen, kan du klage til tilsynsmyndigheden for persondatabeskyttelse i det land, hvor du bor og hvor du arbejder eller hvor den påståede krænkelse er foregået, eller henvende dig til samme myndighed for at anmode om oplysninger vedrørende udøvelsen af dine rettigheder, som foreskrevet af persondataforordningen.

Indsigelsesret i forbindelse med behandling af personoplysninger

Til enhver tid og af årsager knyttet til din situation har du ret til at gøre indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger, som er en legitim nødvendighed for den dataansvarlige eller tredjepart. I dette tilfælde fraholder den dataansvarlige sig fra yderligere behandling af dine personoplysninger, medmindre samme fremfører legitime begrundelser, som er fremherskende i forhold til dine interesser, rettigheder eller frihed, eller hvis det er nødvendigt til sikring, udøvelse eller forsvar i en retssag.

Du har ret til indsigelser imod behandling af dine personoplysninger ved at gå til sektionen “Kontakt os” på siden eller ved at sende en mail til følgende elektroniske postadresse: [email protected]

Hvis du gør indsigelse imod behandlingen af dine personoplysninger til førnævnte formål, må den dataansvarlige ikke længere behandle dine oplysninger.

INFORMATIONSMEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER - COOKIE

Cookies er tekstrækker, der fungerer som informationsmarkører sendt af en server (i dette tilfælde selve siden) til en brugeres enhed (normalt til Internet-browseren) i det øjeblik, at denne besøger en webside. Cookies, som kan være indstillet af andre websider end dem, som brugeren besøger (”trejdepart cookies”) lagres automatisk af brugerens browser og sendes tilbage til serveren, som har oprettet dem hver gang brugeren besøger samme Internetside. På den måde, og for eksempel, tillader og/eller gør cookies det nemmere for nogle Internetsider at optimere brugerens navigation (dvs. tillader lagrinen af besøgte sider og andre specifikke informationer, som fx oftest besøgte sider, forbindelsesfejl osv.), eller de tillader profileringsaktiviteter. Af denne årsag, og for en nemmere og komplet brug af en webside, er det god ide, at brugeren konfigurerer sin browser, således at den accepterer disse cookies. Ofte er browserne indstillet til automatisk at acceptere cookies.

Alligevel kan brugeren ændre den forudindstillede konfiguration, således at cookies slås fra eller slettes (løbende eller en gang for alle) med den konsekvens dog, at den optimale udnyttelse af nogle områder på websiden måske ikke er mulig. Det er også muligt at kontrollere metode og type for de lagrede cookies i sin browser ved at ændre indstillingerne for cookies i sin browser.

Karakteristik og formål med cookies

Vores side gør brug af følgende cookies, som kan være Barilles eller tredjeparts.

   I. Tekniske og funktionsmæssige cookies:

a) Tekniske cookies eller ”technical cookies”:

De har til formål at gøre din navigation på siden og brugen af funktionerne nemmere. Blandt de tekniske cookies har vi de grundlæggende cookies, også kaldet "strictly necessary" (absolut nødvendige), som aktiverer funktioner, som er nødvendige for fuldt ud at benytte siden, samt præstation-cookies eller “performance cookie”, som gør det muligt at opnå en bedre funktion af siden.

b) Funktions-cookies eller “functionality cookie”:

Gør det muligt for siden at huske dine valg (fx sprog eller geografisk område) og foreslå andre besøg, så der ydes den bedst mulige skræddersyede serviceydelse (fx kan de bruges til at give forslag om lignende indhold, som du tidligere har søgt).

   II. Profilering-cookies:

De anvendes til at sende reklame- og servicemeddelelser i henhold til dine præferencer.

Navnlig anvendes de til at tilbyde dig reklame og serviceydelser, som potentielt set kan være i din interesse, samt oprette profiler, som passer til dig, dine præferencer og dine forbrugsvalg, som det er blevet registreret, når du har navigeret på siden eller ved en sammenligning af dine aktiviteter igennem din browser. De bruges fx til at begrænse administrationen af reklame, eller til at mindske effektiviteten af en kampagne i forhold til hyppigheden af visninger af den pågældende reklame.

Beskrivelse af metoden for samtykke til installation af cookies

Ved første besøg på siden ser du en banner med en kort information, der indeholder linket til denne udvidede informationsmeddelelse, hvor du finder yderligere oplysninger om cookies installeret af den dataansvarlige og tredjepart.

I denne udvidede informationsmeddelelse finder du flere oplysninger om beskrivelse og karakteristik for de forskellige cookies, og du har mulighed for selv at beslutte, hvilke cookies du vil give samtykke til.

Brug af tekniske og analytiske cookies kræver ikke dit samtykke. Du kan dog fravælge dem ved at følge fremgangsmåden i afsnittet ”Sådan vælger du cookies til eller fra i din browser”.

Brug af profilering-cookies, som er nyttige i forbindelse med fremsendelse af reklamer og serviceydelser, der passer til dine præferencer og forbrugsvalg, men de kræver derimod dit samtykke.

Når du besøger siden, giver accepterer du brug af cookies, også profilering-cookies. Under alle omstændigheder kan du til enhver tid ændre dine præferencer hvad angår cookies, også ved at nægte samtykke til brug af enhver type cookie (herunder også cookies installeret af tredjepat) i oversigten som følger.

Denne oversigt beskriver cookies sendt til din browser, når du besøger siden. Oversigten er opdateret den 22/05/2018; eventuelle andre opdateringer vil blive offentliggjort på denne side.

Cookies fra Barilla

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Cookies fra tredjepart

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

Herunder listes link til informationsmeddelelser og samtykkeerklæringer for tredjepart, som er selvstændige dataansvarlige, og hvor der kan indhentes yderligere oplysninger og man kan administrere og fravælge disse cookies.

Google Analytics

Denne side benytter Google Analytics, som er en webbaseret analyseservice leveret af Google, Inc. ("Google"). Google Analytics benytter cookies, dvs. tekstfiler, som lagres på din computer for at gøre det muligt at analysere, hvordan du anvender siden. Oplysningerne, som genereres af cookies omkring din brug af siden, overføres til en Google-server, hvor de lagres. Google bruger disse oplysninger til at analysere din brug af siden, udarbejde rapporter omkring din aktivitet på siden og yde anden service til administratoren af siden knyttet til brugen af siden og Internettet. Google associerer ikke den sendte IP-adresse fra din browser i forbindelse med Google Analytics og andre data i Googles besiddelse. Du kan stoppe lagring af cookies ved at ændre indstillingerne i softwaren for din browser, men det kan gøre sidens funktionerne mindre skræddersyede i forhold til dine præferencer. Du kan få oplysninger vedrørende databehandling, som tages i brug af Google Analytics på følgende adresse:https://support.google.com/analytics/answer/6004245; du kan også stoppe Googles registrering af oplysninger fra cookies og vedrørende din brug af siden (herunder din IP-adresse) samt udarbejdelsen af sådanne oplysninger fra Googles side ved at downloade og installere en browserens plug-in, som fås ved at følge dette link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Når du besøger siden, giver du samtykke til behandling af Googles behandling af dine oplysninger i egenskab af selvstændig dataansvarlig med de metoder og til de formål, der er angivet i Googles privatlivspolitik for anvendelse af Google Analytics, som kan ses i følgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=da .

Sociale knapper

Den dataansvarlige for siden anvender sociale knapper.

Sociale knapper er digitale knapper, dvs. link til direkte forbindelse til sociale netværk, som er konfigureret i hver enkelte knap.

Ved klik på disse link har du mulighed for direkte forbindelse til den dataansvarliges accounts (sociale netværkssider).

Administratorerne af de sociale netværk, hvor knapperne fører hen, er selvstændige dataansvarlige for behandlingen. Yderligere oplysninger om de enkelte privatlivspolitikker for de sociale netværks platforme og metoden til administration og fravalg af de pågældende cookies findes i de sociale netværks platforme.

Sådan til- eller fravælges cookies i din browser::

Du kan blokere modtagelsen af cookies fra din browser. Denne handling kan dog gøre adgangen mindre effektiv eller forhindre visse funktioner eller sider på siden.
Herunder listes metoderne benyttet af de vigtigste browsere til blokering af modtagelse af cookies:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/da/kb/cookies-information-som-websteder-gemmer-paa-din-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=da
Safari: https://support.apple.com/da-dk/HT201265

Andre metoder til fravalg af analytiske cookies og profilering-cookies:

Ud over at fravælge og/eller slette cookies via indstillingerne i din browser, kan du fravælge og/eller slette de enkelte analytiske cookies og profilering-cookies på følgende sider:
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en for fravalg af Google Analytics
- www.youronlinechoices.eu, webside administreret af European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) for sletning af de andre cookies i tilfælde af brugere i Den Europæiske Union
- http://www.aboutads.info/choises/, for sletning af de andre cookies i tilfælde af brugere i USA. Disse sider administreres ikke af den dataansvarlige, som ikke påtager sig noget ansvar for indholdet.

 Har du lyst til at snakke direkte med os?

Kontakt os på e-mail
Promo Card

Er du interesseret i restauranter, kantiner eller andre fødevarevirksomheder?

Besøg os på www.barillafoodservice.com

Barillas Kontor

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italien