ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Homepage

Κώδικας Δεοντολογίας

Από το 1877, η Barilla παράγει προϊόντα τροφίμων με σκοπό να προσφέρει μία ισορροπημένη διατροφή για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο.

Η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, η καινοτομία, η κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα είναι αξίες που ταυτίζονται με την Barilla, ως αποτέλεσμα της δυνατής και ευρέως αναγνωρισμένης κουλτούρας της. Μία κουλτούρα εμπνευσμένη από τον τρόπο που οι ιδρυτές της ασκούν την επιχειρηματική τους δραστηριότητας, η οποία εξελίχθηκε και σταδιακά παγιώθηκε ως θεμελιώδες στοιχείο της εταιρείας τα τελευταία 125 έτη παραδόσεων, εμπειριών και δράσεων.

Σήμερα, η Barilla, εξαιτίας της ανάπτυξης της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, δραστηριοποιείται σε αρκετές περιοχές με συνεχείς και ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να αντιμετωπιστεί η πολυπλοκότητα της καταστάσεως, είναι σημαντικό να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι αξίες που αποδέχεται η Barilla, αναγνωρίζει και μοιράζεται με το προσωπικό της, όπως επίσης και οι ευθύνες που αναλαμβάνει, εντός και εκτός του Ομίλου.

Για τον λόγο αυτό, ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας (εφεξής καλούμενος «Κώδικας») έχει υιοθετηθεί ως ένα απαραίτητο μέσο για να μοιραστούν και να διευκρινιστούν οι αξίες και αρχές της Barilla.

1.Εισαγωγή

1.1 Τι είναι «Δεοντολογία»;

Ο όρος «Δεοντολογία» περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων ορθής πρακτικής – είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς – που ακολουθούνται από πρόσωπα ή ομάδες.

Αυτός ο όρος, που χρησιμοποιείται γενικά σε μία σειρά από διαφορετικές περιπτώσεις, αναφέρεται σε όλους τους κανόνες και αρχές που πρέπει να ακολουθούνται στην καθημερινότητα του ανθρώπου. Αν και βασίζεται σε μία αφηρημένη έννοια (αποτελούμενη από αρχές και ιδέες), η εφαρμογή της δεοντολογίας είναι κάθε άλλο παρά θεωρητική: σχετίζεται αυστηρά με την καθημερινότητα και μεταφράζεται σε συγκεκριμένες πρακτικές.

Σύμφωνα με τα λόγια του Γερμανού φιλόσοφου Immanuel Kant, «ηθική συμπεριφορά» δηλώνει τις πράξεις ενός ατόμου που υποκινείται όχι από τον φόβο της τιμωρίας ή από την ελπίδα της ανταμοιβής, αλλά μάλλον από την συνείδησή του, «και μεταχειρίζεται τους ανθρώπους αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό ως σκοπούς και όχι μόνο ως μέσα για την επίτευξη των σκοπών του».

1.2 Επιχειρηματική Δεοντολογία

Όταν γίνονται εκτιμήσεις σχετικά με τη δεοντολογία, στον ευρύτερο τομέα των επιχειρήσεων, και όχι επί ατομικών πράξεων, οι έννοιες της ευθύνης και ατομικής ευαισθητοποίησης θα πρέπει να συνδέονται με τις έννοιες της «Εταιρείας Κοινωνικής Ευθύνης".

Για τον Όμιλο της Barilla, Κοινωνική Ευθύνη σημαίνει η ικανότητα της εταιρείας να εκτελεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα, σεβόμενη πλήρως των νόμιμων συμφερόντων των εταίρων και πελατών της, καθώς επίσης προστατεύοντας και διατηρώντας τους περιβαλλοντικούς πόρους για τις μελλοντικές γενιές.

Με άλλα λόγια, η Barilla, κατά την εκτέλεση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, επιδεικνύει τον δέοντα σεβασμό προς όλα τα έμψυχα και άψυχα όντα και αυτό αποτελεί αυτοσκοπό και όχι μία στρατηγική για να επιτύχει κέρδος.

1.3 Ο Κώδικας Δεοντολογίας

Στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η αντιδεοντολογική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει σε «πιθανές ευκαιριακές» συμπεριφορές, που υπαγορεύονται από την εσφαλμένη πεποίθηση ότι κάποιος ενεργεί υπέρ της εταιρείας.

Ως εκ τούτου, ο Κώδικας Δεοντολογίας είναι υψίστης σημασίας για την διασφάλιση ότι όποιος ενεργεί προς όφελος της Barilla δεν επιδεικνύει, ποτέ και με οιονδήποτε τρόπο, συμπεριφορές που έρχονται σε ρήξη με αυτές τις κοινά αποδεκτές αρχές.

Το παρόν έγγραφο δεν προορίζεται να ενισχύσει την συμμόρφωση της εταιρείας με την νομοθεσία ή την φήμη της, εξαιτίας του γεγονότος ότι η νομική ευθύνη, ο πλήρης σεβασμός της νομοθεσίας και η δικαιοσύνη – όπως επίσης και η υψηλή ποιότητα των προϊόντων – είναι ήδη βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της Barilla και ως εκ τούτου, οι έννοιες αυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως στόχοι του Κώδικα Δεοντολογίας.

Συνεπώς, ο πρώτος και κύριος στόχος του παρόντος Κώδικα είναι να γνωστοποιήσει και να μοιραστεί τις αξίες που η Barilla αναγνωρίζει και αποδέχεται, σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου αυτές να διέπουν τις συμπεριφορές, ενέργειες και αποφάσεις όλων των εργαζομένων της αλλά και συνεργατών της.

Με άλλα λόγια, όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ευημερία και ο σεβασμός προς τις κοινότητες πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη στις καθημερινές δραστηριότητές μας.

1.4 Το «στυλ» της Barilla

Το στυλ, όπως έλεγε ο Pietro Barilla, είναι μία συμπεριφορά που περιλαμβάνει «πολλά μικρά πράγματα».

Σήμερα, είναι απαραίτητη η συλλογή αυτών των «μικρών πραγμάτων» έτσι ώστε να αποσαφηνιστεί ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας από εδώ και στο εξής, καθώς επίσης να διασφαλιστεί ο θεμιτός ανταγωνισμός στην παρούσα βιομηχανική αγορά, η οποία είναι πλέον πολύ πιο υπεύθυνή και ώριμη.

Αυτό συνεπάγεται την εκτέλεση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με άρτιο τρόπο και με αξιοπρέπεια, σε αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς και, περισσότερο από όλα, περιλαμβάνει την προσαρμογή της Barilla σε κοινές αρχές και αξίες της, η οποία θα πρέπει να προκαλείται αυθόρμητα και όχι ως αποτέλεσμα απλής υπακοής ή καθήκοντος.

Μέσα από την ανταλλαγή και εφαρμογή των αρχών που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, η Barilla ορίζει με σαφήνεια, το «στυλ» της.

1.5 Επικοινωνία του Κώδικα Δεοντολογίας

Το παρόν έγγραφο έχει ως στόχο να αποτελέσει κίνητρο για τον προσδιορισμό των ορθών συμπεριφορών καθώς και τον λόγο της ορθότητάς τους.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι να εισάγει μία μέθοδο ηθικής αξιολόγησης, τόσο για την επιλογή της κατάλληλης συμπεριφοράς όλων μας όσο και για την αξιολόγηση των ενεργειών κάποιου άλλου, φέρνοντας κοντά με αυτόν τον τρόπο, την ηθική και την επιχειρηματική σφαίρα, την ατομική και εταιρική ευθύνη και την προσωπική με την συλλογική σφαίρα: αυτός ο τρόπος λειτουργίας θα επιτρέψει την μετάφραση της λογικής σε πραγματικά ορθές πρακτικές.

Αυτό το έγγραφο θα είναι, κατά συνέπεια, ένα «ηθικό συμβόλαιο», αποδεκτό από όλο το προσωπικό1 της Barilla, από όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές. Προορίζεται να αποτελέσει μία ηθική δέσμευση. Δεν θα ενισχύσει άμεσα την ανταγωνιστική θέση της Barilla, αλλά θα έχει έμμεσο αντίκτυπο από την στιγμή που θα ενθαρρύνει τον καθένα στην υιοθέτηση μίας ηθικής προσέγγισης και μίας κοινής κουλτούρας αξιών.

1. Με τον όρο προσωπικό εννοούνται όλοι οι Διαχειριστές, Ελεγκτές, Διευθυντές, Σύμβουλοι και όλοι οι υπόλοιποι υπάλληλοι της εταιρείας.

2.Η Δέσμευσή μας

Μέσα από «την Δέσμευσή μας», η Barilla σκοπεύει να ανακοινώσει τους κοινά αποδεκτούς στόχους όλων όσων εργάζονται στον Όμιλο, αλλά και εκείνων που διατηρούν εξωτερικές συνεργασίες για λογαριασμό της Barilla, είτε είναι μεμονωμένα άτομα είτε ομάδες.

Η Δέσμευσή μας

Η Barilla δεσμεύεται να προμηθεύει προϊόντα υψίστης ποιότητας και εξαιρετικής γεύσης, που μπορούν να βοηθήσουν σε μία ισορροπημένη διατροφή, ενισχύοντας παράλληλα την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων αλλά και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η Barilla σκοπεύει να εστιάσει σε δύο τομείς της δραστηριότητάς της:

  • Το Ιταλικό πρώτο γεύμα
  • Τα είδη αρτοποιίας

Οι Άνθρωποι

Οι άνθρωποι είναι το κύριο και σταθερό σημείο αναφοράς για τις δραστηριότητες της Barilla.

Οι καταναλωτές των προϊόντων μας θα έχουν τέσσερα βασικά δικαιώματα: το δικαίωμα στην ασφάλεια, το δικαίωμα στην ενημέρωση, το δικαίωμα στην επιλογή και το δικαίωμα στο να ακούγονται.

Οι Ανθρώπινοι Πόροι της Barilla

Οι ανθρώπινοι πόροι της Barilla (όπως οι εργαζόμενοι της εταιρείας κλπ.) αποτελούν το κεντρικό σημείο αναφοράς μας για ανάπτυξη και επιτυχία.

Η Barilla αναγνωρίζει την διαφορετικότητα σε επίπεδο κουλτούρας και δεξιοτήτων ως θεμελιώδη αξία για την βιωσιμότητά της και έχει ως στόχο την προσέλκυση και ανάπτυξη των ηγετικών ικανοτήτων, του πάθους για τα προϊόντα τροφίμων και των πνευματικών ανησυχιών του κάθε εργαζομένου.

Η δικαιοσύνη, η διαφάνεια και ο σεβασμός θα πρέπει να εμπνέουν κάθε απόφαση και ενέργεια, σε ένα πλαίσιο αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεξάρτησης.

Προϊόντα

Τα προϊόντα μας αποτελούν την καθημερινή μας δέσμευση και όλες οι προσπάθειές μας στοχεύουν στην βελτίωσή τους.

Η Barilla επιδιώκει να εστιάζει στην καινοτομία προκειμένου να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, τα οποία θεωρούνται ξεχωριστά από τους πελάτες και τους καταναλωτές.

Μάρκες

Οι μάρκες της Barilla καθιστούν την εταιρική ταυτότητα.

Η ποιότητα των προϊόντων μας και της επικοινωνιακής στρατηγικής μας εγγυώνται την συνεχή υποστήριξη για όλες τις μάρκες μας.

Περιβαλλοντική Πολιτική

Η Barilla δεσμεύεται να εκτελεί τις εργασίες της σεβόμενη πλήρως το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, έχοντας επίγνωση των κοινωνικών και ηθικών ευθυνών της απέναντι στις κοινωνίες που δραστηριοποιείται και από τις οποίες αντλεί πόρους.

Πελάτες

Η Barilla θεωρεί τους Πελάτες της ως συνέταιρους στην επιδίωξη της επιχειρηματικής επιτυχίας.

Έχοντας αυτό κατά νου, η Barilla επιδιώκει τη συνεργασία μαζί τους στο μέτρο του δυνατού, προκειμένου να βελτιωθούν οι κατηγορίες επιχειρηματικής δράσης και οι εμπορικές πρακτικές, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τον σεβασμό της προς αυτούς.

Ανταγωνιστές

Η Barilla αντιλαμβάνεται τον ρόλο των Ανταγωνιστών της ως εποικοδομητική πρόκληση και σημείο αναφοράς, στοχεύοντας στην επίτευξη της επιτυχίας.

Η Barilla επιδιώκει να λειτουργεί σε πλαίσια υγιούς ανταγωνισμού για την συνεχή βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της.

Κέρδος

Το κέρδος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της βιωσιμότητας της εταιρείας και παίζει βασικό ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της ευημερίας. 

 

3. Αξίες

Ο Όμιλος Barilla διοικείται από την ίδια οικογένεια τέσσερεις γενεές τώρα και αυτό εξηγεί τον λόγο της τόσο ισχυρής της ταυτότητας, που στηριζότανε πάντα στο ανθρώπινο και επαγγελματικό «στυλ», ενώ παράλληλα χαρακτηρίζεται από δικαιοσύνη, ακεραιότητα και την ικανότητα να ισορροπεί μεταξύ του σεβασμού προς τις κοινότητες στις οποίες λειτουργεί και των βασικών της συμφερόντων.

Οι επιχειρηματικές πρακτικές μπορεί να αλλάζουν σε βάθος χρόνου αλλά η συνέπεια ως προς αυτές τις αξίες ήταν πάντα πρωταρχικής σημασίας για την Barilla.

Το «στυλ» της Barilla στηρίζεται στην προσωπική και επαγγελματική αμοιβαία ανάπτυξη των υπαλλήλων της και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο οι βασικές αυτές αξίες γίνονται σεβαστές από όλους τους υπαλλήλους.

Δεδομένου αυτού, η Barilla βεβαιώνει την δέσμευσή της να λειτουργεί στα πλαίσια της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών, των Θεμελιωδών Συμβάσεων και Συστάσεων του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας, του Καταστατικού Χάρτη της Γης που δημοσιεύτηκε από το Συμβούλιο της Γης και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών.

3.1 Ειλικρίνεια και Διαφάνεια

Η ειλικρίνεια αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή στην εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων και υποθέσεων της Barilla, των διάφορων πρωτοβουλιών της, των προϊόντων της, των ενημερωτικών και επικοινωνιακών στρατηγικών της, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής διοίκησης της Εταιρείας.

Το σύνολο των σχέσεων της Barilla με τους εταίρους2 της διέπεται, σε όλα τα επίπεδα, από εντιμότητα, ακεραιότητα, πίστη και αμοιβαίο σεβασμό, στο πλαίσιο της πεποίθησης ότι ένας σαφής, διαφανής και έγκαιρος διάλογος αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την Εταιρεία.

3.2 Κοινωνική Ευθύνη

Η Barilla πιστεύει ακράδαντα ότι, προκειμένου οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες να κινούνται στο πλαίσιο της ηθικής που ορίζει, θα λειτουργεί με σεβασμό και προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, το δυναμικό του πλανήτη και την ευημερία των κοινοτήτων που δραστηριοποιείται, ενώ παράλληλα θα προωθεί την ανθρώπινη ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο.

Η Barilla αναγνωρίζει επιπλέον ότι η κοινωνική και ηθική ευθύνη αναφέρεται επίσης σε όλες τις κοινότητες ακόμα και σε αυτές των αναπτυσσόμενων χωρών που παράγουν βασικές πρώτες ύλες για ορισμένα από τα προϊόντα μας.

2. Με τον όρο εταίροι εννοούνται τα άτομα, οι ομάδες ή οι οργανισμοί, τα ενδιαφέροντα των οποίων άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της Barilla.

3.3 Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος – Διαφορετικότητα & Ένταξη (Diversity & Inclusion)

Η Barilla, συνεπής ως προς την επιθυμία της να αναπτύσσει μία κουλτούρα που βασίζεται στην ηθική, υποστηρίζει την μοναδικότητα του κάθε ατόμου, σεβόμενη την φυσική, πολιτιστική και ηθική ταυτότητά του και το δικαίωμα να αλληλεπιδρά και να συσχετίζεται με άλλους.

Η Barilla επιδιώκει να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις ανάγκες που παρουσιάζονται στη ζωή του κάθε ατόμου, δεδομένου ότι η ανθρώπινη ζωή εμπνέει όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η Barilla υποστηρίζει και σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις δραστηριότητές της και στην σφαίρα της επιρροής της, προσφέρει ίσες ευκαιρίες για την ανάπτυξη των ανθρώπων της και προστατεύει την ιδιωτική τους ζωή. Η Barilla πιστεύει ότι κάνοντας ό,τι είναι σωστό, κάνει επίσης καλό και στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και ότι ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η προώθηση της ένταξης μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με την καλλιέργεια ενός πιο αφοσιωμένου ανθρώπινου δυναμικού, που λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις, βασισμένες στην καλύτερη κατανόηση των ατόμων που αγοράζουν και καταναλώνουν τα προϊόντα της εταιρείας ανά τον κόσμο. Η Barilla δεν ανέχεται καμία μορφή διάκρισης ή αποκλεισμού σε σχέση με, μεταξύ άλλων χαρακτηριστικών, την ηλικία, την κουλτούρα, την εθνικότητα, την ιθαγένεια, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, τα φυλετικά χαρακτηριστικά, τις πολιτικές απόψεις, την οικογενειακή κατάσταση, την εγκυμοσύνη, την εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ή / και της έκφρασης, τις γενετικές πληροφορίες, την κατάσταση υγείας ή αναπηρίας.

3.4 Δικαιώματα Εργαζομένων

Η Barilla εγγυάται το δικαίωμα των εργαζομένων της να συνεταιρίζονται και αναγνωρίζει το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην επωφεληθεί, έστω και εμμέσως,  από οποιασδήποτε μορφής καταναγκαστική και υποχρεωτική εργασία, ή παιδική εργασία. Η Barilla καταδικάζει κάθε μορφής διάκριση κατά των υπαλλήλων της, λόγω ηλικίας, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, κατάστασης υγείας, φυλής, εθνικότητας, πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. Αποκηρύσσει απερίφραστα κάθε μορφή διάκρισης στους τομείς των προσλήψεων και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Η Barilla δεσμεύεται με αποφασιστικότητα να αποτρέψει κάθε μορφής, άμεση ή έμμεση, παρενόχληση και εκμετάλλευση στο εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η Barilla δεσμεύεται να υιοθετεί σε όλες οι αποφάσεις που αφορούν την επαγγελματική σταδιοδρομία των υπαλλήλων της, μόνο αξιοκρατικά κριτήρια, ως προς την απόδοση τους και τον επαγγελματισμό τους.

3.5 Προστασία του Περιβάλλοντος και Ευημερία των Ζώων

Η δέσμευση της Barilla προς τον Πλανήτη  έχει ως στόχο να διασφαλίσει τη φύση και τις ομορφιές της, για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, στις οποίες θα μεταλαμπαδευτούν οι απαραίτητες αξίες και παραδόσεις που οδηγούν στην βιωσιμότητα της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος.

Η Barilla δεσμεύεται να υιοθετεί σε κάθε της ενέργεια την «αρχή της προφύλαξης3» και να εφαρμόσει μία προληπτική προσέγγιση απέναντι στο περιβάλλον και την βιοποικιλότητα. Επιπρόσθετα, η Barilla υποστηρίζει την προώθηση πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της εταιρικής περιβαλλοντικής υπευθυνότητας καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Από την επιλογή των πρώτων υλών μέχρι την διανομή των τελικών προϊόντων, η Barilla συμβάλει ενεργά στην τήρηση της αρχής της «διατροφικής ανεξαρτησίας4», με την πεποίθηση ότι η έννοια της ηθικής και κοινωνικής υπευθυνότητας πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις κοινότητες που παράγουν πρώτες ύλες.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η δέσμευση της Barilla να φροντίζει για την τωρινή και μελλοντική ευημερία των ανθρώπων και του πλανήτη εμπεριέχει και την ευημερία των ζώων.

H Barilla δεν πραγματοποιεί δοκιμές των προϊόντων της ή της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί πάνω σε ζώα αλλά ούτε χρηματοδοτεί, εισηγείται ή με άλλο τρόπο υποστηρίζει άμεσα ή έμμεσα τις δοκιμές προϊόντων πάνω σε ζώα εκτός αν αυτό αυστηρά επιβάλλεται από τις Αρχές για λόγους που υπαγορεύονται από νομικές ή κανονιστικές διατάξεις.     

Η Εταιρεία αποθαρρύνει τους προμηθευτές της να κάνουν δοκιμές σε ζώα και υποστηρίζει σθεναρά εναλλακτικές μεθόδους.

3.6 Συμμόρφωση με Ισχύουσα Νομοθεσία, Κώδικες και Κανονισμούς

Η Barilla θεωρεί την συμμόρφωση με την εθνική και διεθνή νομοθεσία ουσιώδους σημασίας κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της. Ως εκ τούτου, η Barilla δεσμεύεται να προσαρμόζει την λειτουργία της ώστε να προλαμβάνει αδικήματα και εγκληματικές ενέργειες και να συντάσσεται με τις αρχές της γενικής πρακτικής.

Επιπλέον, η γενικότερη πρακτική αλλά και κάθε απόφαση που λαμβάνει η Barilla θα υπαγορεύεται από πιθανές εξελίξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

3. Σύμφωνα με την «Αρχή της Προφύλαξης», σε περιπτώσεις αμφιβολίας σχετικά με την ασφάλεια ενός προϊόντος ή μίας διεργασίας, απέναντι στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία, η ευθύνη απόδειξης της ακινδυνότητας βαρύνει αποκλειστικά τον κατασκευαστή.

4. Με τον όρο «Διατροφική Ανεξαρτησία» εννοείται το δικαίωμα των ανθρώπων να κάνουν τις δικές τους επιλογές στο πεδίο της παραγωγής τροφίμων και διανομής τους σεβόμενοι περιβαλλοντικά και πολιτισμικά κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης, προκειμένου να διασφαλιστεί το δικαίωμα καθενός σε μια επαρκή και υγιεινή διατροφή. Το δικαίωμα στη διατροφή είναι ένα από τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, μία αρχή εδραιωμένη από το Διεθνές Δίκαιο. Αναφέρεται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και έχει επαναδιατυπωθεί και αναπτυχθεί περαιτέρω σε ποικίλες άλλες διεθνείς διακηρύξεις όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρο 25). Η αρχή της Διατροφικής Ανεξαρτησίας κινείται παράλληλα με την προώθηση της οικονομικής, πολιτικής και πολιτιστικής ανεξαρτησίας των Χωρών. 

4. Κανόνες και Κώδικας Συμπεριφοράς

4.1 Σχέσεις με όλους τους Εταίρους

Η Barilla έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλους τους εταίρους της, σε όλα τα επίπεδα, που χαρακτηρίζονται από δικαιοσύνη, συνεργασία και αμοιβαίο σεβασμό. Με τον όρο εταίροι νοούνται οι μέτοχοι, επενδυτές, εργαζόμενοι, εργολάβοι, πελάτες, προμηθευτές, ανταγωνιστές, δημόσιοι φορείς, τοπικές και εθνικές κοινότητες και μέσα ενημέρωσης.

4.2 Marketing και Επικοινωνία

Η Barilla δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να συμβάλει σε μια ισορροπημένη διατροφή με τα προϊόντα της. Η διατροφή, ωστόσο, δεν είναι μόνο μία βιολογική ανάγκη, αλλά σχετίζεται άμεσα με την πολιτιστική ταυτότητα του ατόμου· αυτό εξηγεί γιατί όλες οι ενέργειες marketing πρέπει να σέβονται τις αξίες, τα έθιμα και τις πρακτικές όλων στην παραγωγή και διανομή τροφίμων.

Ως εκ τούτου, η Barilla θεωρεί τους καταναλωτές της ως συνομιλητές: έχουν το δικαίωμα να είναι πλήρως ενημερωμένοι, ώστε να κάνουν συνειδητή επιλογή κατά τη στιγμή της αγοράς, αντί να αντιμετωπίζονται ως ανώνυμοι “καταναλωτές” των προϊόντων μας.

Η Barilla, για την εκπλήρωση των στόχων της λοιπόν, δεσμεύεται να:

  • εγγυάται μια σχέση εμπιστοσύνης και αφοσίωσης με τους καταναλωτές της,
  • λαμβάνει υπόψη τις πνευματικές και γνωστικές ανάγκες που φυσικά προκαλούν τους ανθρώπους να σκεφτούν τι τρώνε, παρά να εστιάζουν αποκλειστικά στις βιολογικές τους ανάγκες.

Η επικοινωνιακή πολιτική της Barilla:

  • έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, αναγνωρίζοντας τις πολύπλευρες ανάγκες του ατόμου (φυσικές, ψυχολογικές, πολιτιστικές και συναισθηματικές)· οι ενέργειες marketing δεν θα αποτρέψουν σε καμία περίπτωση την πλήρη διαφάνεια αναφορικά με το περιεχόμενο και την ορθή χρήση των προϊόντων,
  • θα αποφεύγει όποια χυδαία, αντιφατικά, αβέβαια ή ασαφή μηνύματα,
  • θα αναγνωρίζει πάντα την ευθύνη της εταιρείας στην επιρροή των ανθρώπινων επιλογών, ενώ θα εγγυάται την σχέση δικαιοσύνης με τους καταναλωτές της

4.3 Πληροφόρηση και λογιστικά αρχεία

Η πληροφόρηση των εταίρων από την Barilla καθώς και οι σχέσεις της με αυτούς θα διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της επικαιρότητας και συνέπειας, σε συμμόρφωση με το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

Κάθε εργαζόμενος θα συνεργάζεται για να διασφαλίζεται η διαφάνεια στα λογιστικά αρχεία, βασιζόμενος σε αληθή, ακριβή και πλήρη δεδομένα για τις λογιστικές εγγραφές.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει επίσης να συνεργάζεται έτσι ώστε όλες οι συναλλαγές να είναι εγκεκριμένες έγκαιρα και με σωστό τρόπο, να είναι λογικές, νόμιμες, επαληθεύσιμες, επαρκείς και καταχωρημένες στα λογιστικά βιβλία με σωστό τρόπο, σύμφωνα με λογικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ο εύκολος εντοπισμός κάθε λειτουργίας.

Δεν πρέπει επ’ ουδενί να καταχωρούνται ψευδή ή παραπλανητικά δεδομένα στα βιβλία της Εταιρείας (ή του Ομίλου), για οποιονδήποτε λόγο.

Κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να εμπλέκεται σε τέτοιου είδους παράνομες ενέργειες, ακόμα και του ζητηθεί από κάποιον ανώτερο.

4.4 Εσωτερικός Έλεγχος

Ένα από τα βασικά σημεία της πολιτικής της Barilla αντιπροσωπεύεται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αναγκαίες ή χρήσιμες διαδικασίες, που αφορούν όλους τους υπαλλήλους της, και που στοχεύει στην επίτευξη των στόχων της Εταιρείας, στη εναρμόνιση με τους εταιρικούς κανόνες και διαδικασίες, στην προστασία των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων και στην παροχή ακριβούς, αμερόληπτης και πλήρους πληροφόρησης περί των λογιστικών στοιχείων.

Ως εκ τούτου, η Barilla έχει θεσπίσει και αναπτύξει κατάλληλα εργαλεία και διαδικασίες για την αντιμετώπιση, διαχείριση και έλεγχο των δραστηριοτήτων εντός της Εταιρείας.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η θετική στάση ως προς τον έλεγχο είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της, είναι πολιτική της Barilla να βελτιώσει και να διαδώσει, σε κάθε επίπεδο της οργάνωσης, μία κουλτούρα που χαρακτηρίζεται από την επίγνωση της θεμελιώδους σημασίας του ελέγχου.

Η ευθύνη για την δημιουργία και διατήρηση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου εναπόκειται σε όλους τους εργαζόμενους της Barilla. Ως εκ τούτου, όλοι οι διευθυντές θα ζητηθεί να συμμετέχουν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, ο καθένας στο δικό του πεδίο δραστηριότητας, και να μοιράζονται τις αξίες και τα εργαλεία των εσωτερικών ελέγχων με όλους τους συναδέλφους τους.

Κάθε εργαζόμενος θα θεωρείται υπεύθυνος για τα υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας καθώς και για την ορθή χρήση τους· κανένας εργαζόμενος δεν μπορεί να κάνει, ή να επιτρέπει σε άλλον να κάνει, ακατάλληλη χρήση των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας.

4.5 Δωροδοκία και Κατάχρηση

Η Barilla δεσμεύεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αποφυγή της δωροδοκίας και της κατάχρησης.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή πληρωμής, με τον όποιο τρόπο, με σκοπό την επίτευξη ευνοϊκής μεταχείρισης, άμεσα ή έμμεσα, κατά την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας που συνδέεται με Barilla.

Κάθε εργαζόμενος δεν θα πρέπει να αποδέχεται κάθε μορφής δώρου, που υπερβαίνει ή μπορεί να ερμηνευθεί ότι υπερβαίνει τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές ή την ευγνωμοσύνη που λαμβάνεται από τρίτους. Ο κανόνας αυτός, ο οποίος δεν υπόκειται σε εξαιρέσεις, θα εφαρμόζεται τόσο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εργαζόμενος επιδιώκει το δικό του προσωπικό όφελος, όσο και σε αυτές που αντίκεινται προς το συμφέρον της Εταιρείας.

4.6 Επιμέλεια και Αμεροληψία στις Συμβάσεις

Όλες οι συμβάσεις και αναθέσεις εργασιών θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τα όσα έχουν προσδιοριστεί από τα εμπλεκόμενα μέρη.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και δίκαιη διαχείριση των συμβατικών σχέσεων, η Barilla αποφεύγει να επωφελείται της δεσπόζουσας θέσης της, σχετικά με τους εργολάβους· επιπρόσθετα, η Barilla δεσμεύεται να παρέχει πάντα ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες σε κάθε εργαζόμενο και τρίτα μέρη που περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες συμβάσεις.


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BARILLA

Barilla Hellas Α.Ε.
Παραδείσου 2 
151 25 Μαρούσι
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma 
Italy