ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Δημόσια Εκδήλωση

Homepage

Ενημερωτικό έγγραφο για λήψεις σε δημόσιο χώρο


Το παρόν ενημερωτικό έγγραφο παρέχεται στους ενδιαφερόμενους από την BARILLA HELLAS SA (εφεξής «Barilla» ή «Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων»), με τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας https://www.barillagroup.com/it/chi-siamo/contattaci/, με την ιδιότητα επίσης του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία αναφορικά με λήψεις βίντεο – φωτογραφιών που πραγματοποιούνται σε εκδηλώσεις ανοικτές στο κοινό (εφεξής «Εκδηλώσεις»).

Η Barilla (για λογαριασμό επίσης εταιρειών του Ομίλου στον οποίο ανήκει η Barilla, εφεξής, συλλογικά «Barilla») μπορεί να αποφασίσει να συμμετέχει σε εκδηλώσεις με σκοπό επίσης τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που αφορούν την προώθηση προϊόντων ή/και σημάτων της Barilla (εφεξής «Σκοπός»). Κατά τη διάρκεια των Εκδηλώσεων, η Barilla μπορεί να πραγματοποιήσει τη λήψη βίντεο ή/και φωτογραφιών, συμπεριλαμβανομένων εικόνων (εφεξής «Εικόνες») των ατόμων που βοηθούν ή συμμετέχουν στις εν λόγω Εκδηλώσεις (εφεξής «Συμμετέχοντες») και να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω εικόνες για την επίτευξη του Σκοπού.

Δεδομένης της φύσης των Εκδηλώσεων, οι οποίες δεν επιτρέπουν την άμεση επαφή με όλους τους Συμμετέχοντες, η Barilla λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες (π.χ. ανάρτηση σχετικών ειδοποιήσεων, ψηφιακή παραπομπή στο παρόν έγγραφο) για ενημέρωση των Συμμετεχόντων σχετικά με το ότι κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί λήψη Εικόνων και (μέσω του παρόντος εγγράφου) ότι η παρουσία στην εν λόγω Εκδήλωση συνιστά σιωπηρή συγκατάθεση των Συμμετεχόντων σε ό,τι αφορά τη χρήση των Εικόνων για την επίτευξη του Σκοπού εκ μέρους της Barilla, σύμφωνα επίσης με το άρθρο 10 του Αστικού Κώδικα και τα άρθρα 96 και 97 του Νόμου αρ. 633 της 22ας Απριλίου 1941, καθώς και σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ αρ. 2016/679 και την εθνική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, ο Συμμετέχων εξουσιοδοτεί την Barilla να προχωρήσει στη χρήση, τη μετάδοση, τη δημοσίευση ή/και τη διάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή, των Εικόνων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των Εκδηλώσεων, όπως για παράδειγμα σε ιστοτόπους της Barilla, στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης της Barilla (ενδεικτικά Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn), στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, σε έντυπη μορφή ή/και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο διάδοσης/δημοσίευσης, ακόμη και μελλοντικό. 

Εάν ορισμένες Εικόνες ανήκουν στην κατηγορία «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», οι εν λόγω εικόνες (εφεξής «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα») θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για επίτευξη του Σκοπού σε πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και, συγκεκριμένα, ως εξής:

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας, της Νορβηγίας και του Λιχτενστάιν, σε χώρες (μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει εκδώσει απόφαση καταλληλότητας σχετικά με το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για επεξεργασία (αρχειοθέτηση, εξέταση, επεξεργασία ή υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων), για λογαριασμό της Barilla, από τρίτους που έχουν οριστεί ως υπεύθυνοι για την επεξεργασία. Η μεταφορά τίθεται σε εφαρμογή από την Barilla, κατόπιν σύναψης με τους παραπάνω τρίτους Τυπικών Συμβατικών Ρητρών σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 2, στοιχείο γ, του Κανονισμού ΕΕ αρ. 2016/679, με βάση τα μοντέλα που παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για περαιτέρω πληροφορίες ή για να λάβετε ένα αντίγραφο των Τυπικών Συμβατικών Ρητρών που υπογράφηκαν από την Barilla, μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ή μέσω απλού ταχυδρομείου, εάν το προτιμάτε) χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Barilla που αναφέρονται παραπάνω

Μπορείτε να συμβουλευτείτε την πλήρη λίστα των υπεύθυνων επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επικοινωνώντας με τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου προστασίας δεδομένων που έχει οριστεί από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων είναι τα εξής: [email protected]  

Η Νομοθεσία περί Ιδιωτικού Απορρήτου αναγνωρίζει σε εσάς, που ενεργείτε με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου, διάφορα δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να:

   1. λάβει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων επιβεβαίωση της ύπαρξης ή όχι Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί, και κοινοποίησή τους σε ευανάγνωστη μορφή, καθώς και πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (με τη λήψη αντιγράφου τους) και στις σχετικές πληροφορίες (μεταξύ των οποίων, σκοποί επεξεργασίας, κατηγορίες και προέλευση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή μπορούν να κοινοποιηθούν, χρονικό διάστημα διατήρησης (όταν είναι δυνατόν), δικαιώματα που μπορούν να ασκηθούν),

   2. λάβει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διόρθωση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη συμπλήρωση των ατελών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

   3. λάβει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη διαγραφή των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μεταξύ άλλων, όταν τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή δεν υπάρχει πλέον η νομική βάση για την επεξεργασία τους,

   4. λάβει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή την εξαίρεση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που δεν είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, για τους σκοπούς για τους οποίους τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν ακολούθως σε επεξεργασία,

   5. λάβει από τον Υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων τον περιορισμό των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μεταξύ άλλων, όταν αμφισβητεί την ακρίβειά τους ή όταν είναι αντίθετος με την επεξεργασία, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τους σχετικούς ελέγχους,

   6. λάβει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σε δομημένη μορφή, ευρείας χρήσης και με δυνατότητα ανάγνωσης από αυτόματη συσκευή, καθώς και να μεταδώσει ή, εάν είναι τεχνικά εφικτό, να επιτύχει την απευθείας μετάδοση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων χωρίς εμπόδια, στις περιπτώσεις στις οποίες η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα ή βασίζεται στη συγκατάθεσή του ή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση ενός συμβολαίου του οποίου αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος,

   7. ανακαλέσει τη συγκατάθεση της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τους σκοπούς για τους οποίους παραχωρήθηκε.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι της Barilla γράφοντας στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
[email protected] ή στέλνοντας στην Barilla μια επιστολή μέσω απλού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση που αναφέρεται στα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή του παρόντος εγγράφου.

Επίσης, εάν ο ενδιαφερόμενος πιστεύει ότι η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του παραβιάζει τη νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου, μπορεί να υποβάλει καταγγελία στις Αρχές Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στη χώρα διαμονής του, όπου εργάζεται ή όπου διαπιστώθηκε η πιθανή παραβίαση, ή να απευθυνθεί στις Αρχές της εν λόγω χώρας, για να ζητήσει πληροφορίες αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί ιδιωτικού απορρήτου.

Οποιαδήποτε στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με τις προσωπικές του περιστάσεις, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να εναντιωθεί στην επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του, η οποία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη νόμιμου συμφέροντος του Υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων ή τρίτων. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα απέχει από την περαιτέρω επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εκτός εάν δείξει ότι υπάρχουν έγκυροι νόμιμοι λόγοι που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων ή των ελευθεριών του ενδιαφερόμενου, ή εάν είναι απαραίτητο για την επιβεβαίωση, την εκτέλεση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος δικαστικά.

Έκδοση: 21/04/2022

 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ BARILLA

Barilla Hellas Α.Ε.
Παραδείσου 2 
151 25 Μαρούσι
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma 
Italy