מדיניות פרטיות

Back to homepage

מדיניות הפרטיות באתר

עקרונות מפתח
מפעיל האתר ו/או בעלי הזכויות באתר, קבוצת Barilla ("החברה" או "הנהלת האתר") מכבדת את זכותך לפרטיות בעולם המקוון בשימוש באתר שלנו ובהתקשרות עמנו באופן אלקטרוני. התנאים שלהלן מלמדים מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר והם סוקרים, בין היתר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שנמסר לה מהגולשים באתר או חומר שמגיע לידי החברה או הנאסף על ידה בעת השימוש של המשתמשים באתר האינטרנט של החברה. מדיניות הגנת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון ותנאי השימוש של האתר ויש לקרוא אותם יחדיו.
המשך השימוש באתר יחשב כהסכמה מלאה למדיניות הפרטיות, הגולש מסכים ו/או מביע את הסכמתו לאיסוף, לשימוש ולחשיפת המידע האישי שלו כמפורט להלן, ובכל הצהרה בדבר פרטיות כפי שיהיו מעת לעת. באם אינך מסכים לאמור לעיל ולהלן ו/או לחלק ממדיניות הפרטיות, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.
תנאי המדיניות מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

כללי
בעת שימושך באתר נאסף מידע הקשור אלייך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמך, בכתובתך, במספר הטלפון שלך, גיל, מין, דוא"ל, וכל מידע אישי אחר שמסרת לנו מרצונך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאתר או לשירותים שיוצעו במסגרת האתר. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך - המידע האנונימי. המידע האנונימי הוא מידע סטטיסטי ומצטבר שנשמר לאור השימוש באתר. לדוגמה, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט שממנה פנית לאתר (IP Address), מידע על אורח חיים או העדפות כגון התחביבים ותחומי העניין, כפי שעולה מהעמודים בהם צפית ועוד. הנהלת האתר תשמור את המידע במאגריה.
האתר עשוי לכלול קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים, ואשר אינם כפופים לאמור במדיניות פרטיות זו (לרבות בכל הנוגע לאופן שמירת המידע, אבטחת מידע והמידע הנאסף). כאשר הנך מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, מדיניות פרטיות זו וכללי הפרטיות שלנו אינם חלים יותר. אנו מעודדים את המשתמשים לעיין במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש של כל אתר ואתר לפני גילוי מידע כלשהו המאפשר זיהוי אישי.

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר, החברה תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים. החברה תסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה. מובהר כי אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא השלמתם של שדות אלה לא תוכל החברה לספק את השירותים כאמור.

היכן נשמר המידע?
הנתונים שתמסור במסגרת ההרשמה או השימוש שלך בשירותי החברה ו/או מי מטעמה, ישמרו במאגרי מידע הרשומים של החברה, המשמשים, בין היתר, לדיוור ישיר, שירותי דיוור ישיר ולצרכים תפעוליים, שיווקיים, למחקר או לצרכי סטטיסטיקה, בכפוף להוראות כל דין.
נתונים אלו יישמרו ויאוחסנו אצל ספקי אירוח וגיבוי מידע שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל, המוחזקים ומופעלים על ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה. במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שנמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר, המצריכים הזדהות אישית.

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף אודות השימוש באתר, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו, תקנון ותנאי השימוש באתר או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן, כולן או חלקן:
o על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;
o כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את הנהלת האתר לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או כתובת;
o לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצרי החברה ו/או מוצרים או שירותים אחרים - בין מידע שהחברה תפרסם בעצמה ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה לאחד ממועדוני הלקוחות של החברה (ככל שיהיו). תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. החברה לא תמסור מיוזמתה את פרטייך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אלייך בדיוור ישיר;
o לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון ותנאי השימוש באתר;
o לשם תפעולו התקין של האתר ופיתוחו. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר פורסם מראש במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מעת לעת או בכל מקום אחר באתר.

מסירת מידע לצד שלישי
החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שמידע זה מזהה אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
o במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
o במקרה של טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית, ככל שיהיו, בינך לבין החברה;
o על פי חובה שבדין ו/או אם יתקבל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
o בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי כלשהו או בתאגיד מקבוצת ש. שסטוביץ בע"מ;
o אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו;
o לתאגידים בקבוצת ש. שסטוביץ בע"מ, הייבואנית הרשמית של ברילה בישראל;
o ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר וכן לשם ניהול ובקרת האתר, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור החברה, בקשר עם האתר ;
o בכל מקרה או דרך התקשרות בהם תינתן הסכמה מפורשת שלך למסירת המידע.
המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

"עוגיות" Cookies וכלים אחרים
אנו (וגורמי צד שלישי שעשויים לספק שירות מטעמנו), משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) ובכלים אחרים (דוגמת כלי אנליזה מקוונים) ופיקסלים למדידה, לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשב מרוחק. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.
המידע ב- Cookies מוצפן. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies כך שאם תרצה להימנע מקבלתם כאמור תוכל לעשות כן על ידי שינוי הגדרת הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש. עם זאת, עלייך להיות מודע שנטרול אפשרות קבלת Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים שבאתר. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי ה- Cookies בכל רגע ממחשבך. מוצע שתעשה כן רק אם אינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך.
מובהר כי הגם שהחברה אינה מעבירה מידע אישי כלשהו לצדדים שלישיים, המידע אשר עשוי להיאסף על ידי צדדים שלישיים שיתנו שירותים לחברה בקשר עם האתר, עשוי לאפשר לאותם צדדים שלישיים לבצע פרסום ממוקד.

משתמשים קטינים
האתר מיועד ומתוכנן לשימוש על ידי משתמשים בגירים (מעל לגיל 18). ככל שהאתר יכלול תכנים המיועדים לשימוש על ידי קטינים, שגילם מתחת לגיל 18, יידרש אישורו של הורה או אפוטרופוס חוקי בטרם ייאסף המידע האישי.
מובהר כי החברה אינה אוספת או משתמשת ביודעין במידע כלשהו של קטינים. ככל שאתה קטין, אתה מתבקש שלא לשלוח מידע לאתר זה וכן, אינך רשאי להירשם לתחרויות, לידיעון, או לפעילויות של החברה, ככל שיהיו.
אם אתה קטין, עליך לקרוא את תנאי הצהרת פרטיות זו ביחד עם הורה או אפוטרופוס חוקי שלך ולוודא שאתה מבין ומקבל אותם. במקרה בו יתברר לחברה כי קיים בידיה מידע שנאסף מקטין ללא הסכמת הורה או אפוטרופוס חוקי, מקום שנדרשה הסכמה כאמור, תפעל החברה למחיקת מידע זה מהמערכת בהקדם האפשרי.

מידע פרסומי
בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, לא ישלח מפרסם פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני או באמצעי בזק אחר, ללא הסכמה מפורשת של הנמען. אישורך לקבלת פרסומת מסחרית בדואר אלקטרוני עשוי להידרש במהלך שימוש באתר. אינך חייב למסור פרטים אלו וככל שתסכים לתת אותם, תוכל לחזור בך מהסכמה זו בכל העת באמצעות כפתור ההסרה מרשימת התפוצה המצורף לכל מידע פרסומי או באמצעות שליחת הודעת סירוב לדואר האלקטרוני המיועד לכך המופיע באתר.

אבטחת מידע
החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע ועושה כל שביכולתה כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.
על אף המאמצים בהם נוקטת החברה ובעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ("החוק") בקשר עם המידע הנאסף על ידה. יש לך זכות לעיין במידע כאמור הנאסף על ידי החברה, אם עיינת במידע לגביך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו.
בנוסף, אם המידע הנאסף לגביך משמש לצורך פניה אישית אלייך, אתה זכאי על פי החוק לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגריה של החברה.
החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה כדי לפנות אלייך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר על ידי החברה על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אלייך.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות
החברה תהא רשאית לעדכן או לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר.


מעוניינים במוצרי ברילה למסעדות, בתי קפה, או עסקי מזון אחרים?

צרו קשר בטלפון 1.700.70.93.70

יש לנו גם עוגיות!

אנו עושים שימוש ב"עוגיות (Cookies) על מנת לשפר את השירותים שאנו מעניקים לך וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. על ידי סגירת הבאנר, גלילה למטה בדף או לחיצה על פריט כלשהו בו את/ה מאשר/ת את השימוש של עוגיות. לפרטים נוספים, ראה את מדיניות הפרטיות שבאתר.
למידע נוסף לפירוט בנושא מדיניות הפרטיות והשימוש בעוגיות