תקנון ותנאי השימוש באתר

תקנון ותנאי השימוש באתר


ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של "Barilla" ("האתר"). תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר, מסדירים את תנאי השימוש באתר. מפעיל האתר ו/או בעלת הזכויות באתר, Barilla Singapore Pte Ltd ("החברה" או "הנהלת האתר"), מאפשר גישה לאתר זה, בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן: 

כללי
1. תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין החברה לבין כל אדם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בדרך אחרת באתר עבור כל מטרה שהיא, ו/או במידע המצוי בו, במישרין או בעקיפין ("המשתמש" או "המשתמשים").
2. עצם השימוש והפעילות של המשתמש באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש, ללא כל הגבלה או הסתייגות והחברה רואה בו כמי שקרא תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אנא הימנע מכל שימוש באתר.
3. התקנון ותנאי השימוש באתר נתונים לשינוי מעת עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. היה ויוחלט על שינוי הוראות תקנון זה, החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח המעודכן המתפרסם באתר.
4. כותרות הסעיפים בתקנון זה נועדו לנוחיות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התקנון או לכל מטרה אחרת.
5. חלק מהפעולות באתר עשויות להיות כפופות לתנאי שימוש נוספים. במקרה זה, ביצוע הפעולות האמורות יהיה בכפוף לתנאי שימוש כלליים אלו ולתנאים ולהסכמים הפרטניים החלים עליהן.

השימוש באתר
6. השימוש באתר נועד לספק לציבור הרחב מידע אודות פעילותיה ומוצריה של החברה ו/או שירותים בקשר עמם.
7. השימוש באתר הוא למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק, להציג בפומבי ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש אישי ופרטי.
8. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה, או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר, לרבות תוכנות המעתיקות, באופן מלא או חלקי, מידע ותכנים מהאתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכיל תכנים מהאתר. איסור זה אינו חל על פעולתם של מנועי חיפוש כלליים, המקשרים במישרין אל האתר.
9. אין להציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את השירותים הניתנים במסגרתו בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - אם אותם אמצעים משנים את עיצוב האתר ו/או תוכן האתר ו/או השירותים המסופקים במסגרת האתר ו/או מחסירים מהם דבר מה (לרבות פרסומות ותכנים מסחריים וכו').
10. אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו בתוך מסגרת (
Frame) או בכל דרך אחרת, גלויה או סמויה.
11. אין לעשות כל שימוש באתר למטרות שאינן חוקיות, ואין לקשר בין האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים גזענות, אפליה או תכנים אחרים כלשהם המנוגדים להוראות כל דין ומעודדים עבירה על חוק.
12. ניתן להפנות ולקשר רק לעמוד כלשהו באתר כמו שהוא (
AS-IS). יש להבטיח שכתובתו המדויקת של העמוד המקושר תופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש. אין לשנות ו/או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת. כמו כן, אסור לקשר לתכנים באתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם משולבים.
13. המשתמש באתר מתחייב באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר (אם וככל שיפרסם ו/או יעביר מידע כאמור). מובהר כי המידע כאמור אינו מבטא את דעת החברה או את עמדתה ואין בפרסומו ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו או חוקיותו. החברה אינה מקבלת כל אחריות לתכנים ומידע המפורסמים או מועברים בין משתמשים, והאחריות המלאה בענין היא על המשתמש שפרסם או העביר אותם.
14. החברה רשאית לסרב לפרסם, או למחוק כל תוכן שמשתמש מסר לפרסום בכל עת שיימצא כי הפר תנאי שימוש אלה או עשה מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, בחברה או מי מטעמם, ובמקרה כאמור החברה תהיה רשאית בנוסף גם לחסום את המשתמש ו/או למנוע מהמשתמש פרסום תכנים נוספים באתר. בנוסף, החברה רשאית לפי שיקול דעתה המוחלט לערוך כל תוכן שמסר משתמש לפרסום, לרבות לקצרו או להאריכו.
15. הנהלת האתר רשאית להורות למשתמש לבטל כל קישור לאתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה יבוטל הקישור לאלתר, מבלי שתעמוד למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
16. מאחר שהתכנים באתר יהיו חשופים למשתמשי רשת האינטרנט, מומלץ כי כל משתמש יתייחס בזהירות ובקפידה לתכנים ולמידע המתפרסמים או מועברים על ידו באמצעות האתר.

המידע באתר
17. המידע הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד, הוא אינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו או למתן שירות כלשהו, ואין וודאות כי המוצר או השירות יהיו זמינים בכל המדינות, או ששם, תיאור, מראה, או מפרט המוצר או השירות הכלולים באתר, יהיו זהים למצב במציאות. על כן המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות, תמונות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. המידע המלא לגבי כל מוצר מופיע על גבי אריזתו ועל כן יש לבחון את האריזה בטרם הרכישה ו/או השימוש במוצר.
18. יתכן וחלק מהמידע והתכנים המופיעים באתר מקורם בצדדים שלישיים, ועל כן, לחברה אין כל אחריות בגין מידע זה, ואין החברה ערבה למידת דיוקו. האחריות הבלעדית תחול על הצדדים השלישיים או על המשתמש עצמו. במקרים כאמור, לקבלת מידע מלא יש לפנות לצד השלישי כאמור.
19. זולת אם נאמר במפורש אחרת, תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצרכי המחשה בלבד, אין הם מחייבים, אין להסתמך עליהם, ויתכנו הבדלים בינם לבין מוצרי החברה כפי שהם במציאות.
20. המידע הכלול באתר נכון למועד פרסומו. החברה שומרת על זכותה להתאים ו/או לעדכן ו/או לשפר ו/או לשנות ו/או להסיר את תכני האתר, כולם או חלקם, ללא כל הודעה מוקדמת ומעת לעת. החברה שומרת על זכותה להגביל תכנים מסוימים ו/או את הגישה לשירותי האתר, כולם או חלקם ו/או לסיים את פעילותו.

קישורים באתר לאתרים ברשת האינטרנט
21. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לעמודים, לתכנים ולאתרי אינטרנט שונים ברשת האינטרנט אשר אינם מופעלים על ידי החברה או מטעמה והחברה אינה שולטת ו/או מפקחת עליהם ("לינקים"). החברה לא תישא באחריות ללינקים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר או הסכמת החברה לתוכנו.
22. הלינקים נועדו אך ורק לנוחיותם ולידיעתם של המשתמשים ואין החברה ערבה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם ו/או לנוהג בעלי התכנים האמורים בתחום הפרטיות או בכל היבט אחר הקשור בתפעולם. החברה אינם אחראית לשמירה על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישיים באתרים אליהם היא מאפשרת קישור מהאתר. כן, החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הלינקים, אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בתכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם ולא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בלינקים או תכנים כאמור ו/או מהסתמכות עליהם.
23. החברה אינה מתחייבת כי הלינקים שיימצאו באתר, ככל שיימצאו, יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להימנע מהוספת קישורים חדשים ו/או להוסיף קישורים נוספים בכל עת.
24. כל עסקה ו/או התקשרות שתיעשה בעקבות התכנים ו/או הפרסומות המופיעים באתר, תתבצע ישירות בין המשתמש לבין הצד השלישי הנוגע בדבר ועל אחריות המשתמש בלבד, כאשר באחריותו הבלעדית של המשתמש לבדוק את התכנים ו/או הפרסומות כאמור, טיבם, דיוקם ואיכותם וכל פרט אחר הקשור במוצר ו/או בשירות המוצעים, ובכלל זה לבחון את המידע המלא המופיע לגביו על גבי אריזת המוצר. החברה איננה צד לכל עסקה ו/או התקשרות כאמור, והיא לא תישא באחריות לכל פניה ו/או טענה של המשתמש כלפי הגוף מולו בוצעה ההתקשרות כאמור.

הצטרפות למאגר צרכנים
25. האתר עשוי לאפשר הצטרפות למאגר צרכנים של החברה ("מאגר הצרכנים"). הצטרפות למאגר הצרכנים והשימוש בשירותיו כפופים לתנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות.
26. בעת ההרשמה למאגר הצרכנים יתבקש המשתמש למסור פרטיים אישיים וכן ייתכן ויתבקש ליתן את הסכמתו לעשות שימוש בפרטים אלו לצורך משלוח פרסומים (לרבות פרסום ממוקד) על ידי החברה ו/או ש. שסטוביץ בע"מ (להלן: "שסטוביץ"). המשתמש מתחייב למסור פרטים נכונים, מדויקים ומלאים בלבד. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע את האפשרות להצטרף למאגר הצרכנים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר עימו.

זכויות יוצרים וקניין רוחני
27. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (בין אם מדובר בזכויות רשומות ובין אם מדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain name"), הפטנטים, השמות, סימני המסחר, המדגמים, זכויות היוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הינם קניינם הבלעדי של החברה ו/או של שסטוביץ, והם מוגנים על ידי מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות ודיני מדינות זרות. השימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה בלעדית ואין להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סימני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר, אלא אם התקבל אישור לכך מראש ובכתב מבעלי הזכויות כאמור.
28. כל זכויות הקניין הרוחני של תכנים של צדדים שלישיים המתפרסמים באתר על פי הרשאה שניתנה לחברה ו/או לשסטוביץ יהיו שייכות לצד השלישי. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור תכנים אלו בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בתכנים.
29. בעצם העלאתם ו/או פרסומם ו/או מסירתם של תכנים ו/או מידע כלשהו לאתר, יש משום אישור של המשתמש כי כלל הזכויות בתכנים כאמור מצויים בבעלותו, וככל שלא כך הדבר, כי המשתמש אוחז באישור כדין לעשות שימוש בתכנים כאמור, ובאופן כאמור, דהיינו להעלות ו/או לפרסם ו/או למסור את התכנים באתר. מובהר כי החברה ו/או שסטוביץ לא תישא בכל אחריות כתוצאה מפרסום ו/או העלאה ו/או מסירת תכני משתמשים, והמשתמש האחראי לאמור יפצה את החברה בגין כל נזק שיגרם לה עקב כך.
30. בעצם העלאת ו/או פרסום ו/או מסירה של תכנים ו/או מידע כלשהו לאתר, יש משום הסכמה של המשתמש להעניק לחברה ו/או לשסטוביץ, רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, להפיץ, לשווק, לפרסם, לשכפל, למכור, לשדר, להציג, להעמיד לרשות הציבור, לייצר יצירות נגזרות, למכור, להשכיר, לתרגם ו/או לבצע כל פעולה אחרת בתכנים כאמור, לרבות בדרך של ניצול מסחרי ו/או לשם יצירת זכויות, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ו/או שסטוביץ, הן באתר והן בכל מדיה אחרת כפי שתראה היא לנכון. החברה לא תהיה אחראית לכל שימוש שיעשה על ידי צד שלישי במידע, באופן מורשה או בלתי מורשה. הכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

אחריות החברה
31. כל התכנים באתר מסופקים כמות שהם ("
AS IS"). החברה ו/או שסטוביץ לא מביעים עמדה לגבי המידע המוצג באתר ולא תישאנה באחריות, ישירה ו/או עקיפה, לטעויות, לאי דיוקים, להשמטות, לפגמים וכיוצ"ב בגין השימוש באתר וכן לא יהיו אחראיות לנזקי תכנה, חומרה או כל נזק אחר, ישיר ו/או עקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או תוך כדי השימוש באתר ו/או כתוצאה מהמידע המוצג בו, לרבות לנזקים העלולים להיגרם על ידי וירוסים.
32. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או שסטוביץ ו/או מי מטעמן בגין אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באתר.
33. החברה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם. כמו כן, החברה לא תישא באחריות כלשהי לנזקים שייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש ו/או לאובדן מידע או כל נזק אחר הנובע משימוש באתר, לרבות במקרה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר או במערכות החברה או להשתמש בו שימוש בלתי מורשה.
34. החברה מנהלת ומפעילה את האתר כמיטב יכולתה, באופן שוטף וללא הפרעות ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו הפרעות ו/או הפסקות ו/או תקלות בפעילות האתר. המשתמש מודע כי ייתכנו ליקויים, עיכובים והפרעות באיכות השירות ובזמינותו וכי החברה לא תהיה אחראית לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או לכל נזק שייגרם בשל כך – ללא קשר לסיבת התקלה.
35. המשתמש באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או את שסטוביץ ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד אבדן רווח, תשלום ו/או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תקנון זה. בנוסף, המשתמש ישפה את החברה ו/או שסטוביץ בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדה על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש של המשתמש באתר.

שינויים באתר
36. החברה רשאית מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי לשנות את מבנה האתר, מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים ו/או התכנים הניתנים במסגרתו, וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, והכל בלא צורך להודיע על כך למשתמשים מראש. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות זמנית. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
37. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהיה רשאית להסיר את האתר מהאינטרנט או איזה מהתכנים ו/או מהשירותים ו/או לחסום את הגישה אליו, כולו או חלקו. הורדה ו/או חסימה כאמור יכול שתלווה במחיקת מלוא המידע האצור בו.

שונות
38. תקנון זה יחד עם "מדיניות הפרטיות" של האתר כאמור מהווים את ההסכם המשפטי המלא בין המשתמש לבין החברה ו/או שסטוביץ ביחס לשימוש באתר, והם מחליפים לחלוטין כל הסכם קודם אחר בין המשתמש ובין החברה ו/או שסטוביץ ביחס לשימוש באתר. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין הוראות מדיניות הפרטיות באתר, תגברנה הוראות מדיניות הפרטיות.
39. החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן שירותי האתר, כולם או מקצתם, וכן היא עשויה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים המתוארים בו, לרבות גביית תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל דבר ו/או היבט אחר הכרוך באתר - כל האמור לעיל בלא צורך להודיע על כך מראש.
40. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, בכל עת בו הפר המשתמש את תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או הוראה אחרת ו/או באם תחליט החברה כי ביצע המשתמש שימוש בלתי סביר או בלתי ראוי באתר. במקרים אלו לא תהיה החברה אחראית לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק לרבות עוגמת נפש שייגרמו (ככל שיגרמו) למשתמש. כן שומרת לעצמה הנהלת האתר את הזכות להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה אשר בוצעה על ידי משתמש ואשר יש בה משום הפרה של תנאי מתנאי שימוש אלו או בכלל.
המונח "תוכן" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי או כל שילוב שלהם, וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק, וכן כל תו, סימן, סמל וצלמית (
icon).
41. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
42. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד וסמכות השיפוט בכל דבר ועניין הקשורים לתקנון זה ו/או הנובעים ממנו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו באופן בלעדי, תוך שלילת סמכות השיפוט מכל בית משפט אחר.
43. אם בית משפט מוסמך ייקבע כי תנאי מתנאי תקנון זה אינו תקף, או שאינו ניתן לאכיפה מכוח הוראות החוקים הרלוונטיים, אזי יוסר תנאי זה מבלי להשפיע על תוקפם של יתר התנאים בתקנון זה.

 


Promo Card

מעוניינים במוצרי ברילה למסעדות, בתי קפה, או עסקי מזון אחרים?

צרו קשר בטלפון 1.700.70.93.70

יש לנו גם עוגיות!

אנו עושים שימוש ב"עוגיות (Cookies) על מנת לשפר את השירותים שאנו מעניקים לך וכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות. על ידי סגירת הבאנר, גלילה למטה בדף או לחיצה על פריט כלשהו בו את/ה מאשר/ת את השימוש של עוגיות. לפרטים נוספים, ראה את מדיניות הפרטיות שבאתר.
למידע נוסף לפירוט בנושא מדיניות הפרטיות והשימוש בעוגיות