Kies uw taal / Choisissez votre langue

Algemene gebruiksvoorwaarden

Startpagina

Geachte gebruiker,
ten eerste bedanken we je dat je bij ons langsgekomen bent.
Wij vinden het heel belangrijk dat je ons kunt vertrouwen. Daarom willen wij op deze pagina de doeleinden en de methoden delen waarmee de persoonsgegevens worden verwerkt die door ons worden verzameld terwijl je op de site (hierna "site") navigeert en wanneer je gebruik maakt van onze aanbiedingen, zoals hieronder beter is uitgelegd.
De verwerking van je persoonsgegevens is altijd gebaseerd op principes van rechtmatigheid en correctheid, in overeenstemming met alle toepasselijke normen die van kracht zijn.
Hieronder vind je alle bijzonderheden over de verwerking van je persoonsgegevens. Wij zijn graag bereid om je vragen te beantwoorden. Onder deze link vind je alle manieren waarop je contact met ons kunt opnemen: Contact

Laatste update 22/05/2018

PRIVACYVERKLARING

In deze verklaring kun je lezen, ook voordat je naar de diverse secties van de site gaat, op welke manier Barilla je persoonsgegevens zal verwerken, zowel de gegevens die jij zelf hebt verstrekt (zoals je naam en achternaam, post- en e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht enz.), alsook de gegevens die Barilla op andere manieren verzamelt, zoals beschreven is in de sectie “Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe worden ze door ons verzameld” (hierna, gezamenlijk, “Persoonsgegevens”). Je dient deze informatie te hebben gelezen voordat je je persoonsgegevens verstrekt.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is BARILLA BELGIUM S.A., met de volgende contactgegevens https://www.barilla.com/nl-be/contact-form.

Barilla verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de EU-verordening nr. 2016/679 en de nationale wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens (hierna “privacywetgeving”).

Welke persoonsgegevens verwerken we en hoe worden deze door ons verzameld

Doordat je op de site navigeert en/of bepaalde secties van de site opent, kunnen er persoonsgegevens van jou worden verzameld en vervolgens worden verwerkt door Barilla. Op het moment dat je verbinding maakt met de site, verzenden en/of verwerven de computersystemen en softwareprocedures die nodig zijn om de site laten functioneren automatisch en indirect bepaalde gegevens (zoals, bijvoorbeeld, de zogenoemde “cookies”, zoals gespecificeerd in “Privacyverklaring – Cookies”, te vinden aan het einde van deze verklaring, de “IP-adressen”, domeinnamen van de computers die door de bezoekers worden gebruikt wanneer ze zich met de site verbinden, de adressen met “Url”-structuur van de gezochte pagina's, het tijdstip waarop de server wordt benut).

Ook je eventuele verzoeken om informatie of diensten kunnen tot gevolg hebben dat jouw persoonsgegevens worden verzameld en vervolgens worden verwerkt (zoals je naam, achternaam, post- en e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, enz.).

In het bijzonder kunnen je persoonsgegevens worden verzameld:
     - doordat je online formulieren invult; en
     - doordat je bijdragen publiceert (zoals verderop gedefinieerd) waarvan de inhoud je persoonsgegevens zou kunnen omvatten die door jou rechtstreeks zijn verstrekt op sociale netwerken die zelfstandig worden beheerd door derden, zoals bijvoorbeeld, maar niet alleen: Facebook, Twitter, etc. (hierna “Sociale netwerken”). Met “Bijdragen” bedoelen we foto's, opmerkingen, slogans die verband houden met het onderwerp van de site, de inhoud en alle andere informatie die door jou is ontwikkeld en gepubliceerd op pagina's van de sociale netwerken die gewijd zijn aan producten van de verschillende merken van de Barilla-groep, inclusief de afbeelding die je eventueel verstrekt.
Als je ervoor kiest om een aanvraag te versturen via de sectie “Contact” van de site, kan Barilla alleen op je vragen ingaan als je bepaalde persoonsgegevens verstrekt. Daarom zijn de bijbehorende velden van het registratieformulier gemerkt met een sterretje, of wordt op een andere manier aangeduid dat ze verplicht moeten worden ingevuld. Het verstrekken van persoonsgegevens zonder sterretje of gegevens waarvan niet op een andere manier is aangegeven dat ze verplicht zijn, is zuiver facultatief. Het heeft dus geen gevolgen als deze persoonsgegevens niet, onvolledig of onjuist worden verstrekt. Als persoonsgegevens die gemerkt zijn met een sterretje of op een andere manier zijn aangeduid als verplicht, niet, onjuist of onvolledig worden verstrekt, is het niet mogelijk om de door jou gevraagde prestatie te leveren. Als je een of meer verplichte persoonsgegevens niet hebt verstrekt, verschijnt er een foutmelding van Barilla met de lijst van missende verplichte persoonsgegevens

Wat zijn de doeleinden van de verwerking van je persoonsgegevens, en wat zijn de rechtsgrondslagen?

Afhankelijk van de behoeften die je van keer tot keer manifesteert door de verschillende secties van de site te bezoeken (en afgezien van afzonderlijke initiatieven waarvoor specifieke persoonsgegeven moeten worden verstrekt, waarvoor van keer tot keer specifieke verklaringen zullen worden gepubliceerd op de site), worden hieronder de doeleinden aangegeven waarvoor je persoonsgegevens worden verwerkt, met de bijbehorende rechtsgrondslagen.

Je persoonsgegevens zullen uitsluitend voor de volgende doeleinden worden verwerkt nadat je hiervoor toestemming hebt gegeven. Deze toestemming kun je op elk moment weer intrekken met een verzoek aan de verwerkingsverantwoordelijke vanuit de sectie “Contact” van de site:

     a) Afhandeling en beantwoording van je vragen
Je kunt besluiten om toestemming te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens om Barilla in staat te stellen je vragen over producten en initiatieven van de diverse merken van de Barilla-groep, over reclame, oftewel over de site, af te handelen en te beantwoorden (sectie “contact” van de site). In relatie tot deze doeleinden wordt je toestemming gevraagd op het moment dat je vragen verzendt. Als je besluit om geen toestemming te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor het genoemde doel, kun je je vraag niet verzenden.

Bovendien kan Barilla, ook als je geen toestemming hebt gegeven, je persoonsgegevens toch verwerken voor de volgende doeleinden:
     I. beheer van de activiteiten die verband houden met jouw gebruik van de site, waaronder publicatie van jouw bijdragen op pagina's van sociale netwerken die gewijd zijn aan producten van de diverse merken van de Barilla-groep (omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen);
     II. beheer en uitvoering van de wettelijke verplichtingen (van boekhoudkundige, administratieve, fiscale aard, etc.);
     III. beheer van bezwaren en eventuele geschillen (omdat dit een gerechtvaardigd belang is van de verantwoordelijke).

Hoe verwerken wij je persoonsgegevens

De verwerking van je persoonsgegevens kan elk type handeling omvatten, waaronder het verzamelen, registreren, organiseren, bewaren, raadplegen, uitwerken, wijzigen, selecteren, samenvatten, vergelijken, gebruiken, onderling combineren, blokkeren, communiceren, wissen en vernietigen.

Je persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt volgens geautomatiseerde processen, maar ook in papieren vorm, volgens logica's die nauw verband houden met de doeleinden. Dit gebeurt door middel van de databanken, elektronische platformen die worden beheerd door Barilla of door derden die voor dit doel benoemd zijn tot externe verwerkers en/of geïntegreerde computersystemen van Barilla en van de eerder genoemde derden en/of websites waarvan Barilla eigenaar is of die door Barilla worden gebruikt.

De verantwoordelijke heeft geoordeeld dat het beveiligingsniveau voldoende is, rekening houdend met de risico's die zouden kunnen voortkomen uit verlies, vernietiging, wijziging, ongeoorloofde verspreiding, toevallige of onwettige toegang, misbruik of verandering van je persoonsgegevens. In het bijzonder:
     - heeft hij afdoende beveiligingsmaatregelen genomen voor de risico's;
     - bewaart hij je persoonsgegevens op servers die zich op Europees grondgebied bevinden en werken met een geavanceerd, dagelijks back-upsysteem.

Waar verwerken wij je persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt bij de vestigingen van de verantwoordelijke en op plaats waar de verwerkers zich bevinden. Neem voor meer informatie contact op met de verwerkingsverantwoordelijke, aan de hand van de contactgegevens die worden vermeld in de sectie "Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke".

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens

Om te verzekeren dat de principes van noodzakelijkheid en evenredigheid van de verwerking in acht worden genomen, heeft de verantwoordelijke verschillende bewaringstermijnen van persoonsgegevens vastgesteld voor elk van de beoogde doelen:

     (i) om je vragen met betrekking tot producten en initiatieven van de diverse merken van de Barilla-groep, over reclame of over de site (sectie “contact” van de site) te kunnen afhandelen en beantwoorden, worden je persoonsgegevens bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om je vraag af te handelen;
     (ii) om activiteiten die gerelateerd zijn aan jouw gebruik van de site te kunnen afhandelen, waaronder publicatie van door jouw geleverde bijdragen op pagina's van de sociale netwerken die gewijd zijn aan producten van de diverse merken van de Barilla-groep, worden je persoonsgegevens bewaard zolang als strikt noodzakelijk is om de door jouw gevraagde dienst te verlenen;
     (iii) om wettelijke verplichtingen (van boekhoudkundige, administratieve, fiscale aard enz.) af te handelen en uit te voeren, worden je persoonsgegevens bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor dit doel;
     (iv) om bezwaren of eventuele geschillen af te handelen, worden je persoonsgegevens bewaard zolang als strikt noodzakelijk is voor dit doel, en in ieder geval niet langer dan de geldende verjaringstermijnen.

Wie zijn de ontvangers van je persoonsgegevens

rechtspersonen of natuurlijke personen die optreden als externe verwerkers en outsourcingactiviteiten verrichten, hiertoe benoemd door Barilla of door externe verwerkers (waaronder figuren die zijn belast met activiteiten voor assistentie, communicatie, marketing, reclame, promoties en verkoop van producten en/of diensten, alsook adverteerders, reclame-agenten, leveranciers van IT-diensten, sitebeheerders, beheerders van elektronische platforms, partners, banken, of kantoren van vrijeberoepsbeoefenaars);
(ii) ) werknemers en/of medewerkers van de verantwoordelijke (waaronder de systeembeheerders) die, werkend onder direct gezag van de verantwoordelijke, toestemming hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken; en
(iii) werknemers en/of medewerkers van externe verwerkers (waaronder de systeembeheerders) die, werkend onder direct gezag van de externe verwerkers, toestemming hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Je persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden (met uitzondering van de gevallen waarin jouw persoonsgegevens door Barilla worden gecommuniceerd aan consulenten om de eigen rechten te beschermen), noch worden verspreid.

Minderjarigen

Minderjarigen in de leeftijd onder 16 jaar mogen geen informatie of persoonsgegevens verstrekken aan Barilla als daarvoor geen toestemming is gegeven door degenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor hen hebben. Zonder deze toestemming kan de minderjarige geen vragen verzenden via de site. Barilla verzoekt al degenen die ouderlijke verantwoordelijkheid hebben voor minderjarigen om deze minderjarigen te informeren omtrent het veilige, verantwoordelijke gebruik van internet en websites.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkers

De volledige lijst van verwerkers van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd door de verantwoordelijke te contacteren via de contactgegevens in de sectie "Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke".

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (“FG”)

De functionaris voor gegevensbescherming die benoemd is door de verwerkingsverantwoordelijke heeft de volgende contactgegevens [email protected]

Je rechten in relatie tot de verwerking van je persoonsgegevens

De Privacywetgeving kent jou, als belanghebbende, vele rechten toe. In het bijzonder heb je het recht:

     1. om bevestiging van de verantwoordelijke te ontvangen omtrent het al dan niet bestaan van jouw persoonsgegevens, ook als ze nog niet geregistreerd zijn, en communicatie ervan in begrijpelijke vorm, alsook toegang tot jouw persoonsgegevens (met verkrijging van een kopie) en de bijbehorende informatie (waaronder het doel van de verwerking, de categorieën en de herkomst van de persoonsgegeven, de categorieën ontvangers aan wie ze gecommuniceerd zijn of kunnen worden, de bewaartermijn (wanneer mogelijk), de rechten die uitgeoefend kunnen worden);
     2. op rectificatie van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
     3. op wissing van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke, zonder ongerechtvaardigde vertraging, onder meer wanneer de persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verwerkt of als er geen rechtsgrondslag meer bestaat voor de verwerking ervan;
     4. op anonimisering of blokkering door de verantwoordelijke van jouw persoonsgegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van de gegevens die niet meer hoeven te worden bewaard voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of naderhand zijn verwerkt;
     5. op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke, onder meer wanneer je de juistheid ervan bestrijdt of bezwaar maakt tegen de verwerking, gedurende de periode die nodig is voor de controles die hiermee verband houden;
     6. om je persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerd, gangbaar, machineleesbaar formaat en deze over te dragen, of indien technisch haalbaar, directe overbrenging te verkrijgen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder gehinderd te worden, in het geval dat de verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde procedé's en gebaseerd is op jouw toestemming of nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin jij partij bent;
     7. op intrekking van de toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, ongeacht het doel waarvoor ze zijn verleend.

Je kunt je rechten ten opzichte van Barilla laten gelden via de sectie “Contact” van de site of door te schrijven naar het volgende e-mailadres [email protected] of door Barilla per gewone post een brief te sturen, naar het adres dat vermeld staat in de sectie "Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke".

Bovendien kun je, als je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens de privacywetgeving overtreedt, een claim indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in het land waar je woont, waar je werkt of waar zich de veronderstelde overtreding heeft voorgedaan, of kun je je wenden tot dezelfde Autoriteit Persoonsgegevens om informatie te vragen omtrent de uitoefening van je rechten zoals voorzien in de privacywetgeving.

Het recht van bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt te allen tijde het recht om vanwege met jouw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens die nodig is om een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke er of derden te dienen. In dit geval onthoudt de verantwoordelijke zich van verdere verwerking van je persoonsgegevens, tenzij hij aantoont dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden of als verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Dit kun je doen via de sectie “Contact”van de site of door een e-mail te sturen naar het volgende [email protected].

Als je bezwaar hebt tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen, mag de verantwoordelijke de betreffende verwerking niet uitvoeren.

PRIVACYVERKLARING - COOKIES

Cookies zijn tekstregels die fungeren als IT-markers en worden verzonden door een server (in dit geval, die van de site) naar het apparaat van een gebruiker (over het algemeen naar de internetbrowser) op het moment waarop deze toegang verkrijgt tot een bepaalde pagina van een website; de cookies, die ook kunnen worden ingesteld door andere websites dan degene die de gebruiker op dat moment bezoekt ("cookies van derden"), worden automatisch opgeslagen door de browser van de gebruiker en opnieuw naar de server gestuurd die ze gegenereerd heeft, telkens wanneer de gebruiker deze zelfde internetpagina opnieuw bezoekt. Op die manier maken cookies bijvoorbeeld toegang tot bepaalde internetpagina's mogelijk, en/of faciliteren deze, om de navigatie van de gebruiker te verbeteren (d.w.z. ze maken het mogelijk om bezochte pagina's en andere specifieke informatie op te slaan in het geheugen, zoals bijvoorbeeld de pagina's die het meest worden geraadpleegd, verbindingsfouten enz.), of staan profileringsactiviteiten toe. Voor een comfortabel, volledig gebruik van de website is het wenselijk dat de gebruiker zijn/haar browser zo configureert dat hij de ontvangst van deze cookies accepteert.

Vaak zijn browsers zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. De gebruikers kunnen de voorgedefinieerde configuratie echter wijzigen, zodat cookies worden uitgeschakeld of gewist (van keer tot keer, of een keer voor altijd). Dit heeft dan wel als consequentie dat sommige gebieden van de website niet optimaal kunnen worden gebruikt. Het is ook mogelijk om na te gaan welke types cookies op de browser worden opgeslagen en volgens welke methoden, en de cookie-instellingen van de eigen browser kunnen worden gewijzigd.

Eigenschappen en doeleinden van de cookies

Onze site gebruikt de volgende categorieën cookies, die van Barilla of derden kunnen zijn.

   I. Technische cookies:

a) Technische cookies (of “technical cookies”):

Dienen om je navigatie op de site en het gebruik van functies te verbeteren. Tot de technische cookies behoren de essentiële cookies, ook "strictly necessary" (strikt noodzakelijk) genoemd, die functies vrijgeven zonder welke het niet mogelijk zou zijn om de site optimaal te gebruiken, alsook de prestatiecookies (“performance cookies”) die het mogelijk maken om de functionaliteit van de site te verbeteren.

b) Functiecookies (“functionality cookies”):

Deze staan het de site toe om de keuzes die je gemaakt hebt te bewaren (bijvoorbeeld de taal of het geografische gebied waar je je bevindt) en opnieuw te presenteren bij latere terugkeer op de site, zodat de beste, meest persoonlijke diensten kunnen worden geboden (ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om content te presenteren die lijkt op wat je eerder hebt gezocht).

   II. Profileringscookies:

Worden gebruikt om reclameboodschappen en online diensten te verzenden die in lijn zijn met door jou gemanifesteerde voorkeuren.

In het bijzonder worden ze gebruikt om je reclame en diensten te bieden die mogelijk interessant voor je zijn, alsook om profielen over je smaken, voorkeuren en consumptiekeuzes te creëren, zoals die zijn waargenomen tijdens je navigatie op de site of door je activiteiten via je browser te vergelijken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om het aantal keren dat een bepaalde reclame gepresenteerd wordt te beperken, of om de doelmatigheid van een campagne vast te stellen aan de hand van de frequentie waarmee de betreffende reclame wordt gevisualiseerd.

Beschrijving van de manieren om toestemming te geven voor de installatie van cookies

Bij de eerste toegang tot de site krijg je een banner te zien met een korte mededeling die de link naar deze verklaring bevat. Hier vind je meer informatie over de cookies die worden geïnstalleerd door de verantwoordelijke en derden.

In deze uitgebreidere informatie kom je meer te weten over de beschrijving en de eigenschappen van de verschillende categorieën cookies en kun je zelf beslissen welke cookies je wilt toestaan.

Voor het gebruik van technische en analytische cookies is jouw toestemming niet nodig. Je kunt ze wel uitschakelen volgens de procedure die beschreven is in de paragraaf “Het in- en uitschakelen van cookies in je browser”.

Voor het gebruik van profileringscookies, die nuttig zijn om je reclame en diensten te sturen in lijn met jouw smaken, voorkeuren en consumptiekeuzes, is jouw toestemming wel nodig.

Door op de site te navigeren sta je het gebruik van cookies toe (ook van profileringscookies). In elk geval kun je je voorkeuren met betrekking tot cookies veranderen, ook door toestemming voor het gebruik van cookies in het algemeen te weigeren (dus ook de cookies die worden geïnstalleerd door derden), in de tabel die volgt.

De volgende tabel beschrijft de cookies die naar je browser worden gezonden wanneer je de site opent. De tabel is bijgewerkt tot 22/05/2018; eventuele updates worden altijd op deze pagina gepubliceerd.

Cookies van Barilla

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Cookies van derden

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

Hieronder staan de links naar de privacyverklaringen en de toestemmingsformulieren van derden, zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken, via welke je meer informatie kunt verzamelen en deze cookies kunt beheren en uitschakelen.

Google Analytics

De website maakt gebruik van Google Analytics, een website-analyseservice die wordt verzorgd door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt daarbij gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer om te kunnen analyseren hoe je de site gebruikt. De informatie over websitebezoek die wordt gegenereerd door de cookies wordt overgebracht naar een Google-server, waar deze informatie wordt opgeslagen Google gebruikt deze informatie om te analyseren op welke wijze je gebruik maakt van de website, om rapportages over het bezoek en gebruik van de website op te stellen en om aanvullende diensten gerelateerd aan het gebruik van de website en het internet te verzorgen. Google koppelt niet het IP-adres dat verzonden wordt door je browser in het kader van Google Analytics aan andere gegevens die Google in zijn bezit heeft. Je kunt verhinderen dat er cookies worden opgeslagen door de instellingen van je browsersoftware te veranderen, maar hierdoor zouden de functies van de website minder goed worden afgestemd op jouw voorkeuren. Informatie over de gegevensverwerkingsactiviteiten door Google Analytics kun je krijgen op het volgende adres: https://support.google.com/analytics/answer/6004245; bovendien kun je registratie door Google van de door de cookies geproduceerde gegevens omtrent jouw gebruik van de site (inclusief je IP-adres), alsook de uitwerking van dergelijke gegevens door Google verhinderen door de plug-in van de browser te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.
Door gebruik te maken van de website stem je erin toe dat je gegevens worden verwerkt door Google als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke, volgens de methoden en de doeleinden die vermeld staan in het privacybeleid van Google in relatie tot het gebruik van Google Analytics, te bereiken via de volgende link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl .

De social buttons

De verantwoordelijke gebruikt social buttons op zijn website.
Social buttons zijn digitale knoppen, ofwel links voor directe verbinding met de platforms van de sociale netwerken die in elke "button" zijn geconfigureerd.

Door op deze links te klikken kun je direct interageren met de accounts (pagina's op sociale netwerker) van de verantwoordelijke. De beheerders van de sociale netwerken waarnaar de knoppen je verderleiden zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken. Meer informatie over het privacybeleid van de platforms van de sociale netwerken en de beheer- en uitschakelmethoden van de betreffende cookies is te vinden op de platforms van de sociale netwerken.

Het in- en uitschakelen van cookies op je browser:

Je kunt de acceptatie van cookies door jouw navigatiebrowser blokkeren. Dit zou bepaalde functies of pagina's van de site, of de toegang ertoe, minder efficiënt kunnen maken of verhinderen.
Hieronder vind je de methoden die worden geboden door de voornaamste browsers om de acceptatie van cookies te blokkeren:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
Safari: https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Verdere manieren om analytische of profileringscookies uit te schakelen:

Behalve het uitschakelen en/of wissen van cookies door middel van de betreffende instellingen in je browser, kun je ook de afzonderlijke analytische en profileringscookies uitschakelen en/of wissen door de volgende sites te bezoeken:
- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl voor uitschakeling van Google Analytics
- www.youronlinechoices.eu, website beheerd door de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), voor het wissen van andere cookies in het geval van gebruikers binnen de Europese Unie,
- http://www.aboutads.info/choises/, voor het wissen van andere cookies in het geval van gebruikers in de Verenigde Staten van Amerika. Deze sites worden niet beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke, die derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud.

 
Als u de informatie die u zoekt niet hebt gevonden

Gebruik het
contactformulier

KANTOREN BARILLA

Barilla BE
Glaverbel Building
166 Terhulpsesteenweg
1170 Brussel

Barilla Global Headquarters
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy