POLITYKA PRYWATNOŚCI

Homepage

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przetwarzanie danych osobowych

Dostęp do niektórych sekcji witryny/App („Witryna”) i/lub przesyłanie przez użytkownika Witryny zapytań o informacje lub usługi może wymagać podania danych osobowych, które będą przetwarzane przez Barilla Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Polska), ul. Poleczki 23 („Barilla” lub „Administrator danych”), jako podmiot będący administratorem danych osobowych, zgodnie z włoskim Dekretem Legislacyjnym 196/2003 (Kodeks ochrony danych osobowych) („Kodeks”).

Celem publikacji niniejszej Polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników o sposobach przetwarzania przez Barilla dotyczących ich danych osobowych przed skorzystaniem przez nich z różnych sekcji Witryny i podaniem swoich danych osobowych. W każdym przypadku użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności przed podaniem swoich danych osobowych przy wypełnianiu formularzy dostępnych w różnych sekcjach Witryny.

Cele przetwarzania danych osobowych

Zależnie od potrzeb użytkowników korzystających z różnych sekcji Witryny, dane osobowe gromadzone bezpośrednio od użytkowników wypełniających formularze dostępne on-line lub dane gromadzone automatycznie mogą być wykorzystywane w celu:

a) realizacji i obsługi usług oferowanych za pośrednictwem Witryny oraz wykonywania wszelkich zgłoszeń użytkowników w odniesieniu do tych usług;
b) udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników dotyczące produktów Barilla, reklamy lub Witryny (sekcja Witryny „Kontakt z Barilla”).

Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane głównie w sposób automatyczny przy zastosowaniu procedur ściśle związanych z powyżej określonymi celami.

Administrator danych osobowych stosuje szeroki zakres środków bezpieczeństwa w celu ochrony użytkownika przed ryzykiem utraty, nadużycia lub zmiany jego danych osobowych. W szczególności administrator stosuje środki przewidziane w art. 32 – 34 Kodeksu; wykorzystuje technologię szyfrowania danych zgodnie ze standardami AES oraz bezpieczne protokoły transmisji danych znane jako HL7 i HTTPS. Dane osobowe użytkowników będą przechowywane na serwerach Witryny zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej. Serwery te są wyposażone w zaawansowany system tworzenia kopii zapasowej i awaryjnego odzyskiwania danych.

Charakter przetwarzanych danych osobowych

Podanie danych osobowych jest opcjonalnie, ale w pewnym zakresie konieczne (tj. w przypadku danych oznaczonych gwiazdką), aby Barilla mogła spełnić oczekiwania użytkownika w odniesieniu do funkcji Witryny. Niedostarczenie danych osobowych wymaganych do wykonania usług żądanych przez użytkownika – lub dostarczenie niepełnych lub nieprawidłowych danych – uniemożliwi ich realizację, natomiast niedostarczenie opcjonalnych danych osobowych (w całości, w części lub podanie niepoprawnych danych) nie stwarza przeszkód dla realizacji usług.

Okres zachowywania danych

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne dla osiągnięcia celów, dla których dane te są przetwarzane bądź w dłuższym okresie, do celów dopuszczonych przepisami prawa, przy czym w żadnym przypadku termin zakończenia okresu zachowywania danych nie będzie opóźniany bez uzasadnienia.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Poza danymi osobowymi dostarczanymi bezpośrednio przez użytkowników (takimi jak: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, etc.) podczas łączenia się z Witryną, systemy informatyczne i programy obsługujące Witrynę pośrednio przesyłają i/lub pozyskują niektóre informacje, które mogą stanowić dane osobowe, i których transmisja wynika z korzystania z protokołów komunikacji internetowej (takich jak na przykład, między innymi, tzw. pliki cookies – szczegółowo opisane poniżej, adresy IP, nazwy domen, do których należą komputery wykorzystywane przez użytkowników łączących się z Witryną, adresy Url źródeł, czas wysłania zapytania do serwera).

Wykorzystanie plików cookies

Pliki cookies są to krótkie pliki tekstowe, które działają jak ślad wysyłany przez serwer (w tym przypadku, serwer Witryny) do urządzenia użytkownika (zasadniczo do przeglądarki internetowej), w chwili gdy użytkownik wchodzi na daną stronę witryny; pliki cookies są automatycznie zapisywane przez przeglądarkę internetową użytkownika i przesyłane z powrotem do serwera, który je wygenerował za każdym razem, kiedy użytkownik wchodzi na tę samą stronę internetową. W ten sposób pliki cookies, przykładowo, umożliwiają i/lub ułatwiają dostęp do niektórych stron internetowych w celu usprawnienia poruszania się użytkownika po stronie lub umożliwiają przechowywanie odwiedzonych stron oraz innych określonych informacji, takich jak na przykład strony najczęściej przeglądane, błędy połączenia, etc. W związku z tym zalecamy użytkownikom Witryny skonfigurowanie przeglądarek internetowych w taki sposób, aby umożliwiały one akceptowanie plików cookies dla usprawnienia i pełnego korzystania z Witryny.

Niektóre przeglądarki akceptują pliki cookies automatycznie. Niemniej użytkownik może zmienić domyślną konfigurację przeglądarki internetowej, by uniemożliwić akceptację plików cookies lub by je usuwać (jednorazowo lub każdorazowo), co jednak może powodować brak możliwości optymalnego wykorzystania niektórych obszarów Witryny. Użytkownik może również dokonać wyboru typów i rodzajów plików cookies przechowywanych w jego przeglądarce internetowej poprzez zmianę ich ustawień w przeglądarce.

Rodzaje plików cookies i zarządzanie plikami

a) Techniczne pliki cookies:

 • (i) Niezbędne pliki cookies:
  są to pliki niezbędne do prawidłowego poruszania się użytkownika po witrynie i korzystania z jej funkcji, na przykład do poprawnego przeglądania witryny i uzyskiwania dostępu do stref zastrzeżonych. Wyłączenie tego rodzaju plików cookies powoduje brak możliwości wykonywania takich działań.
 • (ii) Wydajnościowe pliki cookies:
  są to pliki służące do gromadzenia informacji na temat wydajności odpowiedzi witryny na zapytania anonimowych użytkowników, a ich jedynym celem jest poprawa funkcjonowania witryny; dostarczają informacji np. na temat najczęściej odwiedzanych przez użytkownika stron i występowania jakiekolwiek błędów lub opóźnień w dostępie do stron.
 • (iii) Funkcjonalne pliki cookies:
  są to pliki, które umożliwiają witrynie zapamiętanie wyborów dokonanych przez użytkownika i zastosowanie ich przy kolejnej wizycie na witrynie w celu lepszego dopasowania usług do potrzeb użytkownika: mogą być, na przykład, wykorzystywane do proponowania treści podobnych do treści uprzednio wyszukiwanych przez użytkownika.

b) Reklamowe pliki cookies:

są to pliki wykorzystywane w celu oferowania użytkownikom reklam, które mogą ich potencjalnie interesować, na podstawie ruchu użytkownika na witrynie. Są one stosowane, na przykład, w celu ograniczenia wyświetlania konkretnego rodzaju reklam lub do oceny efektywności kampanii w oparciu o częstotliwość wyświetlania danej reklamy. Tego rodzaju pliki cookies mogą być również przesyłane przez osoby trzecie i w imieniu reklamodawców. Użytkownik może zaakceptować przyjęcie tego rodzaju plików wyrażając zgodę (‘opt-in’) lub odmówić ich przyjęcia zanim pliki te zostaną przesłane.

Wyłączenie plików cookies ('opt-out'):

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dają użytkownikom możliwość wyłączenia już przesłanych plików cookies (‘opt-out’). Opcja wyłączenia plików cookies służy w odniesieniu do tzw. „plików technicznych” (art. 122 Kodeksu) oraz plików cookies, które nie stanowią części „plików technicznych” zaakceptowanych uprzednio (opt-in) przez Użytkownika.

W związku z powyższym rozróżnieniem, użytkownik może wyłączyć i/lub usunąć pliki cookies (‘opt-out’), wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej oraz wyłączyć i/lub usunąć poszczególne nietechniczne pliki cookies dostarczone przez osoby trzecie, za pośrednictwem witryny prowadzonej przez Europejski Sojusz na rzecz Interaktywnej Reklamy Cyfrowej (EDAA, European Interactive Digital Advertising Alliance) pod adresem www.youronlinechoices.eu .

Użytkownik może zablokować akceptację plików cookies przez przeglądarkę internetową. Może to jednak powodować pogorszenie działania lub brak dostępu do niektórych funkcji lub stron na Witrynie. Poniżej przedstawiono niektóre możliwości oferowane w popularnych przeglądarkach w zakresie blokowania akceptacji nawigacyjnych plików cookies:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/en/kb/Gestione%20dei%20cookie
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Podmioty uprawnione do przetwarzania danych osobowych

Dostęp do danych osobowych mają pracownicy i podmioty współpracujące przy obsłudze oddziałów administratora danych osobowych, którzy podlegają bezpośrednio administratorowi danych i zostali wyznaczeni jako przetwarzający lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych na mocy art. 29 i 30 Kodeksu, oraz którzy otrzymali odpowiednie instrukcje działania w tym zakresie. Takie same standardy dotyczą osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych wyznaczonych przez przetwarzającego spośród jego pracowników lub podmiotów współpracujących.

Dane osobowe mogą być również ujawniane osobom trzecim (na przykład podmiotom zewnętrznym realizującym niektóre działania w imieniu Barilla) wyznaczonym jako przetwarzający przez administratora danych osobowych.

Udostępnianie lub rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe użytkownika nie będą rozpowszechniane ani udostępniane osobom trzecim.

Osoby niepełnoletnie

Witryna nie zawiera informacji skierowanych bezpośrednio do osób niepełnoletnich. Osoby niepełnoletnie nie powinny ujawniać informacji ani danych osobowych spółce Barilla bez zgody rodziców. W związku z tym Barilla zaleca wszystkim osobom sprawującym opiekę nad osobą niepełnoletnią poinformowanie tej osoby o sposobach bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i sieci oraz przeprowadzenie wszelkich procedur rekomendowanych przez Barilla w związku z ewentualnym zamiarem wykorzystania, w ramach jakichkolwiek inicjatyw Barilla, danych osobowych użytkowników niepełnoletnich.

Administrator i przetwarzający dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Barilla Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, 02-822, przy ul. Poleczki 23.

Przetwarzającym dane jest SoftJam S.p.A., z centralą w Genui (Włochy), Via Piave 7, 16145 zajmująca się zarządzaniem i konfiguracją serwerów, na których obsługiwana jest Witryna.

Użytkownik może uzyskać pełną listę podmiotów przetwarzających dane, wysyłając wiadomość do administratora danych za pośrednictwem formularza „Kontakt z Barilla” na Witrynie.

Prawa służące użytkownikowi na mocy art. 7 Kodeksu

„Artykuł 7 Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa”

1. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy istnieją dotyczące jej dane osobowe, niezależnie od uprzedniego zarejestrowania danych, przy czym informacja taka musi być wyrażona w zrozumiałej formie.

2. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do informacji na temat:

 • a) źródła danych osobowych;
 • b) celach i sposobach przetwarzania danych osobowych;
 • c) zasad stosowanych do przetwarzania danych w przypadku automatycznego przetwarzania danych;
 • d) danych identyfikujących administratora danych, przetwarzających oraz wyznaczonego przedstawiciela na mocy art. 5 ustęp 2;
 • e) podmiotów lub kategorii podmiotów, którym dane osobowe mogą być przekazywane oraz które mogą powziąć o nich wiedzę jako wyznaczeni przedstawiciele na terytorium danego kraju, podmiotów przetwarzających dane lub osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych.

3. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do:

 • a) aktualizacji, poprawy lub, na własne żądanie, uzupełnienia danych osobowych;
 • b) usunięcia lub zmiany statusu na anonimowy lub zablokowania danych, które zostały przetworzone z naruszeniem prawa, włączając dane osobowe, których przechowywanie nie jest konieczne dla potrzeb, dla których dane osobowe zostały pierwotnie zgromadzone lub w późniejszym czasie przetworzone;
 • c) żądania oświadczenia o zawiadomieniu podmiotów, którym dane osobowe zostały udostępnione lub przekazane, o podjęciu czynności określonych w lit. a) i b), również w odniesieniu do ich treści, o ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku względem praw podlegających ochronie.

4. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo sprzeciwu, w całości lub w części, co do:

 • a) przetwarzania dotyczących jej danych osobowych z ważnych i uzasadnionych przyczyn, nawet jeśli dane te służą do celu, do którego zostały zgromadzone;
 • b) przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów przesyłania materiałów reklamowych, działań sprzedaży bezpośredniej, prowadzenia badań marketingowych lub komunikacji marketingowej.

Wykonywanie praw, o których mowa w art. 7

Użytkownik może w dowolnym czasie wykonać prawa, o których mowa w art. 7 Kodeksu w drodze zawiadomienia przesłanego do administratora danych osobowych za pośrednictwem formularza „Kontakt z Barilla” dostępnego na Witrynie.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszej Polityki prywatności a innymi wersjami językowymi, wersja angielska pozostaje nadrzędna.

Jeśli jesteś zainteresowany wprowadzeniem produktów Barilla do restauracji lub kafeterii,

skontaktuj się z nami pod numerem +48 22 335 21 50 lub poprzez formularz kontaktowy (tutaj).

BIURA BARILLA

Barilla w Polsce
Barilla Poland Sp. z o.o.
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
Polska

Siedziba Główna Barilla
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166
43122 Parma
Włochy

Ta strona wykorzystuje pliki cookies do wysyłania reklam i usług zgodnie z Twoimi preferencjami. Zamykając ten baner, przewijając tę stronę lub klikając w dowolny element, zgodzasz się na korzystanie z plików cookie. Aby ukryć ten komunikat kliknij „Akceptuję”. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub zrezygnować z wszystkich lub niektórych plików cookie, kliknij tutaj.