Cookie policy

Back to Home

Cookie Policy

BARILLA ADRIATIK d.o.o. Tržaška cesta 315, 1000 Ljubljana (SLO), kao Kontrolor podataka, [email protected], (u daljem tekstu „Barilla“) obaveštava korisnike, u skladu sa Uredbom EU 679/2016 (u daljem tekstu „GDPR“) i zakonodavstvom, takođe nacionalnom, o predmetu zaštite podataka o ličnosti za vreme važenja (u daljem tekstu „Zakon o privatnosti“), da će lični podaci (u daljem tekstu „Podaci“) koji se odnose na korisnike (u daljem tekstu „Zainteresovane strane“) veb-sajta (u daljem tekstu „Sajt“) i prikupljeni putem kolačića biti obrađeni na način i u svrhe navedene u ovom obaveštenju.

 

1.           KONTROLOR I SUKONTROLORI PODATAKA OBRADE

Barilla je kontrolor podataka prikupljenih putem kolačića preko ovog sajta; isključivo u vezi sa Facebook poslovnim alatima kao što je, na primer, dugme Insight na stranici za preusmeravanje na Facebook stranicu, Barilla i Facebook Ireland Limited, sa sedištem na adresi 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irska deluju kao sukontrolori podataka, na osnovu posebnog Ugovora o suvlasništvu, kako bi izmerili nivo interakcije između posećenih veb-sajtova na osnovu preferencija zainteresovanih strana i radi obezbeđivanja ciljanog oglašavanja.

Dodatne informacije o tome kako Facebook Ireland obrađuje podatke, uključujući pravni osnov na koji se Facebook Ireland poziva i o tome kako ostvariti prava subjekta podataka u odnosu na Facebook Ireland, mogu se pronaći u politici podataka Facebook Ireland na https://www. facebook.com/about/privacy.

2.           PODACI: KOLAČIĆI 

3. KAKO KONTROLISATI I ELIMINISATI KOLAČIĆE

Za tehničke kolačiće i kolačiće performansi nije potrebna izričita saglasnost jer su to neophodni kolačići.

Funkcionalni kolačići i kolačići profilisanja, međutim, rade samo uz vašu saglasnost. Možete da pristanete na upotrebu kolačića klikom na dugme „Prihvati kolačiće“ direktno sa banera.

Prilikom vašeg prvog pristupa ili nakon brisanja keša pretraživača, pojaviće se baner kolačića koji će vam pokazati mogućnost da:

  • prihvatite funkcionalne kolačiće i kolačiće profilisanja klikom na dugme „Prihvati kolačiće“,
  • ·odbijete upotrebu funkcionalnih kolačića i kolačića profilisanja tako što ćete kliknuti na „Odbij kolačiće“ u gornjem desnom uglu, čime ćete zatvoriti baner i prihvatiti samo striktno neophodne tehničke kolačiće i kolačiće performansi,
  • upravljate svojim preferencama za svaku kategoriju kolačića naznačenu u ovoj politici kolačića klikom na „Upravljaj“.

Nakon toga, moći ćete da opozovete i/ili izmenite svoje saglasnosti kad god želite tako što ćete izbrisati keš memoriju ili jednostavno opozvati konfiguracioni panel koristeći vezu „Upravljaj“ u podnožju sajta.

  • Google Analytics

Ovaj sajt koristi Google Analitycs, uslugu veb-analize koju pruža Google, Inc. („Google“), preko kolačića. Informacije koje generišu kolačići o vašem korišćenju sajta biće prenete na Google server gde će biti uskladištene. Google će koristiti ove informacije da analizira vaše korišćenje sajta, pripremi izveštaje o aktivnostima na sajtu i da pruži dodatne usluge menadžeru sajta u vezi sa korišćenjem sajta i korišćenjem interneta. Google neće povezivati IP adresu koju prenosi vaš pretraživač u kontekstu usluge Google Analytics sa drugim podacima koje poseduje Google. Možete sprečiti skladištenje kolačića tako što ćete promeniti podešavanja softvera vašeg pretraživača preuzimanjem i instaliranjem dodatka za pregledač koji je dostupan na sledećoj vezi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, ali ovo može učiniti funkcije sajta manje personalizovanim na osnovu vaših preferencija. Informacije o aktivnostima obrade podataka koje sprovodi Google analitika možete dobiti na sledećoj adresi: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Korišćenjem sajta, saglasni ste sa obradom vaših podataka od strane Google-a kao nezavisnog kontrolora podataka na način i u svrhe navedene u Google politici privatnosti u vezi sa korišćenjem usluge Google Analytics, dostupne na sledećoj vezi: https://policy.google.com/technologies/partner-sites.

Za sve dodatne informacije o anonimnim Google kolačićima, posetite sledeću vezu https://support.google.com/analitics/answer/2763052

4. PRIRODA ODREDBE

Pružanje podataka putem kolačića, sa izuzetkom onih koji se prikupljaju putem tehničkih kolačića i kolačića za performanse, odvija se na osnovu saglasnosti zainteresovanih strana i nije obavezno. U slučaju neprihvatanja, korisnik može da klikne na dugme „Odbij kolačiće“ na baneru i zainteresovane strane će i dalje moći da pretražuju sajt, ali Barilla neće moći da instalira kolačiće za oglašavanje, čak ni one personalizovane. Klikom na dugme „Prihvati kolačiće“ zainteresovane strane daju saglasnost za instalaciju funkcionalnih kolačića i kolačića za profilisanje. Zainteresovani mogu uvek slobodno i u bilo kom trenutku da pregledaju svoje izbore putem linka „Upravljaj“ u podnožju sajta.

 

5. ČUVANJE PODATAKA

Podaci će se čuvati vreme predviđeno za svaku od kategorija odvojenih kolačića za koje se upućuje na tabele koje sadrže relativne uslove zadržavanja.

Konkretno, tehnički kolačići i anonimni kolačići učinka sa smanjenom moći identifikacije su uvek aktivni i ne mogu se deaktivirati. Stoga, kada tehnički i kolačići performansi isteknu, novi kolačići će se automatski ukloniti.

Funkcionalni kolačići i kolačići za profilisanje, međutim, uvek će biti neaktivni i mogu se ukloniti samo ako ih zainteresovane strane izričito ovlaste preko dugmeta „Prihvati kolačiće“ ili ako ostanu neaktivni pomoću dugmeta „Odbij kolačiće“. Baner neće biti ponovo predložen osim ako se ne izvrše suštinske promene (npr. lista trećih strana) ili ako Kontrolor podataka ne može da prepozna da li je kolačić već uskladišten na uređaju ili da li je prošlo 6 meseci.

6. OBIM OBRADE, KOMUNIKACIJA, DIFUZIJA

Obradu podataka vrši interno osoblje kompanije Barilla imenovano za ovu svrhu kao Odgovorno ili zaduženo za obradu podataka. Podatke prikupljene za izvršenje gore navedenih svrha obrađivaće i treće strane koje su u tu svrhu imenovane kao Zadužene za obradu podataka, ili će, u zavisnosti od slučaja, biti saopšteni nezavisnim kontrolorima podataka, i to: i) kompanijama koje pripadaju korporativnoj grupi kompanije Barilla u gore navedene svrhe; ii) kompanijama, organizacijama, udruženjima koja pružaju povezane i instrumentalne usluge za omogućavanje pregledanja sajta od strane zainteresovanih strana; iii) javnim upravama za obavljanje institucionalnih funkcija u granicama utvrđenim zakonom i propisima.

Štaviše, podaci mogu biti dostupni, saopšteni i preneti javnim telima, pravosudnim organima, agencijama za sprovođenje zakona, koji će ih obrađivati kao nezavisni kontrolori podataka kako bi postupili po zahtevima za procenu ili kada je to izričito propisano zakonom.

Kompletna i ažurirana lista subjekata koji obrađuju podatke kao menadžeri i nezavisni kontrolori podataka dostupna je na zahtev pisanim putem na adresu e-pošte Kontrolora podataka obrade navedenog na početku ove politike kolačića.

7. PREUSMERAVANJE NA SPOLJNE SAJTOVE

Sajt Barilla koristi specijalne alate koji omogućavaju da se ugrade karakteristike društvene mreže direktno u veb-sajt (npr. funkcija „Insight“ na Facebook-u). Insights stranice su zbirna statistika koju kreiraju određeni događaji koje beleže Facebook serveri kada ljudi stupe u interakciju sa stranicama i povezanim sadržajima. Ovi događaji se sastoje od različitih podataka, kao što su sledeći, na osnovu konkretnog događaja:

kada posetite stranicu našeg sajta i koristite Facebook proizvode (zajedno „Stranice“), odgovarajuće informacije npr. IP adrese, operativni sistem, tip pretraživača, podešavanja jezika, podaci o kolačićima; prenose se iz pretraživača direktno na platformu društvene mreže (u ovom slučaju Facebook) i čuvaju na njoj.

Za informacije o svrhama, vrsti i načinima prikupljanja, obradi, korišćenju i čuvanju ličnih podataka na platformi društvenih mreža, kao i o načinima na koje ostvarujete svoja prava, pogledajte politiku privatnosti društvene mreže https://www.facebook.com/about/privacy.

8. PRENOS IZVAN EU

Kontrolor podataka može preneti podatke van Evropske unije. U tom cilju, u skladu sa zakonodavstvom o privatnosti, Kontrolor podataka procenjuje uticaj prenosa podataka i usvaja, ako je primenljivo, najprikladnije garancije (na primer, odluke o adekvatnosti ili standardne ugovorne klauzule).

Za informacije o prenosu ličnih podataka prikupljenih putem kolačića trećih strana, pogledajte politike privatnosti svake treće strane, dostupne na njihovim veb-sajtovima. Lista trećih strana je dostupna klikom na dugme „Upravljaj“.

9. KAKO OMOGUĆITI ILI ONEMOGUĆITI RUČNO KOLAČIĆE NA VAŠIM PREGLEDAČIMA

Zainteresovane strane mogu ovlastiti upotrebu funkcionalnih kolačića i kolačića profilisanja klikom na dugme „Prihvati kolačiće“ direktno sa banera ili izabrati za koje funkcionalne kolačiće i kolačiće profilisanja se daje saglasnost putem odgovarajuće veze „Upravljaj“ unutar banera, a koja se takođe odnosi na listu trećih strana.

Zainteresovane strane mogu da odbiju korišćenje funkcionalnih kolačića i kolačića profilisanja klikom na „Odbij kolačiće” direktno na baneru ili da izaberu za koje funkcionalne kolačiće i kolačiće profilisanja da odbiju saglasnost putem odgovarajuće veze „Upravljaj” koja se nalazi u okviru banera, a koja se takođe odnosi na listu trećih strana.

Možete da onemogućite kolačiće u bilo kom trenutku tako što ćete ručno promeniti konfiguraciju vašeg pretraživača, na sledeći način:

•   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

•   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

•   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•   Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

•   Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Ako koristite veb-sajt koji nije naveden na listi gore, pogledajte dokumentaciju vašeg pretraživača ili pomoć na mreži za više informacija. Takođe navodimo da Kontrolor podataka deluje i kao puki tehnički posrednik za veze prikazane u ovom dokumentu i ne može preuzeti nikakvu odgovornost u slučaju bilo kakvih promena.

Štaviše, za više informacija, zainteresovane strane mogu pisati na adresu e-pošte Kontrolora podataka koja je navedena na početku ove politike kolačića.

10.  PRAVA ZAINTERESOVANE STRANE

Zainteresovane strane mogu ostvariti, u vezi sa obradom podataka prikupljenih putem kolačića, prava predviđena GDPR-om (članovi 15-22), uključujući:

• dobijanje potvrde o postojanju podataka i pristup njihovom sadržaju (prava pristupa);

• ažuriranje, modifikovanje i/ili ispravljanje podataka (pravo na ispravku);

• zahtevanje otkazivanja ili ograničenje obrade podataka koji se obrađuju suprotno zakonu, uključujući i one koji se ne moraju čuvati u svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni (pravo na zaborav i pravo na ograničenje);

• protivljenje obradi (pravo na prigovor);

• opozivanje saglasnosti, tamo gde je data, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na osnovu pristanka datog pre opoziva kroz odeljak „Upravljaj“;

• predlaganje pritužbe Nadzornom organu u slučaju povrede propisa o zaštiti podataka;

• prijem kopije podataka u elektronskom formatu koji se odnose na njega vraćene u kontekstu obrade i zahtev da se ti podaci prenesu drugom Kontroloru podataka obrade (pravo na prenosivost podataka).

Da biste ostvarili ova prava, možete kontaktirati Kontrolora podataka tako što ćete pristupiti odeljku „Kontaktirajte nas“ na sajtu ili pisati na adresu e-pošte Kontrolora podataka navedenu na početku ove politike kolačića.

11. DPO

Službenik za zaštitu podataka (Data Protection Officer) („DPO“) Grupe Barilla, u registrovanom sedištu kompanije Barilla G. e R. F.lli S.p.A., sa sedištem na adresi Via Mantova,166 – 43122 Parma i koji se može kontaktirati putem adrese e-pošte: [email protected].

12.  IZMENE POLITIKE KOLAČIĆA

Moguće je da se ova politika kolačića vremenom promeni i stoga pozivamo posetioca da povremeno konsultuje ovu stranicu. U tu svrhu, obaveštenje evidentira datum ažuriranja.

Datum poslednje izmene: 28/10/2021

 

 

Kontakt

Email

Barilla

Barilla Global
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy