Cookiepolicy

TILLBAKA

Barilla Sverige AB, Hälsingegatan 43, P.O. Box 6722, SE-113 31 Stockholm, Sverige, Org.nr. 556518-4503, hemvist Stockholm, Vat. Nr SE556518450301, i egenskap av personuppgiftsansvarig, [email protected], (nedan kallad "Barilla") informerar användarna, i enlighet med EU-förordning 679/2016 (nedan kallad "Dataskyddsförordningen") och lagstiftningen, inklusive nationell lagstiftning, om skydd av personuppgifter för den tid som är tillämplig (nedan kallad "integritetslagstiftningen"), om att personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") om användare (nedan kallade "registrerade") av webbplatsen (nedan kallad "webbplatsen") som samlas in via cookies kommer att behandlas på det sätt och för de syften som anges i detta uttalande.

 

1            PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH GEMENSAMT PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

 

Barilla är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in via cookies på denna webbplats. Endast när det gäller Facebook Business Tools, till exempel Insight-knappen på sidan för att omdirigera till Facebook-sidan, agerar Barilla och Facebook Ireland Limited, med säte på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, som gemensamma personuppgiftsansvariga på grundval av ett särskilt avtal om gemensamt ägande, för att mäta interaktionsnivån mellan de besökta webbplatserna i enlighet med de registrerades preferenser och för att tillhandahålla riktad reklam.

Ytterligare information om hur Facebook Ireland behandlar uppgifterna, inklusive den rättsliga grunden som Facebook Ireland hänvisar till och om hur du kan utöva dina rättigheter gentemot Facebook Ireland, finns i Facebook Irelands personuppgiftspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy.

 

2 HUR DU KONTROLLERAR OCH RADERAR COOKIES

Inget uttryckligt samtycke krävs för tekniska cookies och prestandacookies eftersom de är nödvändiga cookies.

Funktions- och profileringscookies fungerar däremot endast med ditt samtycke. Du kan godkänna användningen av cookies genom att klicka på knappen "Acceptera cookies" direkt från bannern.

När du loggar in för första gången, eller efter att ha rensat din webbläsares cache, visas en cookie-banner som visar dig möjligheten att:

  • Acceptera funktions- och profileringscookies genom att klicka på knappen "Acceptera cookies",
  • Avvisa användningen av funktions- och profileringscookies genom att klicka på knappen "Avvisa cookies" längst upp till höger, vilket stänger bannern och accepterar endast strikt nödvändiga tekniska cookies och prestandacookies,
  • Hantera dina inställningar för varje kategori av cookies som anges i denna cookiepolicy genom att klicka på "Hantera".

 

Du kan sedan återkalla och/eller ändra dina samtycken när du vill genom att rensa din cache eller helt enkelt genom att öppna konfigurationspanelen via länken "Hantera" i sidfoten på webbplatsen.

 

  • Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google") med hjälp av cookies. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på en server. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla dem andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kommer inte att koppla IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics till andra uppgifter som Google har. Du kan förhindra att cookies lagras genom att ändra inställningarna i din webbläsares programvara genom att ladda ner och installera den plug-in som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout men detta kan göra webbplatsens funktioner mindre personligt anpassade utifrån dina preferenser. Du kan få information om de databehandlingsaktiviteter som utförs av Google Analytics på följande adress: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att Google behandlar dina personuppgifter i egenskap av oberoende personuppgiftansvarig på det sätt och för de syften som anges i Googles sekretesspolicy för användning av Google Analytics, som finns tillgänglig via följande länk: https://policies.google.com/technologies/partner-sites .

Mer information om anonymiserade Google-cookies finns på följande länk https://support.google.com/analytics/answer/2763052.

 

3 TYP AV TILLHANDAHÅLLANDE

Tillhandahållandet av uppgifter via cookies, med undantag för de uppgifter som samlas in via tekniska cookies och prestandacookies, baseras på samtycke från de registrerade och är frivilligt. Om användaren inte accepterar detta kan han/hon klicka på knappen "Avvisa cookies" på bannern och de registrerade kan fortfarande surfa på webbplatsen, men Barilla kan inte installera cookies för att leverera reklam, inklusive personligt anpassad reklam. Genom att klicka på knappen "Acceptera cookies" godkänner de registrerade däremot att funktions- och profileringscookies installeras. De registrerade kan när som helst se över sina val genom länken "Hantera" i sidans sidfot.

 

4 LAGRING AV UPPGIFTER

Uppgifterna kommer att lagras under den tid som anges i varje kategori av utplacerade cookies, se tabellerna med relevanta lagringsperioder.

I synnerhet tekniska cookies och anonymiserade prestanda-cookies med minskad identifieringskraft är alltid aktiva och kan inte avaktiveras. När tekniska cookies och prestandacookies löper ut kommer nya cookies därför automatiskt att placeras ut.

Funktions- och profileringscookies är däremot alltid inaktiva och kan endast placeras ut om de registrerade uttryckligen godkänner dem genom knappen "Acceptera cookies" eller hållas inaktiva genom knappen "Avvisa cookies". Bannern kommer inte att visas på nytt om det inte sker väsentliga förändringar (t.ex. lista från tredje part), eller om ägaren inte kan veta om en cookie redan är lagrad i enheten eller om 6 månader har gått.

 

5 OMFATTNINGEN AV BEHANDLING, KOMMUNIKATION OCH SPRIDNING

Behandlingen av personuppgifterna utförs av Barillas interna personal som för detta ändamål utsetts till personuppgiftsbiträden eller ansvariga för behandlingen. De uppgifter som samlas in för att uppfylla de ovan nämnda ändamålen ska också behandlas av tredje parter som utses som personuppgiftsbiträden eller, i förekommande fall, meddelas till sådana tredje parter i deras egenskap av oberoende personuppgiftsansvariga, nämligen: i) företag som tillhör Barilla-koncernen för de ändamål som anges ovan; ii) företag, organ, föreningar som tillhandahåller relaterade tjänster och bidrar till att göra det möjligt för de registrerade att surfa på webbplatsen; iii) offentliga förvaltningar för att utföra institutionella uppgifter inom de gränser som fastställs i lag och förordningar.

Uppgifterna kan dessutom göras tillgängliga, meddelas och överföras till offentliga organ, rättsliga myndigheter och polismyndigheter, som kommer att behandla dem som oberoende personuppgiftsansvariga för att uppfylla begäran om bedömning eller när det uttryckligen krävs enligt lag.

En fullständig och uppdaterad förteckning över de personer som behandlar uppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden och oberoende personuppgiftsansvariga finns tillgänglig på begäran genom att skriva till den personuppgiftansvariges e-postadress som anges i början av denna cookiepolicy.

 

6 OMDIRIGERING TILL EXTERNA WEBBPLATSER

Barillas webbplats använder särskilda verktyg som gör det möjligt att integrera funktioner för sociala nätverk direkt på webbplatsen (t.ex. Facebook Insight). Sidans Insights är aggregerad statistik som skapas från vissa händelser som registreras av Facebooks servrar när användarna interagerar med sidorna och deras tillhörande innehåll. Dessa händelser består av olika uppgifter, t.ex. följande, beroende på den specifika händelsen:

När du besöker en sida på vår webbplats och använder Facebook-produkter (inklusive "sidor") överförs motsvarande information, t.ex. IP-adress, operativsystem, webbläsartyp, språkinställningar och cookie-data, från din webbläsare direkt till den sociala nätverksplattformen (i det här fallet Facebook) och lagras där.

För information om syfte, typ och sätt för insamling, behandling, användning och lagring av personuppgifter av den sociala nätverksplattformen, samt om hur du kan utöva dina rättigheter, se det sociala nätverkets sekretesspolicy https://www.facebook.com/about/privacy.

 

7 ÖVERFÖRING UTANFÖR EU

Den personuppgiftsansvarige kan överföra uppgifterna utanför Europeiska unionen. För detta ändamål, i enlighet med integritetslagstiftningen, utvärderar den personuppgiftsansvarige effekten av dataöverföring och vidtar, i tillämpliga fall, de lämpligaste garantierna (till exempel beslut om lämplighet eller standardavtalsklausuler).

För information om överföring av personuppgifter som samlas in via cookies från tredje part hänvisas till varje tredje parts integritetspolicy som finns på deras webbplatser. Listan över tredje parter finns tillgänglig genom att klicka på knappen "Hantera".

 

8 HUR DU MANUELLT AKTIVERAR ELLER INAKTIVERAR COOKIES I DIN WEBBLÄSARE

De registrerade kan godkänna användningen av funktions- och profileringscookies genom att klicka på knappen "Acceptera cookies" direkt från bannern eller välja vilka funktions- och profileringscookies de vill godkänna genom att klicka på länken "Hantera" i bannern, som också hänvisar till listan över tredje parter.

De registrerade kan vägra användningen av funktions- och profileringscookies genom att klicka på "Avvisa cookies" direkt från bannern eller välja vilka funktions- och profileringscookies som de nekar samtycke till genom att klicka på länken "Hantera" i bannern, som också hänvisar till listan över tredje parter.

Du kan när som helst avaktivera cookies genom att manuellt ändra konfigurationen av din webbläsare på följande sätt:

•   Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

•   Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

•   Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/delete-and-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

•   Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

•   Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677

Om du använder en webbläsare som inte anges ovan, se webbläsarens dokumentation eller onlinehjälp för mer information. Vi vill också påpeka att den personuppgiftsansvarige endast fungerar som en teknisk mellanhand för länkarna i detta dokument och inte kan ta på sig något ansvar för eventuella ändringar.

För ytterligare information kan de registrerade dessutom skriva till den personuppgiftsansvariges e-postadress som anges i början av denna cookiepolicy.

9   DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

De registrerade kan utöva de rättigheter som föreskrivs i Dataskyddsförordningen (artiklarna 15-22) när det gäller behandling av uppgifter som samlas in via cookies, inklusive:

•   få en bekräftelse på att uppgifterna finns och få tillgång till deras innehåll (rätt till tillgång);

•   uppdatera, ändra och/eller korrigera uppgifterna (rätt till rättelse);

•   begära radering eller begränsning av uppgifter som behandlats i strid med lagen, inklusive uppgifter vars lagring inte är nödvändig i förhållande till de syften för vilka uppgifterna samlades in eller behandlades på annat sätt (rätt att bli bortglömd och rätt till begränsning);

•   invända mot behandlingen (rätt att invända);

•   återkalla samtycke, om det har givits, utan att det påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på det samtycke som gavs före återkallelsen genom avsnittet "Hantera";

•   att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i händelse av en överträdelse av bestämmelserna om dataskydd;

•   få en kopia av de uppgifter i elektroniskt format som rör honom eller henne och som har tagits fram i samband med behandlingen och begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet).

För att utöva dessa rättigheter kan du kontakta den personuppgiftsansvarige genom att gå till avsnittet "Kontakta oss" på webbplatsen eller genom att skriva till den personuppgiftsansvariges e-postadress som anges i början av denna cookiepolicy.

10 DPO

Barilla-koncernens dataskyddsombud ("DPO"), som har sitt säte på Barilla G. e R. F.lli S.p.A., Via Mantova, 166 - 43122 Parma, kan kontaktas på följande e-postadress: [email protected].

 

11 ÄNDRINGAR AV COOKIEPOLICYN

Denna cookiepolicy kan komma att ändras med tiden, så vi uppmanar dig att kontrollera den här sidan med jämna mellanrum. I detta syfte kommer policyn att visa det datum då den uppdaterades.

Datum för senaste ändring: 28/10/2021

 

 

Promo Card

Vill du kontakta Barilla Sverige Foodservice?

Klicka här


Barilla kontor

Barilla SE
Barilla Sverige AB,
Dalagatan 100, 113 43
Stockholm

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy