Integritetspolicy

TILLBAKA

Bästa användare! Tack för att du besöker oss.
Vi anser att det är oerhört viktigt att du har förtroende för oss och därför vill vi på denna sida gärna informera dig om våra syften och metoder för behandling av de personuppgifter som vi samlar in när du surfar på webbplatsen (nedan kallad ”Webbplats”) och när du använder de tjänster vi erbjuder, enligt vad som anges mer detaljerat nedan.
Behandlingen av dina personuppgifter bygger alltid på principer om laglighet och rättvisa och följer alla nu tillämpliga förordningar.
Du hittar alla detaljer om behandling av dina personuppgifter nedan. Vi svarar gärna på eventuella frågor. Kontakta oss via följande länkar: Kontakta oss

Senaste granskningen 22/05/2018

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy informerar dig, före din åtkomst till Webbplatsens olika avsnitt, om hur Barilla behandlar dina personuppgifter, inklusive de uppgifter du tillhandahåller direkt (till exempel ditt förnamn, efternamn, postadress och e-postadress, ålder, födelsedatum, kön etc.) och de uppgifter som Barilla samlar in på det sätt som beskrivs i avsnittet ”De personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem” (nedan kallat ”Personuppgifter”). Läs igenom policyn innan du lämnar ut dina Personuppgifter.

Registeransvarigs identitets- och kontaktuppgifter

Registeransvarig är BARILLA SVERIGE AB (nedan kallad “Barilla” eller “Registeransvarig”). Kontaktuppgifterna är https://www.barilla.com/sv-se/kontaktfomular.

Barilla kommer att behandla dina Personuppgifter i enlighet med EU-förordning nr. 2016/679 och nationella dataskyddsförordningar (nedan kallad ”Integritetsförordningen”).

De Personuppgifter vi samlar in och hur vi samlar in dem

Barilla kan samla in och sedan behandla dina Personuppgifter när du surfar på Webbplatsen och/eller får åtkomst till vissa avsnitt av den. När du ansluter till Webbplatsen får IT-systemen och programvaruprocedurerna som driver dem automatiskt och indirekt tillgång till, samt tillhandahåller, viss information (till exempel så kallade ”cookies” som anges i avsnittet ”Integritetspolicy - Cookies” i slutet av detta policydokument, ”IP”-adresser, domännamnen för datorerna som används av användare som ansluter till Webbplatsen, ”Url”-adressen för de begärda resurserna, tiden för begäran till servern).

Alla förfrågningar om information eller tjänster som du skickar kan leda till insamling och efterföljande behandling av dina Personuppgifter (t.ex. förnamn, efternamn, postadress och e-postadress, ålder, födelsedatum, kön, etc.).

I synnerhet kan dina Personuppgifter samlas in:
     - när du fyller i onlineformulär; och
     - genom att du publicerar Bidrag (enligt definitionen nedan), vars innehåll kan innehålla Personuppgifter som du har tillhandahållit direkt på sociala nätverk som hanteras oberoende av tredje part, inklusive men inte begränsat till Facebook, Twitter etc. (nedan kallat ”Sociala nätverk”). Med ”Bidrag” menar vi bilder, kommentarer, modeord i relation till innehållet på Webbplatsen, innehåll och all annan information som du har tänkt ut och publicerat på de Sociala nätverkens sidor som är avsedda för produkterna i de olika varumärkena som ingår i Barilla-koncernen, inklusive alla bilder du tillhandahåller.

Om du väljer att skicka en förfrågan via avsnittet ”Kontakta oss” på Webbplatsen måste du tillhandahålla vissa Personuppgifter så att Barilla kan tillgodose dina behov. Därför är de relaterade rutorna i registreringsblanketten markerade med en asterisk eller anges på annat sätt som obligatoriska. Att tillhandahålla Personuppgifter som inte är markerade med en asterisk eller på annat sätt anges som obligatoriska är helt frivilligt och det kommer inte att bli några påföljder om Personuppgifterna inte tillhandahålls eller om de är ofullständiga eller oklara. Om du emellertid inte anger Personuppgifterna som är märkta med en asterisk eller som på annat sätt anges som obligatoriska, eller om nämnda uppgifter är ofullständiga eller oklara, kan den tjänst du begär inte levereras. Om du misslyckas med att tillhandahålla någon av de obligatoriska Personuppgifterna visas ett Barilla-felmeddelande som anger de saknade obligatoriska Personuppgifterna.

Syftet med behandlingen av dina Personuppgifter och den rättsliga grunden för behandling

Baserat på behoven som du anger varje gång du kommer åt olika avsnitt av Webbplatsen (och med undantag för enskilda initiativ som kräver specifika Personuppgifter, för vilka specifik information kommer att publiceras varje gång på Webbplatsen) anges syftet för behandling av dina Personuppgifter och den rättsliga grunden för behandling nedan.

Dina Personuppgifter behandlas endast för följande ändamål med ditt samtycke till behandling, som kan återkallas när som helst genom att skicka en begäran till Registeransvarig via avsnittet “Kontakta oss” på Webbplatsen:

     a) Hantering av dina begäranden och svar på dem Du kan besluta att samtycka till behandling av dina Personuppgifter så att Barilla kan hantera och svara på dina önskemål avseende produkter och olika initiativ relaterade till de olika varumärkena inom Barilla-koncernen, annonsering eller Webbplatsen (avsnittet ”Kontakta oss” på Webbplatsen). I detta fall begärs ditt samtycke när du skickar in förfrågningarna. Om du bestämmer dig för att inte samtycka till behandlingen av dina Personuppgifter för dessa ändamål kommer du inte att kunna skicka förfrågan.

Dessutom kan Barilla, även utan ditt samtycke, behandla dina Personuppgifter för följande ändamål:
     I. hantering av aktiviteter som är relaterade till din användning av Webbplatsen, inklusive publicering av dina Bidrag på de Sociala nätverkens sidor som är avsedda för produkterna i de olika varumärkena som ingår i Barilla-koncernen (eftersom behandlingen är nödvändig för utförande av avtal eller åtgärder som föregår ett avtal);
     II. förvaltning och uppfyllande av lagstadgade skyldigheter (bokföring, administration, skatteförpliktelser mm);
     III. hantering av klagomål och eventuella tvister (eftersom detta är ett legitimt intresse för Registeransvarig).

Hur vi behandlar dina Personuppgifter

Behandling av dina Personuppgifter kan omfatta vilken typ av verksamhet som helst, till exempel insamling, registrering, organisering, lagring, samråd, behandling, rättelse, urval, utvinning, jämförelse, användning, sammankoppling, blockering, avslöjande, radering och förstöring.

Dina Personuppgifter behandlas huvudsakligen med automatiserade verktyg, men även på papper och antar en logik som är strikt kopplad till relaterade ändamål genom användning av databaser och elektroniska plattformar som hanteras av Barilla eller av tredje part som är utsedda som externa registerförare för detta ändamål och/eller genom de integrerade IT-systemen i Barilla och av de tredje parterna och/eller webbplatser som ägs eller används av Barilla.

Registeransvarige har bedömt säkerhetsnivån som tillräcklig med hänsyn till de risker som kan härledas från förlust, förstörelse, rättelse, obehörigt avslöjande, oavsiktlig eller olaglig åtkomst, missbruk eller ändring av dina Personuppgifter. I synnerhet:
     - har den antagit säkerhetsåtgärder som är lämpliga för riskerna;
     - lagrar den dina Personuppgifter på servrar som finns inom Europa, som har ett avancerat och dagligt säkerhetskopieringssystem.

Var vi behandlar dina Personuppgifter

Dina Personuppgifter behandlas primärt på Registeransvariges kontor och på platser där registerförarna befinner sig. För ytterligare information, kontakta Registeransvarig på de adresser som anges i avsnittet ”Registeransvariges identitets- och kontaktuppgifter”..

Hur länge vi behåller dina Personuppgifter

För att säkerställa överensstämmelse med principerna om behandlingens nödvändighet och proportionalitet behåller Registeransvarig Personuppgifterna under olika långa perioder beroende på vilka individuella syften de har:

     (i) för att hantera och svara på dina önskemål angående produkter och initiativ från de olika varumärkena i Barilla-koncernen, annonsering eller Webbplatsen (avsnittet ”Kontakta oss” på Webbplatsen) kommer dina Personuppgifter att behållas under den tid som är absolut nödvändig för att kunna uppfylla din begäran;

     (ii) för hantering av aktiviteter som är relaterade till din användning av Webbplatsen, inklusive publicering av dina Bidrag på de Sociala nätverkens sidor som är avsedda för produkterna i de olika varumärkena som ingår i Barilla-koncernen, kommer dina Personuppgifter endast att behållas den tid som är absolut nödvändig för att tillhandahålla den tjänst du har begärt;

     (iii) för hantering och uppfyllande av lagstadgade skyldigheter (bokföring, administration, skattskyldigheter etc.), kommer dina Personuppgifter att behållas under den tid som är absolut nödvändig för detta ändamål;

     (iv) för hantering av eventuella klagomål och tvister kommer Personuppgifterna att behållas under den period som är absolut nödvändig för detta ändamål och under alla omständigheter inte längre än de gällande tidsfristerna.

Mottagarna av dina Personuppgifter

Dina Personuppgifter kan kommuniceras till och behandlas av:

(i) juridiska eller fysiska personer som fungerar som externa registerförare, och utövar outsourcingverksamhet, utsedda av Barilla eller av Barillas externa registerförare (inklusive parter som har till uppdrag att utföra hjälp, kommunikation, marknadsföring, reklam, kampanjer och försäljningsverksamhet relaterad till produkter och/eller tjänster samt annonsörer, reklambyråer, IT-leverantörer, Webbplatsens operatörer, operatörer av elektroniska plattformar, partners, kreditinstitut, professionella konsultföretag);
(ii) Registeransvariges anställda och/eller samarbetspartners (inklusive systemadministratörer) som är direkt verksamma under Registeransvarig, som kommer att få tillstånd att behandla dina Personuppgifter; och
(iii) externa registerförares anställda och/eller samarbetspartners (inklusive systemadministratörer) som är direkt verksamma under externa registerförare, som kommer att få tillstånd att behandla dina Personuppgifter. Dina Personuppgifter kommer inte att meddelas till tredje parter, förutom när de meddelas av Barilla till konsulter i syfte att skydda sina rättigheter, eller avslöjas.

Minderåriga

Minderåriga under 16 år får inte lämna information eller Personuppgifter till Barilla utan vårdnadshavares medgivande. Om detta samtycke inte ges kan minderåriga inte skicka förfrågningar via Webbplatsen. Barilla uppmanar alla med föräldraansvar att informera sina minderåriga om en säker och ansvarsfull användning av Internet och Webbplatsen.

Registerförarnas identitets- och kontaktuppgifter

En fullständig lista över Personuppgifternas registerförare kan fås genom att kontakta Registeransvarig på den adress som anges i avsnittet ”Registeransvariges identitets- och kontaktuppgifter”.

Dataskyddsombudets (eller “DPO”) kontaktuppgifter

Kontaktuppgifterna för Dataskyddsombudet som Registeransvarig har utsett är:
[email protected]

Dina rättigheter i relation till behandling av dina Personuppgifter

Som registrerad får du flera rättigheter enligt Integritetsförordningen. I detalj har du rätt att:

     1. få bekräftelse från registeransvarig om dina Personuppgifter existerar eller inte, även om de inte är registrerade, och deras upplysningar i förtydligad form och även tillgång till dina Personuppgifter (genom att erhålla en kopia) och relaterad information (inklusive syftet med behandlingen, kategorierna och ursprunget till Personuppgifterna, kategorierna av de mottagare som de har avslöjats eller skulle kunna avslöjas för, kvarhållningsperioden (om möjligt), rättigheterna som kan utövas);
     2. från Registeransvarig erhålla rättelse av dina Personuppgifter och komplettering av eventuella ofullständiga Personuppgifter;
     3. från Registeransvarig erhålla radering av dina Personuppgifter utan onödigt dröjsmål, inklusive när Personuppgifterna inte längre krävs för de ändamål som de behandlats för eller om rättslig grund för behandling inte längre föreligger;
     4. från Registeransvarig erhålla omvandling till anonym form eller blockering av dina Personuppgifter om de behandlas olagligt, inklusive uppgifter som det inte är nödvändigt att lagra, i förhållande till de syften som Personuppgifterna samlades in eller behandlades för;
     5. från Registeransvarig erhålla begränsning av behandling av dina Personuppgifter, även när du bestrider dess noggrannhet eller motsäger dig behandling, under den period som är nödvändig för att respektive kontroller ska kunna utföras;
     6. få dina Personuppgifter i ett strukturerat, vanligen använt, maskinläsbart format och även överföra eller, om det är tekniskt möjligt, få direkt överföring av dina Personuppgifter till en annan registeransvarig utan hinder, i de fall som behandlingen utförs med automatiska medel och baseras på ditt samtycke eller när den är nödvändig för utförande av ett avtal där du utgör en part;
     7. återkalla samtycke till behandling av dina Personuppgifter för något av de ändamål som de har tillhandahållits.

Du kan utöva dina rättigheter med Barilla genom att gå till avsnittet “Kontakta oss” på Webbplatsen eller skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att skicka ett brev per post till Barilla till den adress som anges i avsnittet ”Registeransvariges identitets- och kontaktuppgifter”.

Om du vidare anser att behandlingen av dina Personuppgifter bryter mot Integritetsförordningen kan du dessutom lämna in ett klagomål till Datatillsynsmyndigheten där du bor, där du har din arbetsplats eller där den förmodade överträdelsen har ägt rum, eller kontakta denna Myndighet för att begära information om utövandet av dina rättigheter enligt Integritetsförordningen.

Rätten att invända mot behandling av dina Personuppgifter

Du har alltid, och av skäl som är relaterade till din egna specifika situation, rätt att invända mot behandling av dina Personuppgifter vilket grundar sig i ett legitimt intresse från registeransvarig eller tredje part. I detta fall avstår Registeransvarig från vidare behandling av dina Personuppgifter om det inte visar sig att det finns legitima och bindande skäl som råder över dina intressen, rättigheter eller friheter eller att behandlingar är nödvändiga för att fastställa, utöva eller skydda en laglig rättighet.

Du har rätt att invända mot behandling av dina Personuppgifter via avsnittet “Kontakta oss” på Webbplatsen eller genom att skicka ett e-postmeddelande till: [email protected].

Om du motsätter dig behandling av dina Personuppgifter för detta ändamål kommer Registeransvarig inte att kunna utföra den relaterade behandlingen.

INTEGRITETSPOLICY - COOKIES

Cookies är textsträngar som fungerar som datormarkörer som skickas av en server (Webbplatstjänsten i det här fallet) till användarens enhet (normalt en webbläsare) när användaren navigerar till en viss sida på en webbplats. Cookies, som också kan ställas in av olika webbplatser till den som användaren besöker (”tredje partens cookies”), lagras automatiskt av webbläsaren och skickas vidare till servern som genererade dem varje gång användaren navigerar till samma webbsida. På så sätt underlättar cookies till exempel åtkomst till flera webbsidor för att förbättra användarens webbläsning (eller tillåta lagring av besökta sidor eller annan specifik information, till exempel de vanligaste besökta sidorna, anslutningsfel etc.), eller tillåta profilering. För en enkel och komplett användning av en webbplats bör användaren därför konfigurera sin webbläsare till att acceptera dessa cookies.

Webbläsare är ofta inställda på att acceptera cookies automatiskt. Användare kan emellertid ändra den förinställda konfigurationen till att inaktivera eller ta bort cookies (varje gång eller för alltid), även om detta kan förhindra en optimal användning av vissa delar av webbplatsen. Det är också möjligt att kontrollera cookies-lägen och de typer som är lagrade i din webbläsare genom att ändra dess cookie-inställningar.

Egenskaper och syften med cookies

Vår Webbplats använder följande kategorier av cookies, som kan tillhöra Barilla eller tredje parter.

   I. Tekniska cookies och funktionscookies

a) Tekniska cookies:

Dessa cookies hjälper dig att surfa på Webbplatsen och använda dess funktioner. Tekniska cookies innehåller så kallade ”strikt nödvändiga” cookies, som möjliggör funktioner som gör att Webbplatsen kan användas helt eller ”prestandacookies” som förbättrar Webbplatsens funktioner.

b) Funktionscookies:

Dessa cookies gör att Webbplatsen kommer ihåg dina val (till exempel språk eller geografisk plats) och föreslår dem igen nästa gång du använder webbplatsen, för att tillhandahålla bättre och anpassade tjänster (de kan användas för att föreslå innehåll som liknar det som du tidigare har begärt).

   II. Profileringscookies:

Dessa cookies används för att skicka reklammeddelanden och tjänster i linje med de preferenser du har visat.

I synnerhet brukar de erbjuda dig reklam och tjänster som potentiellt speglar dina intressen och även skapa individuella profiler utifrån dina smaker, preferenser och konsumtionsval, som detekterades när du surfade på Webbplatsen eller genom att jämföra dina aktiviteter via webbläsaren. De används till exempel för att begränsa antalet gånger en viss annons visas eller för att förstå hur effektiv en annonskampanj är baserat på frekvensen av visningar av den relaterade annonsen.

Beskrivning av metoder för samtycke till installation av cookies

Första gången du besöker Webbplatsen kommer du att se en banner med kort information som innehåller länken till den här utökade policyn, där du hittar mer information om de cookies som installerats av Registeransvarig och av tredje part.

Denna utökade policy innehåller mer detaljerad information om beskrivningen och egenskaperna hos de olika typerna av cookies och gör det också möjligt för dig själv att bestämma vilka cookies du vill tillåta.

Ditt samtycke krävs inte för användning av tekniska och analytiska cookies. Du kan emellertid inaktivera dem enligt proceduren som beskrivs i avsnittet ”Så här aktiverar och inaktiverar du cookies i din webbläsare”.

Ditt samtycke krävs för att använda profileringscookies, som används för att skicka annonser och tjänster i enlighet med dina smaker, preferenser och konsumtionsval.

Genom att surfa på Webbplatsen godkänner du användningen av cookies, inklusive profileringscookies. Du kan emellertid när som helst ändra dina inställningar för cookies, och även neka samtycke till att använda en cookie (inklusive cookies installerade av tredje parter) i tabellen nedan.

Tabellen nedan beskriver de cookies som skickas till din webbläsare när du navigerar till Webbplatsen. Tabellen är reviderad till 22/05/2018; alla efterföljande granskningar kommer alltid att publiceras på denna sida..

Barilla-cookies

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid barilla.com HTTP 1 year
ASP.NET_SessionId barilla.com HTTP Session
website#lang barilla.com HTTP Session
@@History/@@scroll|# barilla.com HTML Session
_ga barilla.com HTML 2 years
_gat barilla.com HTTP Session
_gid barilla.com HTTP Session
sc_expview barilla.com HTTP Session
barilla-locale barilla.com HTTP 3 months
website_netherlands_nl_nl#lang barilla.com HTTP Session
Cookies från tredje part

COOKIE NAME PROVIDER TYPE EXPIRY
__cfduid pingdom.net HTTP 1 year
ads/ga-audiences google.com Pixel Session
collect google-analytics.com Pixel Session
fr facebook.com HTTP 3 months
tr facebook.com Pixel Session
img/beacon.gif rum-collector.pingdom.net Pixel Session

Länkar finns nedan för dokument och samtyckesformulär för tredje part som är oberoende registeransvariga, som du kan få mer information från och hantera och inaktivera nämnda cookies.

Google Analytics

Denna Webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies, dvs textfiler, som lagras på din dator och som möjliggör analys av din användning av Webbplatsen. Informationen som genereras av cookies vid din användning av Webbplatsen överförs till en Google-server, där den kommer att lagras. Google kommer sedan att använda denna information för att analysera din användning av Webbplatsen, för att förbereda rapporter om Webbplatsen och för att ge ytterligare information till Webbplatsens operatör om användningen av Webbplatsen och användningen av Internet. Google kommer inte att associera den IP-adress som överförs av din webbläsare i Google Analytics med några andra uppgifter som Google innehar. Du kan förhindra lagring av cookies genom att ändra webbläsarens programinställningar, men detta kan leda till att Webbplatsens funktioner blir mindre personligt anpassade för dina preferenser. Du kan få mer information om den data som skapas av Google Analytics på:https://support.google.com/analytics/answer/6004245; du kan också förhindra att Google registrerar data som produceras av cookies och relatera till din användning av Webbplatsen (inklusive din IP-adress) och även från att behandla nämnda data genom att ladda ner och installera plugin-modulen i webbläsaren, som är tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
By using the Website, you consent to Google processing your data, as the independent controller, with the methods and for the purposes indicated in the Google privacy policy relating to Google Analytics, which is accessible at the following link: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sv .

Sociala knappar

Registeransvarige använder sociala knappar på Webbplatsen.

Sociala knappar är digitala knappar eller direkta länkar till plattformarna för Sociala nätverk som är konfigurerade i varje enskild ”knapp”.

Du kan klicka på länkarna för att interagera direkt med Registeransvariges konton (sociala sidor).

Operatörerna av de Sociala nätverk som knapparna omdirigerar dig till är oberoende registeransvariga. Du hittar mer information om de enskilda integritetspolicyerna för de Sociala nätverkens plattformar och metoderna för att hantera och inaktivera relativa cookies på de Sociala nätverkens plattformar.

Så här aktiverar och avaktiverar du cookies i din webbläsare::

Du kan stoppa din webbläsare från att acceptera cookies. Detta kan emellertid göra det svårare eller omöjligt att få åtkomst till vissa funktioner på Webbplatsens sidor.

De metoder som tillhandahålls av de största webbläsarna för att blockera acceptans av cookies visas nedan:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/kakor-information-webbplatser-lagrar-pa-din-dator
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv
Safari: https://support.apple.com/sv-se/HT201265

Ytterligare metoder för att inaktivera analytiska cookies och profileringscookies:

Förutom att inaktivera och/eller radera cookies via dina webbläsarinställningar kan du också inaktivera och/eller radera enskilda analytiska cookies och profileringscookies genom att gå till följande webbplatser:

- https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en för att inaktivera Google Analytics
- www.youronlinechoices.eu, en webbplats som förvaltas av European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA), för att radera andra cookies för användare i Europeiska unionen,
- http://www.aboutads.info/choises/, fför radering av andra cookies för användare som befinner sig i USA. Dessa webbplatser hanteras inte av Registeransvarig, som därför inte tar något ansvar i förhållande till respektive innehåll.

 Promo Card

Vill du kontakta Barilla Sverige Foodservice?

Klicka här


Barilla kontor

Barilla SE
Barilla Sverige AB,
Hälsingegatan 43, 113 31
Stockholm

Global HQ
Barilla G. & R. Fratelli
Via Mantova 166 
43122 Parma
Italy 

Den här webbplatsen använder profilerande cookies, inklusive tredje part, för att skicka annonsering och erbjuda dig tjänster som speglar de inställningar du visat under surfning. Om du fortsätter att bläddra på webbplatsen genom att komma till något område eller välja något element av det (till exempel en bild eller en länk), samtycker du till att använda cookies.

Klicka på följande länk för att se vår utvidgade cookiepolicy, som innehåller en beskrivning av de aktuella kategorierna och länkarna till personuppgifterna från tredje partens processorer. Du kan också bestämma vilka cookies som ska godkännas eller om du vill neka samtycke för alla eller bara vissa cookies.

Accessibility Tooltip
Accessibe
Handtalk