Wyzwanie Makaroning

Udostępnij
Drukuj

Wielu z nas odkryło w sobie w ostatnich miesiącach miłość do gotowania i zaczęło eksperymentować w kuchni. Barilla jest ciekawa, jak Polacy poradzą sobie z klasycznymi włoskimi potrawami, dlatego przygotowała wyzwanie pod hasłem #Makaroning!

Wystarczy, że w dniach 25 maja - 19 lipca kupisz jeden z makaronów marki Barilla (Penne, Bavette, Lasagne lub Spaghetti), przyrządzisz z nich pyszną potrawę, a następnie dodasz zdjęcie lub video pod postem konkursowym na stronie: https://www.facebook.com/BarillaPL/

Wyzwania będą się pojawiać co 2 tygodnie, co daje uczestnikom aż 4 szanse, by wygrać wyjątkowe nagrody! 3 najciekawsze dania w każdym etapie zostaną nagrodzone nagrodami: voucherami na zakupy w sklepie DUKA (I nagroda – 500 zł, II nagroda – 300 PLN, III nagroda – 100 zł) oraz zestawem produktów Barilla.

Regulamin Konkursu „Makaroning"

§1. Postanowienia ogólne


1. Organizatorem Konkursu „Makaroning” (dalej „Konkurs”) jest: Mobberry Sp. z o.o., ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000413131, NIP 5272674258, Regon 145870674, kapitał zakładowy: 5.000 zł (zwany dalej „Organizatorem”).

 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego. Konkurs jest realizowany w celu promocji marki Barilla.

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. i nie podlega regulacjom tam zawartym.

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Facebook, odwiedzający fanpage marki Barilla znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/BarillaPL/ (zwany dalej „Fanpage”)

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik Konkursu”).

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedozwolone jest dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu innych osób. Uczestnictwo w konkursie jest całkowicie dobrowolne.

7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są przestrzegać regulaminu serwisu Facebook

8. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Postach Konkursowych („Zgłoszenie Konkursowe”).

9. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu.

10. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.

11.
Konkurs trwa od dnia 25.05.2020 od czasu publikacji postu konkursowego do 19.07.2020 do godz. 23:59 (dalej „Czas Trwania Konkursu”) i składa się z czterech indywidualnych etapów:

 

1 etap – czas trwania: 25.05.2020 – 07.06.2020 (23:59)

2 etap – czas trwania: 08.06.2020 – 21.06.2020 (23:59)

3 etap – czas trwania: 22.06.2020 – 05.07.2020 (23:59)

4 etap – czas trwania: 06.07.2020 – 19.07.2020 (23:59).

12. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, sponsorowany, administrowany, wspierany, powiązany ani stowarzyszony z serwisem Facebook lub podmiotami będącymi właścicielami tego serwisu.

13. W razie zaistnienia ważnych przyczyn, takich jak zmiana prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszają praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Postach Konkursowych.

 

§2. Zasady Konkursu

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia lub video ukazującego, jak przygotowujesz danie z wykorzystaniem makaronu, który jest produktem danego tygodnia:

1 etap: Penne Barilla

2 etap: Bavette Barilla

3 etap: Lasagne Barilla

4 etap: Spaghetti Barilla

a następnie opublikowanie zdjęcia lub video pod postem konkursowym. Dodanie komentarza, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowić będzie Zgłoszenie Konkursowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu, a treść tego komentarza zwana będzie w dalszej części Regulaminu „Pracą Konkursową”.

2. Po upływie Czasu Trwania Konkursu, trzyosobowa komisja konkursowa, złożona z wybranych przez Organizatora członków, dokona oceny Prac Konkursowych wybierając spośród nich 3 najciekawsze, najbardziej kreatywne oraz najbardziej zgodne z tematyką Konkursu Prace Konkursowe. Uczestnicy Konkursu, którzy zgłosili do Konkursu na Facebooku wybrane przez komisje Prace Konkursowe, będą zwani dalej „Laureatami”.

3. Uczestnik Konkursu może zamieścić jedno Zgłoszenie Konkursowe w każdym z 4 etapów Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie cztery razy, ale tylko raz w każdym z etapów.

4. Komentarze umieszczone pod innymi postami Organizatora oraz komentarze usunięte spod Postów Konkursowych do dnia 23.06.2020 nie będą stanowiły Zgłoszenia Konkursowego. Usunięcie komentarza zawierającego Pracę Konkursową spod Postów Konkursowych oznacza wycofanie Zgłoszenia Konkursowego.

5. Każda Praca Konkursowa będzie oceniana oddzielnie.

6. Każde Zgłoszenie Konkursowe musi mieć formę określoną w niniejszym Regulaminie.

7. Zgłoszenia Konkursowe niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

8. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu Prac Konkursowych:
a. o treści niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
b. naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;
c. będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej niż zgłaszający daną Pracę Uczestnik Konkursu;
d. ujawniających tajemnice przedsiębiorstwa jakiegokolwiek podmiotu trzeciego;
e. zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);
f. zawierających wizerunek osób trzecich, które nie wyraziły zgody na wykorzystanie Prac Konkursowych zawierających taki wizerunek; (w przypadku osób niepełnoletnich zgoda powinna zostać wyrażona przez przedstawiciela ustawowego takiej osoby);
g. postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów serwisu Facebook.


Prace Konkursowe nie spełniające wymagań określonych w ust. 7 oraz 8 niniejszego § 2 Regulaminu nie będą brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo usunięcia komentarzy zawierających takie Prace.

9. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych Prac Konkursowych w zakresie ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Prace będą weryfikowane w szczególności pod kątem prawnym – zawierania treści obscenicznych oraz takich, które mogą być uznane za obraźliwe. Prace Konkursowe zawierające treści niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa lub dobrymi obyczajami zostaną usunięte z Fanpage’a oraz wykluczone z Konkursu.

 

§3. Nagrody

  1. Organizator przewidział nagrodzenie 3 Uczestników Konkursu w każdym z 4 etapów (łącznie 12 nagród) nagrodami głównymi, których Prace Konkursowe zostaną wybrane przez komisje konkursową w sposób określony w § 2 pkt.
    Laureaci otrzymają nagrody:

1 miejsce: bon o wartości 500 zł na zakupy w DUKA oraz zestaw produktów Barilla o wartości 100 zł

2 miejsce: bon o wartości 300 zł na zakupy w DUKA oraz zestaw produktów Barilla o wartości 100 zł

3 miejsce: bon o wartości 100 zł na zakupy w DUKA oraz zestaw produktów Barilla o wartości 100 zł

 



2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

 

§4. Ogłoszenie Laureatów oraz wydawanie nagród

  1. Organizator skontaktuje się z Laureatami do 7 dni roboczych po zakończeniu każdego z 4 etapów Konkursu (poprzez wiadomość prywatną wysłaną w serwisie Facebook lub za pomocą komentarza pod Pracą Konkursową danego Laureata):

 

1 etap – data rozstrzygnięcia: 09.06.2020r.

2 etap – data rozstrzygnięcia: 23.06.2020r.

3 etap – data rozstrzygnięcia: 07.07.2020r.

4 etap – data rozstrzygnięcia: 21.07.2020r.

 

2. W sytuacji w której Organizator nie będzie mógł skontaktować się z Laureatem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebooku z przyczyn od niego nie zależnych prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, którego Praca Konkursowa zostanie wyłoniona w sposób określonych w § 2 ust 2.

3. Niedozwolone jest przenoszenie praw do nagrody na jakąkolwiek osobę trzecią.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamieszczenia informacji o wynikach Konkursu (ze wskazaniem nicków Laureatów oraz nagrodzonych Prac Konkursowych) w serwisie Facebook

5. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest odpowiedzialny za zgodność z prawem Pracy Konkursowej oraz ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do Organizatora, jak i osób trzecich za ewentualne szkody spowodowane zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu;

6. Uczestnik oświadcza, że ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdyby zgłoszona Praca Konkursowa naruszała dobra osobiste osób trzecich.

7. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 Kodeksu Cywilnego i nabywcą majątkowych praw autorskich do Prac Konkursowych będących utworem, w związku z którymi przyznana została nagroda.

8. Warunkiem nabycia prawa do nagrody jest przeniesienie na Organizatora całości majątkowych praw autorskich (w tym wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby) nagrodzonej Pracy Konkursowej (jeżeli jest ona utworem) jak również upoważnienia Organizatora do wykonywania w imieniu nagrodzonego Uczestnika osobistych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi licencji na korzystanie z nagrodzonej Pracy Konkursowej w sposób i na polach eksploatacji określonych w niniejszym punkcie 8, która to licencja jest udzielona pod warunkiem wydania Uczestnikowi nagrody, do czasu zawarcia przez strony umowy przenoszącej prawa autorskie o której mowa w dalszej części niniejszego punktu 8.Uczestnik nie jest uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia tytułu udzielenia licencji oraz przeniesienia majątkowych praw autorskich, poza otrzymaną nagrodą. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia z Organizatorem umowy przenoszącej majątkowe prawa autorskie do nagrodzonej Pracy Konkursowej, co będzie jednoznaczne z możliwością wykorzystania przez Organizatora Pracy Konkursowej na wszystkich wskazanych w poniżej polach eksploatacji oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, w tym m.in. do (do wyboru przez Organizatora):

a. utrwalania poprzez sporządzanie kopii Pracy Konkursowej oraz przenoszenie Pracy Konkursowej na wszelkiego rodzaju nośniki, jakąkolwiek techniką niezależnie od systemu, formatu i standardu;
b. zwielokrotniania Pracy Konkursowej, w tym sporządzenie kolejnych egzemplarzy materialnego nośnika dowolną techniką, w szczególności techniką poligraficzną;
c. wprowadzania Pracy Konkursowej do obrotu, jej sprzedaży, najmu, dzierżawy, odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania;
d. digitalizacji, wpisania do pamięci komputera, udostępnienia za pośrednictwem sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, utrwalenie, zwielokrotnienie za pomocą druku, technik reprograficznych, filmu, nagrania magnetofonowego, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego, nośnika cyfrowego;
e. inkorporowania Pracy Konkursowej do innych utworów
f. Wykorzystanie we wszelkiej działalności reklamowej/promocyjnej, takiej jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS,
g. publicznego udostępnienia Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
h. wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie opracowań,
i. wyłącznego prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia nabytych praw na inne osoby;

9. W sytuacji gdy nagrodzona Praca Konkursowa stanowi utwór, niezwarcie przez Uczestnika umowy, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu skutkuje utratą prawa do nagrody. W sytuacji określonej w zdaniu poprzednim prawa do nagrody pozostają w dyspozycji Organizatora, który uprawniony jest do jej przyznania (na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie) kolejnemu Uczestnikowi Konkursu.

 

§5. Reklamacje

1. Każdy Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje w związku z Konkursem. Reklamację należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail [email protected] z podaniem korespondencyjnego adresu zwrotnego, na który ma być przesłana odpowiedź.

2. Reklamacje można składać przez cały Czas Trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni po ogłoszeniu wyników każdego z etapu Konkursu.

3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 20 dni roboczych od daty ich otrzymania.

4. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, listem poleconym nadanym na adres zwrotny Uczestnika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

5. Postanowienia niniejszego paragrafu 5 w żaden sposób nie ograniczają praw przysługującym konsumentom.

 

§6. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu ( „Podmioty Danych Osobowych”) jest Organizator (dalej zwany także „ Administratorem”)

2. Przetwarzanie danych osobowych Podmiotów Danych Osobowych („Dane Osobowe”) odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”).

3. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować z Administratorem poprzez adres email: [email protected] oraz telefonicznie: +48 222578894.

4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu:
a. organizacji i przeprowadzenia Konkursu,
b. wyłonienia oraz nagrodzenia Laureata,
c. wykorzystania Pracy Konkursowej w sposób określony w § 4 punkt 8 Regulaminu (w zakresie wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe)
d. rozpoznania reklamacji,
e. prowadzenia księgowości oraz rozliczeń podatkowych (wyłącznie w zakresie Laureatów),

5. Dane Osobowe będą przetwarzane poprzez następujące sposoby:
a. zbieranie,
b. utrwalanie, opracowywanie, organizowanie, porządkowanie, adaptowanie, przeglądanie, łączenie, pobieranie,
c. zmienianie modyfikowanie,
d. przechowywanie,
e. ujawnianie przez przesłanie oraz inne sposoby udostępniania,
f. usuwanie, niszczenie.

6. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) jako że przetwarzanie jest niezbędne dla przeprowadzenia Konkursu. W związku z przetwarzaniem w celu, o którym mowa w § 6 punkt 4 f) podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora jako że przetwarzanie jest niezbędne dla zaproszenia przez Organizatora wybranych osób do udziału w castingu.

7. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Laureatów jest także realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości oraz rozliczania podatków (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

8. Ponadto, przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora może być niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu pozasądowym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

9. W zakresie Danych Osobowych w postaci wizerunków przedstawionych na zdjęciach stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust 1 lit f) RODO) polegający na zapewnieniu Administratorowi możliwości korzystania ze zdjęć, do których prawa nabył na podstawie § 4 pkt. 8 Regulaminu.

10. W zakresie celów wskazanych w ust. 4 powyżej, Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Danych Osobowych: imię, nazwisko, nick w serwisie Facebook, wizerunek utrwalony w Pracy Konkursowej

11. Do Danych Osobowych przekazanych Administratorowi dostęp mogą mieć podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa. Dane Osobowe nie będą przekazywane przez Administratora poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

12. Okres przechowywania danych osobowych Uczestników Konkursu zależy od podstawy prawnej przetwarzania tych danych:
a. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na przeprowadzeniu Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres dwóch miesięcy po zakończeniu Konkursu.
b. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny Administratora do przechowywania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), dane te są przechowywane przez okres umożliwiający realizację tego obowiązku, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
c. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji danego interesu, a po jego zakończeniu do upływu okresu przedawnienia określonych roszczeń.
d. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości wykorzystania nagrodzonych zdjęć (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), dane te będą przetwarzane przez okres 1 roku po zakończeniu Konkursu.

13. Dane osobowe Uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

14. Podmiotom Danych Osobowych przysługują następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. prawo do sprostowania swoich danych,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych w RODO;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych w RODO.

15. W celu wykonania powyższych uprawnień Podmiot Danych Osobowych, którego dane dotyczą, powinien wysłać wiadomość z odpowiednim żądaniem na adres poczty elektronicznej: [email protected].

16. Podmiotom Danych Osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych) gdy Podmiot Danych Osobowych uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

17. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, to jest osobę, z którą można kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: prześlij email na adres [email protected] lub wyślij list (najlepiej z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: ul. Grochowska 306/308 E, 03-840 Warszawa.